Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 348)
Assignment details
   Login via CAS
Slovotvorný proces tronkace a jeho prezentace a uchopení v učebnicích francouzštiny na úrovni B1
Thesis title in Czech: Slovotvorný proces tronkace a jeho prezentace a uchopení v učebnicích francouzštiny na úrovni B1
Thesis title in English: Word forming process of clipping and its presentation and comprehension in French textbooks at B1 level
Key words: tronkace|slovotvorba|zkratky|učebnice francouzštiny|sociolingvistika
English key words: clipping|word formation|abbreviation|French textbooks|sociolinguistic
Academic year of topic announcement: 2018/2019
Type of assignment: diploma thesis
Thesis language: čeština
Department: Institute of Romance Studies (21-URS)
Supervisor: Mgr. Radka Mudrochová, Ph.D.
Author: hidden - assigned and confirmed by the Study Dept.
Date of registration: 25.06.2019
Date of assignment: 27.06.2019
Administrator approval: zatím neschvalováno
Confirmed by Study dept. on: 08.07.2019
Date and time of defence: 09.06.2020 09:00
Date of electronic submission:11.05.2020
Date of proceeded defence: 09.06.2020
Submitted/finalized: committed by student and finalized
Reviewers: Mgr. Magdalena Kučerová, Ph.D.
 
 
 
Guidelines
Diplomová práce se zabývá problematikou tronkace a její prezentací v učebnicích francouzštiny. V teoretické části si práce klade za cíl obecně popsat tronkaci jakožto jeden ze slovotvorných procesů, a to na základě studia odborných publikací. Práce daný jev definuje a pojednává o základních způsobech tronkace (tj. apokopa, aferéze). Na základě konkrétních příkladů jsou popsány morfologické, příp. fonetické aj., vlastnosti tronkace, nebo slovní druhy, jež jsou procesem nejčastěji zasaženy. Kromě jiného práce zmiňuje i specifické formy lexika vzniklé tronkací a následnou kompozicí (amalgames). V části praktické je poté cílem analyzovat zastoupení tronkace v rámci výuky na středních školách. Pro tento účel práce analyzuje tři vybrané učebnice francouzštiny, které odpovídají úrovni B1 dle SERR. Přítomnost či absence jevu tronkace ve výuce a jeho následná znalost je zjišťována dotazníkovou formou ve vybraných ročnících škol odpovídající úrovně.
References
FRIDRICHOVÁ, Radka. Troncation en tant que procédé d'abréviation de mots et sa perception dans le français contemporain. Univerzita Palackého v Olomouci, 2012.
GARDES-TAMINE, J. La Grammaire, 1. Phonologie, morphologie, lexicologie : méthode et exercices corrigés. Armand Colin, Paris, 1990.
GEORGE, K.-E.-M. L’apocope et l’aphérèse en français familier, populaire et argotique. Le français moderne, 1980.
MARTINET, A. Grammaire fonctionnelle du français, Paris : Didier, 1979.
MAURICE GREVISSE ET ANDRÉ GOOSSE. Le bon usage: grammaire française : Grevisse langue française. 14e éd. Bruxelles: De Boeck, 2008.
NIKLAS-SALMINEN, A. La lexicologie, Paris : Armand Colin, 1997.
TOURNIER, N., TOURNIER, J. Dictionnaire de la lexicologie française. Ellipses, Paris, 2009.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html