Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 348)
Assignment details
   Login via CAS
On Productivity of the CAUSED-MOTION Construction in Present-day English
Thesis title in Czech: Produktivita konstrukce CAUSED-MOTION v současné angličtině
Thesis title in English: On Productivity of the CAUSED-MOTION Construction in Present-day English
Key words: konstrukční gramatika|konstrukce „caused-motion“|kolostrukční analýza|kolexémová analýza|korpusová lingvistika|konstrukce způsobeného pohybu|produktivita|VerbNet
English key words: construction grammar|collostructional analysis|collexeme analysis|corpus linguistics|caused-motion construction|productivity|VerbNet
Academic year of topic announcement: 2018/2019
Type of assignment: diploma thesis
Thesis language: angličtina
Department: Institute of Linguistics (21-ULING)
Supervisor: doc. PhDr. Markéta Malá, Ph.D.
Author: hidden - assigned and confirmed by the Study Dept.
Date of registration: 21.06.2019
Date of assignment: 21.06.2019
Administrator approval: zatím neschvalováno
Confirmed by Study dept. on: 25.06.2019
Date and time of defence: 18.06.2020 13:45
Date of electronic submission:21.05.2020
Date of proceeded defence: 18.06.2020
Submitted/finalized: committed by student and finalized
Reviewers: Mgr. Eva Lehečková, Ph.D.
 
 
 
Guidelines
Diplomová práce bude vycházet z teorie konstrukční gramatiky a bude se zabývat tématem produktivity anglické konstrukce CAUSED-MOTION, jak ji definovala A. E. Goldberg (1995), v příkladech typu „Megan smiled her boyfriend out the front door.“ Tato konstrukce je částečně produktivní a umožňuje nové originální užití řady sloves, jejichž význam se v kontextu konstrukce posouvá (díky procesu tzv. coercion). Na základě dokladů konstrukce v mluvené spontánní řeči budou identifikována syntaktická a sémantická omezení, která definují hranice produktivity konstrukce a která mohou být užita jako potenciální kritéria přijatelnosti nových užití konstrukce. Vzhledem k předchozím výzkumům předpokládáme zejména následující faktory: určité typy sémantických slovesných tříd, sémantika ostatních členů konstrukce, frekvence a distribuce užitých sloves (conservatism via entrenchment) a celková frekvence a ustálenost konstrukce (statistical preemption).
Příklady CAUSED-MOTION konstrukce budou primárně čerpány z korpusu současné neformální mluvené britské angličtiny Spoken BNC2014; případně bude využit i nový psaný korpus BNC. Výsledky korpusového vyhledávání budou analyzovány pomocí kolostrukční analýzy S. Th. Griese a A. Stefanowitsche, která poskytne seznam sloves jak typických, tak netypických pro zkoumanou konstrukci. Výsledné kolexémy budou uskupeny do sémantických clusterů za použití klasifikace slovesných tříd B. Levin (1993) a za pomoci databáze FrameNet.
References
Barak, L., & Goldberg, A. E. (2017). Modeling the Partial Productivity of Constructions. In The AAAI 2017 Spring Symposium on Computational Construction Grammar and Natural Language Understanding, Technical Report SS-17-02, 131-138.
Cervel, M. S. P. (2009). Constraints on subsumption in the caused-motion construction. Language Sciences, 31, 740-765.
Goldberg, A. E. (1995). Constructions: A Construction Grammar Approach to Argument Structure. Chicago, IL: Chicago University Press.
Goldberg, A. E. (2006). Constructions at Work: The Nature of Generalization in Language. Oxford/New York: Oxford University Press.
Goldberg, A. E. (2011). Corpus evidence of the viability of statistical preemption. Cognitive Linguistics, 22(1), 131-153.
Gries, St. Th., & Stefanowitsch, A. (2015). Extending collostructional analysis: A corpus-based approach to ‘alternations’. International Journal of Corpus Linguistics, 9(1), 97-129.
Hilpert, M. (2014). Construction Grammar and Its Application to English. Edinburgh: Edinburgh University Press.
Hilpert, M. (2014). Collostructional Analysis: Measuring associations between constructions and lexical elements. In D. Glynn &J. Robinson (eds.), Polysemy and Synonymy. Corpus Methods and Applications in Cognitive Linguistics. Amsterdam: John Benjamins, 391-404.
Levin, B. (1993). English Verb Classes and Alternations: A Preliminary Investigation. Chicago and London: The University of Chicago Press.
Robenalt, C., &Goldberg, A. E. (2015). Judgment evidence for statistical preemption: It is relatively better to vanish than to disappear a rabbit, but a lifeguard can equally well backstroke or swim children to shore. Cognitive Linguistics, 26(3), 467-503.
Stefanowitsch, A., & Gries, St. Th. (2003). Collostructions: On the interaction between verbs and constructions. International Journal of Corpus Linguistics, 8(2), 209-243.
Suttle, L., & Goldberg, A. E. (2011). The partial productivity of constructions as induction. Linguistics, 49(6), 1237-1269.
Xia, X. (2014). Syntactic Variants of Caused-motion Event. Journal of Language Teaching and Research, 5(1), 205-214.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html