Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 356)
Assignment details
   Login via CAS
Problematika životních drah bohémské mládeže
Thesis title in Czech: Problematika životních drah bohémské mládeže
Thesis title in English: The issue of life paths of bohemian youth
Key words: Mládež, životní dráha, aktivismus, bohémství, životní styl, kvalitativní výzkum, dospívaní, rodina, škola
English key words: Youth, life path, activism, bohemianism, lifestyle, qualitative research, adolescence, family, school
Academic year of topic announcement: 2017/2018
Type of assignment: Bachelor's thesis
Thesis language: čeština
Department: Department of Sociology (23-KS)
Supervisor: Mgr. Anna Oravcová, Ph.D.
Author: hidden - assigned and confirmed by the Study Dept.
Date of registration: 14.06.2019
Date of assignment: 14.06.2019
Date and time of defence: 11.09.2019 09:00
Venue of defence: Jinonice - U Kříže 8, Praha 5, J3018, Jinonice - místn. č. 3018
Date of electronic submission:31.07.2019
Date of proceeded defence: 11.09.2019
Reviewers: Mgr. Václav Orcígr
 
 
 
URKUND check:
Guidelines
Předpokládané metody zpracování
Rešerše literatury – ustavení teoretických východisek
Polostrukturované rozhovory
Syntéza teoretických východisek spolu se závěry rozhovorů

Předběžná struktura práce
Úvod
cíle práce
východiska práce

Teoretická část
Uvedení definice základních pojmů (mládež, nihilismus, bohémství)
Zaměření se na bohemismus a problematiku prokletých básníků
Východiska jiných výzkumů na podobné téma

Metodologie
polostrukturované rozhovory
popis míst setkávání mých respondentů
komparace zjištění z rozhovorů

Závěr
shrnutí hlavních zjištění
propojení teoretických východisek s empirickými zjištěními
References
ALAN, Josef. Etapy života očima sociologie. Praha: Panorama, 1989. Pyramida (Panorama). ISBN 80-7038-044-6.

BERG, Bruce L. Qualitative research methods for the social sciences. 5th ed. Boston: Pearson, c2004. ISBN 0-205-37905-2.

GIDDENS, Anthony. Modernity and self-identity : self and society in the late modern age. Cambridge: Polity Press, 1991. ISBN 0-7456-0889-2.

HOLDA, Dalibor. Problematika metodik a technik sociologického výzkumu mládeže. 1. Praha: Univerzita Karlova, 1976.

MACEK, Petr. Adolescence. Vyd. 2., upr. Praha: Portál, 2003. ISBN 80-7178-747-7.

MATOUŠEK, Oldřich a Andrea MATOUŠKOVÁ. Mládež a delikvence: možné příčiny, struktura, programy prevence kriminality mládeže. Vyd. 3., aktualiz. Praha: Portál, 2011. ISBN 978-80-7367-825-8.

MOŽNÝ, Ivo. Sociologie rodiny. Praha: Sociologické nakladatelství, 1999. Základy sociologie. ISBN 80-858-5075-3.

PETRUSEK, M. a kol.1996. Velký sociologický slovník. Praha: Karolinum. ISBN 80-7184-310-5.

VÁGNEROVÁ, Marie. Vývojová psychologie: dětství, dospělost, stáří. Praha: Portál, 2000. ISBN 80-717-8308-0.

Preliminary scope of work
Ve své práci se chci zaměřit na mládež s nestandartními životními drahami a jak zdůvodňují svůj životní styl. Chci se zaměřit hlavně na jejich pohled na vlastní způsob života, zjistit zda ho vidí za problém, proč tak žijí a odhalit některé možné faktory v rámci rodiny, výchovy, vzdělávání, společnosti apod. Svůj výzkum prováděný pomocí polostrukturovaných rozhovoru, na které budu respondenty shánět pomocí metody sněhové koule, chci podpořit odbornou literaturou z oblasti sociologie.
Preliminary scope of work in English
The aim of my thesis is to focus on youth with non-standard life paths and they reasons about their lifestyle. I would like to look at the way they perceive their own lifestyle, whether they understand it to be an issue, or why they chose this particular way of life. Focusing on these aspects I would also like to explore whether there are certain factors in common: family background, upbringing, education, society, etc. I will support my arguments by theories of relevnat literature in the field of sociology and I will approach this reserach as a qualitative one, using the method of semi structured interviews.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html