Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 336)
Assignment details
   Login via CAS
Logopedická intervence poskytovaná dětem v mateřských školách pro děti se sluchovým postižením
Thesis title in Czech: Logopedická intervence poskytovaná dětem v mateřských školách pro děti se sluchovým postižením
Thesis title in English: Logopedic intervention provided to children in kindergarten for children with hearing impairment
Key words: jazykové roviny, komunikace, logopedická intervence, MŠ pro děti se sluchovým postižením, narušená komunikační schopnost, rozvoj řečové komunikace, sluchové postižení
English key words: Communication, Development of speech communication, Hearing impairment, Impaired communication ability, Kindergarten for children with hearing impairmet, Levels of language, Speech therapy intervention
Academic year of topic announcement: 2018/2019
Type of assignment: diploma thesis
Thesis language: čeština
Department: Katedra speciální pedagogiky (41-KSP)
Supervisor: PhDr. Miroslava Kotvová, Ph.D.
Author: hidden - assigned by the advisor
Date of registration: 06.06.2019
Date of assignment: 06.06.2019
Date and time of defence: 17.09.2019 08:30
Venue of defence: M. Rettigové 4, Praha 1, R126, 126, 1. patro, vlevo, zadní trakt
Date of electronic submission:12.07.2019
Date of proceeded defence: 17.09.2019
Course: Diploma Thesis (OSZD005)
Reviewers: doc. PhDr. Kateřina Hádková, Ph.D.
 
 
 
Preliminary scope of work
Diplomová práce se zabývá problematikou logopedické intervence poskytované v mateřských školách pro děti se sluchovým postižením. Teoretická část seznamuje čtenáře s problematikou sluchového postižení, možnostmi kompenzace sluchu a nejčastěji využívanými komunikačními přístupy ve výchovně-vzdělávacím procesu dětí se sluchovým postižením. Dále popisuje ontogenetický vývoj řeči u dětí se sluchovým postižením s jeho specifiky v jednotlivých jazykových rovinách, seznamuje s logopedickou intervencí, její strukturou a organizací v České republice a popisuje často se vyskytující druhy narušené komunikační schopnosti u dětí v předškolním věku. Závěr teoretické části popisuje trendy předškolního vzdělávání dětí se sluchovým postižením. Hlavním cílem praktické části práce bylo zmapovat a popsat současnou situaci v poskytování logopedické intervence dětem v mateřských školách pro děti se sluchovým postižením. Konkrétnějším zaměřením práce bylo v rámci dotazníkového šetření zjistit, kdo je zde v současné době objektem logopedické intervence, kým je tato péče zajišťována a jakým způsobem spolupracují logopedi, učitelky a rodiče, kteří o tyto děti pečují. Na základě analýzy školních dokumentů a přímého pozorování chodu konkrétní mateřské školy pro děti se sluchovým postižením, bylo cílem popsat, jakým způsobem je logopedická intervence zařazena do běžných denních aktivit a v čem je přínosná pro řečový rozvoj dětí v jednotlivých jazykových rovinách.
Preliminary scope of work in English
This master‘s thesis deals with speech-language pathology (SLP) intervention provided in kindergartens to children with hearing impairment. The theoretical part of the thesis acquaints the reader with the topic of hearing problems, hearing compensation possibilities and the most commonly used communication strategies in the educational process of children with hearing problems. Continually, it describes the ontogenetic evolution of speech in children with hearing impairment and its specifics in different speech levels, aquaints with SLP intervention, its structure and organisation in Czech republic and describes frequently occuring types of disrupted communicational abilities in pre-school children. The closure of the theoretical part describes the pre-school education trends when it comes to children with hearing problems. The main goal of the practical part is to map out and comment on the way SLP intervention is provided in pre-schools for children with hearing impairment. The more precise aim of the work is to find out, through means of a series of questionnaires, who is the object of SLP intervention in present times and who is in charge of providing it. It also focuses on the way speech-language pathologists, parents and teachers of the mentioned children cooperate. Based on the analysis of school documents and direct observation of the workflow of a selected kindergarten for children with hearing impairment, the goal was set to describing the way SLP intervention is integrated in the daily routine of such schools and how it is useful for speech development of children in different levels of language.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html