Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 356)
Assignment details
   Login via CAS
Analýza dopadů zavádění elektronického zdravotního záznamu v ČR
Thesis title in Czech: Analýza dopadů zavádění elektronického zdravotního záznamu v ČR
Thesis title in English: Impact analysis of the implementation of electronic health record in the Czech Republic
Key words: zdravotní záznam; elektronizace; zdravotnictví; sdílení; digitalizace; veřejná správa
English key words: medical record; electronization; healthcare; sharing; digitization; public administration
Academic year of topic announcement: 2018/2019
Type of assignment: diploma thesis
Thesis language: čeština
Department: Department of Public and Social Policy (23-KVSP)
Supervisor: Ing. Zuzana Kotherová, Ph.D.
Author: hidden - assigned by the advisor
Date of registration: 29.05.2019
Date of assignment: 29.05.2019
Date and time of defence: 23.06.2020 09:00
Venue of defence: Jinonice - U Kříže 8, Praha 5, J3019, Jinonice - místn. č. 3019
Date of electronic submission:24.05.2020
Date of proceeded defence: 23.06.2020
Reviewers: PhDr. Karolína Dobiášová, Ph.D.
 
 
 
URKUND check:
References
Česká lékařská komora [zápis z jednání představenstva]. Praha: 26. ledna 2019 od 9:00 hodin, ČLK.
Česká národní banka. Prognóza ČNB z listopadu 2019 [online]. [Cit. 21.1.2020]. Dostupné z: https://www.cnb.cz/cs/menova-politika/prognoza/
Český statistický úřad. Výsledky zdravotnických účtů ČR 2010 – 2018 [online]. [Cit. 21.1.2020]. Dostupné z: https://www.czso.cz/csu/czso/vysledky-zdravotnickych-uctu-cr-2010-2018
Datový standard pro předávání dat mezi informačními systémy zdravotnických zařízení [online]. [cit. 11. 5. 2020]. Dostupné z: https://www.dastacr.cz/
DRHOVÁ, Zuzana, OCHRANA, František a POTŮČEK, Martin. Strategické řízení ve veřejné správě a přístupy k tvorbě politiky. Praha: Matfyzpress, 2010, 193 s. ISBN 978-80-7378-130-9.
DUŠEK, Ladislav. Nový národní zdravotnický informační systém a aktuální data (nejen) o lékařích v ČR [přednáška]. Brno, Česká lékařská komora, 23. 11. 2019. Dostupné z: https://www.lkcr.cz/doc/clanky_file/prof-dusek-prednaska-sjezd-clk-2019-99576.pdf
eZpráva. [online]. [cit. 16.5.2020]. Dostupné z: https://www.lekarskyemail.cz/#banner
HENDL, Jan. Kvalitativní výzkum: základní teorie, metody a aplikace. Čtvrté, přepracované a rozšířené vydání. Praha: Portál, 2016. ISBN 978-80-262-0982-9.
HIMSS. Healthcare Information and Management Systems Society [online]. [Cit. 20.2.2020]. Dostupné z: https://www.himss.org/electronic-health-records
HL7 [online]. [cit. 11. 5. 2020]. Dostupné z: https://www.hl7.org/
89
CHEN, Huey Tsyh. Theory-driven evaluations. Newbury Park, Calif.: Sage Publications, c1990. ISBN 0803935323.
IHE Czech Republic [online]. [cit. 12. 5. 2020]. Dostupné z: https://www.ihe-czech.cz/
IHE Europe [online]. [cit. 12. 5. 2020]. Dostupné z: https://www.ihe-europe.net/about-us
IMF. International Monetary Fund [online] [cit. 15. 4. 2020]. Dostupné z: https://www.imf.org/en/countries/cze
JANATA, Hana. Podpora zdraví ve vyloučených lokalitách – snižování zdravotních nerovností [online]. Státní zdravotní ústav [cit. 21.1.2020]. Dostupné z: http://www.szu.cz/uploads/documents/czzp/nerovnosti/2016/Podpora_zdravi_ve_vyloucenych_lokalitach_jip_005_.pdf
KAYE, Rachelle et all. Creation and implemetation of the National eHealth Centre on the Czech Republic. SRSS/S2018/006. Component I.2 Study of European eHealth Strategies and National eHealth Competence Centres (NeHCs) in Europe. Brusel: Ehtel Association, 2018. Zdroj nedostupný veřejnosti.
KRUCKÝ, Petr. Evaluační projekt k předmětu Evaluace veřejných politik a programů. Praha, 2020. Seminární práce. FSV. Katedra veřejné a sociální politiky.
KRUCKÝ, Petr. Seminární práce k předmětu veřejná politika. Dopady zavádění sdíleného zdravotního záznamu v Česku. Praha, 2020. Seminární práce. FSV. Katedra veřejné a sociální politiky.
KRUCKÝ, Petr. Závěrečná seminární práce z předmětu Evropská sociální politika. Elektronizace zdravotnictví v ČR a jeho přínosy. Praha, 2019. Seminární práce. FSV. Katedra veřejné a sociální politiky.
LEWIS, Jenny M., MCGANN, Michael, BLOMKAMP, Emma. When design meets power: Design thinking, public sector innovation and the politics of policymaking. Policy & Politics. 2020. [online] Dostupné z: https://www.researchgate.net/publication/335405058_When_design_meets_power_Design_thinking_public_sector_innovation_and_the_politics_of_policymaking
90
MIKOVÁ, Alena. Aktuální pohled VZP na praxi cen a úhrad léčiv. [online]. VZP, 2020 [cit. 21.2.2020]. Dostupné z: https://www.konferenceseminare.cz/ceny-a-uhrady-lecivych-pripravku-prezentace0/50068609/5_miková.pdf
Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky. Metodika přípravy veřejných strategií [online]. 2018 [cit. 21.1.2020]. Dostupné z: https://www.mmr.cz/getmedia/70d00bf5-cec5-4ddd-9309-a3f54c216ea8/Metodika-pripravy-verejnych-strategii-plna-verze_1.pdf.aspx?ext=.pdf
Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky. Přehledy projektů a výzev [online]. [cit. 16.3.2020]. Dostupné z: https://irop.mmr.cz/cs/statistiky-a-analyzy/prehledy-projektu-a-vyzev
Ministerstvo zdravotnictví České republiky. Národní strategie elektronického zdravotnictví [online]. [Cit. 21.1.2020]. Dostupné z: http://www.nsez.cz/obsah/aktuality_3557_31.html
Ministerstvo zdravotnictví České republiky. Národní strategie elektronického zdravotnictví [online]. [Cit. 21.1.2020]. Dostupné z: http://nsez.cz/dokumenty/strategicke-rizeni-rozvoje-elektronickeho-zdravotnictvi-v-rezortu-mz_15116_3831_31.html
Ministerstvo zdravotnictví České republiky. Ministr Adam Vojtěch poskytl rozhovor e-časopisu Management rizik ve zdravotnictví [online]. 2018 [Cit. 21.1.2020]. Dostupné z: http://www.mzcr.cz/dokumenty/ministr-adam-vojtech-poskytl-rozhovor-e-casopisu-management-rizik-ve-zdravotnict_15436_3693_1.html
Ministerstvo zdravotnictví České republiky. Národní strategie elektronického zdravotnictví České republiky 2016 – 2020 [online]. Verze 1.00. Praha: MZČR, 2016 [cit. 15. 4. 2019]. Dostupné z: https://www.dataplan.info/img_upload/7bdb1584e3b8a53d337518d988763f8d/ma_kornaeeh2ubf.pdf
Nejvyšší kontrolní úřad. Výroční zpráva 2018 [online]. 2019 [cit. 21.2.2020]. Dostupné z: https://www.nku.cz/assets/publikace-a-dokumenty/vyrocni-zprava/vyrocni-zprava-nku-2018.pdf
91
OECD. Communicate open government work [online]. [cit. 21.1.2020]. Dostupné z: https://oecd-opsi.org/guide/open-government/communicate-open-government-work/
OECD. Health at glance 2019 [online]. 2019 [Cit. 21.2.2020]. Dostupné z: https://www.oecd-ilibrary.org/docserver/4dd50c09-en.pdf?expires=1586686917&id=id&accname=guest&checksum=6F5141972C57EB9F7F30421EBFB4D2FF
OECD. Report on Overview of OECD studies on eHealth and core outcome [online]. 2016 [cit. 21.2.2020]. Dostupné z: https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/ehealth/docs/ev_20161121_co31_en.pdf
Portál oDok. Návrh věcného záměru zákona o elektronizaci zdravotnictví. 2019. [online]. [cit. 22.3.2020]. Dostupné z: https://apps.odok.cz/veklep-detail?pid=ALBSB8AC5VHD
POTŮČEK, Martin a kolektiv. 2016, Veřejná politika. 1. vydání. Praha: C. H. Beck. 309 s. ISBN 978-80-7400-591-6.
REMR, Jiří. Srovnání vybraných přístupů k realizaci evaluací. Evaluační teorie a praxe. [online]. FSV, 2013. Dostupné z: https://www.evaltep.cz/soubor/srovnani-vybranych-pristupu-k-realizaci-evaluaci-pdf/
SVOD. Epidemiologie zhoubných nádorů v České republice [online]. [cit. 11. 3. 2020]. Dostupné z: https://www.svod.cz/
TOP 09. Hegr se domluvil s premiérem na ukončení projektu IZIP. [online]. Top 09, 2012 [Cit. 21.1.2020]. Dostupné z: https://www.top09.cz/co-delame/tiskove-zpravy/heger-se-dohodl-s-premierem-na-ukonceni-projektu-izip-9773.html
Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR [online]. [cit. 20. 1. 2020]. Dostupné z: https://www.uzis.cz/
92
Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky. Vybudování základní resortní infrastruktury eHealth – informační a datové resortní rozhraní (IDRR) [online]. Tender arena, 2019 [cit. 12. 5. 2020]. Dostupné z: https://www.tenderarena.cz/profil/zakazka/detail.jsf?id=303943
VESELÝ, Arnošt a NEKOLA, Martin. Analýza a tvorba veřejných politik: přístupy, metody a praxe. 2008. Praha: Sociologické nakladatelství, 2008. ISBN 978-80-86429-75-5.
Vláda České republiky. Legislativní pravidla. [online]. [cit. 22.1.2020]. Dostupné z: https://www.vlada.cz/cz/ppov/lrv/dokumenty/legislativni-pravidla-vlady-91209 Vláda České republiky. Vzorové zprávy RIA zpracované dle požadavků Obecných zásad RIA. [online] [cit. 22.1.2020]. Dostupné z:
https://www.vlada.cz/cz/ppov/lrv/ria/aktualne/vzorove-zpravy-ria-zpracovane-dle-pozadavku-obecnych-zasad-ria-138671/
Všeobecná zdravotní pojišťovna. Výroční zpráva za rok 2018 [online]. VZP: 2019 [cit. 19.12.2019]. Dostupné z: https://media.vzpstatic.cz/media/Default/vyrocni-zpravy/vyrocni_zprava_vzp_2018.pdf
WHO. National eHealth Strategy Toolkit [online]. Ženeva: WHO Library, 2012 [cit. 2020-01-21]. ISBN 9789241548465. Dostupné z: https://www.itu.int/dms_pub/itu-d/opb/str/D-STR-E_HEALTH.05-2012-PDF-E.pdf
Zákon o elektronickém zdravotnictví a bezpečném sdílení dat mezi poskytovateli zdravotních služeb (zákon o elektronickém zdravotnictví) [návrh zákona]. 2019 [cit. 1. 3. 2020]. Zdroj nedostupný veřejnosti.
Zákon č. 234/2014 Sb., o státní službě.
Zákon č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.
93
Zdravotnický deník. Elektronizace zdravotnictví podle poslanců ANO rozzlobila ČLK, proti je Ministerstvo zdravotnictví či vnitra [online]. 2017 [cit. 21.1.2020]. Dostupné z: https://www.zdravotnickydenik.cz/2017/03/elektronizace-zdravotnictvi-podle-poslancu-ano-rozzlobila-clk-proti-je-i-ministerstvo-zdravotnictvi-ci-vnitra/
Zprávy Aktualne.cz. V rámci chytré karantény bylo otestováno 180 lidí, problém je propojení s laboratoří [online]. 2020 [cit. 8. 4. 2020]. Dostupné z: https://zpravy.aktualne.cz/domaci/v-ramci-chytre-karanteny-bylo-otestovano-180-lidi-problem-je/r~8b3caa8e782c11ea80e60cc47ab5f122/
Preliminary scope of work
Zdravotnictví je vysoce dynamické odvětví, které je v současnosti velmi závislé na používání moderních informačních a komunikačních technologií. Elektronizace zdravotnictví má za cíl zvýšení efektivity, kvality a dostupnosti zdravotní péče. Jedním ze základních prvků elektronického zdravotnictví je sdílený elektronický zdravotní záznam. Jedná se o systematický sběr zdravotních záznamů pacientů/populace v digitální podobě. Tyto záznamy mohou být sdíleny napříč poskytovateli zdravotní péče, či jiným subjektům, které je využívají. Záznamy jsou sdíleny prostřednictvím informačních systémů, respektive informačních sítí. Sdílený zdravotní záznam nebyl doposud v České republice zajištěn. Diplomová práce popisuje možné dopady zavedení sdíleného zdravotního záznamu a poskytuje přehled aktuálních a plánovaných kroků veřejné správy k jeho zajištění. Na základě analýzy kroků veřejné zprávy bude pak v diplomové práci zpracován variantní přístup k zavedení sdíleného zdravotního záznamu.
Preliminary scope of work in English
Healthcare is a highly dynamic industry that currently heavy relies heavily on the use of modern information and communication technologies. The electronization of healthcare aims to increase the efficacy, quality and accesibility of healthcare. One of the essential elements of e-health is a eletronic health record. It is a systematic collection of medical records of patients / population in a digital form. These records may be shared across healthcare providers or other stakeholders in order to utilize the gathered information. Medical records are shared through information systems or information networks. A shared medical record has not yet been adopted in the Czech Republic. The diploma thesis describes the possible effects of the implementation of a electronic health record and provides an overview of current and planned steps of public sector to introduce it. Based on the analysis of the steps of public sector, a separate approach to the implementation of an electronic health record will be developed.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html