Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 356)
Assignment details
   Login via CAS
Pohybové aktivity a sport jako alternativa trávení volného času dětí a mládeže v době rozmachu digitálních technologií
Thesis title in Czech: Pohybové aktivity a sport jako alternativa trávení volného času dětí a mládeže v době rozmachu digitálních technologií
Thesis title in English: Physical activity and sports as an alternative to leisure time spending for children and youth in the era of digital technologies
Key words: dětská obezita, digitální technologie, sociální média, online svět, offline svět
English key words: Childhood obesity, digital technologies, social media, online world, offline world
Academic year of topic announcement: 2018/2019
Type of assignment: diploma thesis
Thesis language: čeština
Department: Department of Public and Social Policy (23-KVSP)
Supervisor: PhDr. Karolína Dobiášová, Ph.D.
Author: hidden - assigned by the advisor
Date of registration: 27.05.2019
Date of assignment: 27.05.2019
Date and time of defence: 23.06.2020 09:00
Venue of defence: Jinonice - U Kříže 8, Praha 5, J3018, Jinonice - místn. č. 3018
Date of electronic submission:21.05.2020
Date of proceeded defence: 23.06.2020
Reviewers: Ing. Zuzana Kotherová, Ph.D.
 
 
 
URKUND check:
References
CLERGUE-DUVAL, V., M. MARY-KRAUSE, C. BOLZE, M. MELCHIOR a E. FOMBONNE. Early Predictors of Trajectories of Tobacco Use Level from Adolescence to Young Adulthood: A 16-Year Follow-Up of the TEMPO Cohort Study (1999-2015). European Addiction Research [online]. 2018, , 2 - 9 [cit. 2019-05-25]. DOI: 10.1159/000495759. ISSN 14219891.
CHUDLEY (CHAD), Werch, Moore MICHELE J., Diclemente CARLO C., Bledsoe RHONDA a Jobli EDESSA. A Multihealth Behavior Intervention Integrating Physical Activity and Substance Use Prevention for Adolescents. Prevention Science [online]. 2005, 6(3), 213-214 [cit. 2019-05-25]. ISSN 13894986.
DEARING, James W., Everett M ROGERS. Agenda-setting. Thousand Oaks, Calif.: Sage, 1996.
KELLEY, Todd r., Daniel c. BRENNER a Jon t. PIEPER. Two Approaches to Engineering Design: Observations in sTEm Education. Journal of sTEm Teacher Education [online]. 2010, 47(2), 5-40 [cit. 2019-05-25]. ISSN 21586586.
KESS, Annette, Ulrike SPIELAU, Christoph BEGER, et al. Further stabilization and even decrease in the prevalence rates of overweight and obesity in German children and adolescents from 2005 to 2015: a cross-sectional and trend analysis. PUBLIC HEALTH NUTRITION [online]. 2017, 20(17), 3075-3083 [cit. 2019-05-25]. DOI: 10.1017/S1368980017002257. ISSN 13689800.
POTŮČEK, M. et al. Public Policy. A comprehensive Introduction. Prague, Karolinum Press., 2017.
SIMONTON, Amanda j., Cara c. YOUNG a Karen e. JOHNSON. Physical Activity Interventions to Decrease Substance Use in Youth: A Review of the Literature. Substance Use [online]. 2018, 53(12), 2052-2068 [cit. 2019-05-25]. ISSN 10826084.
WERCH, C, M MOORE, Cc DICLEMENTE, Dm OWEN, E JOBLI a R BLEDSOE. A sport-based intervention for preventing alcohol use and promoting physical activity among adolescents. JOURNAL OF SCHOOL HEALTH [online]. 2003, 73(10), 380-388 [cit. 2019-05-25]. ISSN 00224391.
ZHANG, Yiyi, Andrew e. MORAN a Yiyi ZHANG. Trends in the Prevalence, Awareness, Treatment, and Control of Hypertension Among Young Adults in the United States, 1999 to 2014. Hypertension (0194911X) [online]. 2017, 70(4), 736-742 [cit. 2019-05-25]. ISSN 0194911X.
Preliminary scope of work
A. vymezení výzkumného problému

Míra dětské obezity stoupá, množí se omluvenky z tělocviku a zdravý životní styl je pro naši nastupující generaci téměř neznámým pojmem. Zároveň žijeme v době, ve které zažíváme rozmach digitálních technologií a přibližujeme se stále více ke stavu, kdy vše potřebné zařídíme několika kliknutími na smartphonech či tabletech.

V současné době byl již prokázán špatný vliv hojného užívání digitálních technologií na lidské zdraví. Jak uvádí Brenner (1997), Young (1999) nebo Wieland (2005), mezi přímé důsledky přemíry času stráveného online patří zejména narušení denního rytmu, zanedbávání osobní hygieny a výživy, spánková deprivace, únava, bolesti hlavy a očí a zhoršená orientace v čase.[ Brenner, 1997; Young, 1999; Wieland, 2005] Tento jev se dá označit také jako technologická závislost.

Rovněž dětská obezita tvoří v naší populaci stále narůstající problém. Dle údajů Světové zdravotnické organizace WHO z roku 2016[ Dostupné online z: https://www.who.int/gho/publications/world_health_statistics/2016/en/] má 27,5% dětí v České republice nadváhu a 9,7% dětí je obézních. Každé sedmé dítě v České republice je obézní a 4% z nich dokonce trpí monstrózní obezitou. Dle údajů předního dětského obezitologa MUDr. Zlatko Marinova vychází ze základní školy s nadváhou 25 % dětí a s obezitou 14 % dětí. Jedním z důvodů, který k tomu Marinov uvádí, je i to, že děti doma tráví čas před obrazovkou, protože na hřišti nikoho nepotkají, zato na messengeru mají celý svět.[ Dostupné online z: https://mudr-zlatko-marinov.webnode.cz/]

Výzkumným problémem této diplomové práce je nárůst technologické závislosti u dětí, tj. užívání digitálních technologií a neustále se zvyšující procento výskytu dětské obezity v ČR.V současné době rovněž existují zahraniční studie (především v USA), které nabízejí pohybové aktivity jako alternativu a možnost prevence závislosti mladistvých na alkoholu a drogách, např.: Moore, Werch (2003), Werch et al (2005) nebo Simonton et al (2018).

B. Cíle diplomové práce

Cílem mé diplomové práce je na základě odborné literatuty zjistit, jaká je závislost mezi výše popsanými sociálními jevy. Budu se tedy zabývat efektivitou možnosti nabídnutí sportu a pohybových aktivit jako alternativy k trávení volného času mládeže a možností její implementace do rámcových programů vzdělávání. Část evaluovaného programu bude součástí nabídky sportu a pohybových aktivit i využití digitálních technologií, což by mělo u dětí zvyšovat atraktivitu sportu a pohybových aktivit jako alternativy nezdravého životního stylu

Empirická část práce bude založena na realizaci vlastního pilotního projektu, který bude probíhat v souladu s položenou hypotézou a cíli diplomové práce. Projekt bude implementován v průběhu vypracování diplomové práce na vybraných základních školách v Praze a jeho výsledky, které budou paralelně monitorovány a zaznamenávány, budou součástí této práce.

C. Výzkumné otázky
Výzkumné otázky jsou položeny následovně:
1/ Jaké je spojení mezi rozvojem digitálních technologií a zhoršujícím se životním stylem dětí a mládeže?
2/ Jaký způsob trávení volného času je pro dnešní mládež nejvíce a nejméně atraktivní a proč?
3/ Je možné nabídnout dětem pohybové aktivity jako alternativu k užívání digitálních technologií, příp. v jaké formě?
4/ Jaký má nabídka této alternativy dopad na zdraví jedince a jeho životní styl?


D. Teoretická východiska

Vzhledem k tomu, že se v práci budu zabývat efektivitou možnosti nabídnutí sportu a pohybových aktivit za využití digitálních technologií jako alternativy k trávení volného času mládeže a její implementace do rámcových programů vzdělávání, vycházím především ze dvou teoretických konceptů.

Především z hlediska úvahy role médií je první předpokládanou uvažovanou teorií teorie nastolování agend dle Dearinga a Rogerse. Tato teorie rozeznává tři subsystémy: politiku, veřejnost a média. Všechny tři subsystémy propojuje hustá síť vztahů, v níž může jakýkoliv pohyb vyvolat změnu. Proces, okolo kterého se práce točí, tak může nastartovat téměř jakýkoliv faktor z jakékoliv části spektra. (Dearing a Rogers, 1996) Teorie nastolování agend je kritikou k teorii fází veřejně politického procesu, jíž se rovněž plánuji v práci okrajově zabývat.

Druhým uvažovaným konceptem je trojdimenzionální pojetí politiky ve smyslu politics, polity a policy. Pojem polity vyjadřuje obecné ukotvné, zaměření společnosti, volbu směru a povahy jejího základního směřování, což v tomto případě znamená ukotvení směřování vzdělávací politiky. Pojmem politics rozumíme procesy spolupráce, střetů, vyjednávání a řešení zájmových konfliktů aktérů prostřednictvím politických institucí, tj. různé přístupy a názory k vzdělávání nebo k implementaci novel zákonů a vzdělávacích programů. Pojem policy, kterž má v českém jazyce nejblíže k pojmu veřejná politika pak formuluje konkrétní kroky, kterých se aktéři dopouští, v případě této diplomové práce se tedy může jednat o rámcové vzdělávací programy, proces jejich tvorby a výslednou podobu.

Součástí části práce, v níž se budu zabývat teoretickými východisky budou rovněž analytické modely reprezentující statistiky zabývající se hlavními komponenty výzkumného problému a jeho socio-ekonomického a politického kontextu.

E. Metodologie a výzkumný plán
Pro předpokládaný sběr dat a získání informací budou využity následující metody:

Desk research a review odborné literatury, které budou součástí především teoretické a analytické části práce, s jejichž pomocí bude dosaženo získání dostatečného množství relevantních informací a dat k zodpovězení první položené výzkumné otázky. Zdroje dat budou především české či zahraniční odborné studie, statistiky organizací zabývajícími se daným tématem apod.

Pro zodpovězení výzkumné otázky č. 2 budou použity hloubkové polostrukturované rozhovory a dotazníky s komunikačními partnery různých cílových skupin (děti, rodiče, pedagogičtí pracovníci, management školství apod.)

Ke zodpovězení třetí a čtvrté výzkumné otázky poslouží implementace a analýza výstupů pilotního projektu, který bude realizován paralelně s výzkumem. Projekt bude implementován a jeho části evaluovány v průběhu vypracování diplomové práce na vybraných základních školách v Praze a jeho výsledky budou součástí této práce. Metodologie může být pozměněna v průběhu realizace, předpokládaný sběr dat je ve formě analýzy úspěšnosti jednotlivých prvků projektu, evaluace výstupů a feedbacku zúčastněných aktérů.
Preliminary scope of work in English
The research problem of this diploma thesis is the connection between the increase of addcition to use of digital technologies and the constantly increasing percentage of the appearance of childhood obesity in the Czech Republic.

The aim of this thesis is to find out whether there is a direct correlation between these social phenomena described above, i.e. whether it is possible to prove the connection between the development of digital technologies and the deteriorating lifestyle of humankind.

In case this hypothesis is proven right, the thesis will deal with the effectiveness of offering sports and physical activities including using digital technologies as an alternative to where and how youth spend their leisure time and with implementing that into framework educational programs in the Czech educational system.

The empirical part of the thesis will be based on the realization of the pilot project, which will be carried out in accordance with the hypothesis and aims of the thesis.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html