Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 368)
Thesis details
   Login via CAS
Preparation and characterization of Lu2Ir2O7 single crystals
Thesis title in Czech: Příprava a charakterizace monokrystalů A2Ir2O7
Thesis title in English: Preparation and characterization of Lu2Ir2O7 single crystals
Key words: monokrystaly|pyrochlorová struktura|structurní a fázová charakterizace
English key words: single crystals|pyrochlore structure|structure and phase characterization
Academic year of topic announcement: 2022/2023
Thesis type: Bachelor's thesis
Thesis language: angličtina
Department: Department of Condensed Matter Physics (32-KFKL)
Supervisor: RNDr. Milan Klicpera, Ph.D.
Author: Bc. Filip Hájek - assigned and confirmed by the Study Dept.
Date of registration: 15.09.2022
Date of assignment: 15.09.2022
Confirmed by Study dept. on: 20.10.2022
Date and time of defence: 21.06.2023 09:00
Date of electronic submission:11.05.2023
Date of submission of printed version:11.05.2023
Date of proceeded defence: 21.06.2023
Opponents: doc. RNDr. Jiří Prchal, Ph.D.
 
 
 
Advisors: Mgr. Kristina Vlášková, Ph.D.
Guidelines
1. Studium odborné literatury související s tématem práce.
2. Strukturní a chemická charakterizace připravených pyrochlor-oxidů.
3. Měření a analýza objemových vlastností vybraných sloučenin.
4. Sumarizace výsledků a diskuze obecnejších souvislostí se studovanou literaturou.
References
Mnoho publikací v odborných časopisech. Přehledové články např.:
J.S. Gardner, M.J.P. Gingras, J.E. Greedan, Review of Modern Physics 82 (2010).
J.E. Greedan, Journal of Alloys and Compounds 408–412 (2006) 444–455.
W. Witczak-Krempa, G. Chen, Y.B. Kim, L. Balents, Correlated quantum phenomena in the strong spin-orbit regime, ArXiv (2014).
Y. Yamagi, M. Imada, Physica Review X 4 (2014) 021035.
Preliminary scope of work
Pyrochlory R2T2O7, kde R = vzácná zemina a T = d-kov (v rámci naší práce 5d), patrí mezi intenzívně studované sloučeniny pro své často složité a exotické fyzikální vlastnosti. Především kontrola spinových proudů v materiálu užitím proudění náboje (spinový Hallův jev) nebo naopak (inverzní spinový Hallův jev) je přirozeně velmi zajímavá pro technické aplikace. Nezbytným předpokladem pro existenci takových jevů je prítomnost silné spin-orbitální interakce (SOI) v materiálu. SOI je relativistický jev související se vzájemným působením spinového a orbitálního momentu elektronu v atomu. SOI je považována za slabou poruchu v lehkých prvcích, nicméne se stává silnejší s rostoucím atomovým číslem (jako Z^4). V prvcích s 5d elektrony dosahuje stejného významu jako elektronové korelace, což vede k celé řadě exotických fyzikálních jevů: axion izolátory, Weylovy polokovy, topologické Mottovy izolátory, frustrované a složité magnetické struktury nebo spinové kapaliny.
Navrhovaná práce zahrnuje prípravu vzorků, jejich strukturní a fázovou analýzu a studium jejich objemových vlastností za použití řady experimentálních technik dostupných na Katedře fyziky kondenzovaných látek. Výsledky práce se stanou součástí širšího výzkumu pyrochlorů R2T2O7; v dalších letech plánujeme navázat na dosažené výsledky experimenty s využitím rozptylu synchrotronového záření a neutronů. Studium magnetických struktur, magnetických excitací a spin-orbitální interakce ve sloučeninách R2T2O7 tvoří hlavní cíl práce, jež by měla přispět k lepšímu pochopení mikroskopických mechanizmů stojících za pozorovaným chováním.
Preliminary scope of work in English
R2T2O7 pyrochlores, where R = rare-earth and T = d-element (particularly 5d-element), belong among the intensively studied compounds for their frequently exotic physical properties. Especially, the control of a spin current in material via charge current (spin Hall effect, SHE) or vice versa (inverse SHE, ISHE) is naturally attractive to technical applications. A necessary prerequisite for such effects is the presence of strong spin-orbit coupling (SOC) in the material. SOC is a relativistic effect providing the interaction between electron spin and orbital angular momentum in the atom. It is considered a small perturbation in light elements, but rapidly becomes stronger with increasing atomic number of the element (Z4). Consequently, both the SOC and electron correlations are expected to have similar strength in 5d elements, which leads to a spectrum of new exotic physical phenomena: axion insulator, Weyl semi-metal, topological Mott insulator, frustrated and complex magnetic structures or spin-liquid state.
The suggested work includes sample preparation, their structural and phase characterization and investigation of bulk properties using a large number of experimental techniques used at the Department of Condensed Matter Physics. The thesis results will become the part of a broader research of R2T2O7 pyrochlores; the research will be complemented with synchrotron radiation and neutron scattering experiments in following years. The investigation of magnetic structures, magnetic excitations and spin-orbit coupling in R2T2O7 compounds forms the main goal of the work, which is supposed to bring a better understanding of the microscopic mechanisms leading to the observed behavior.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html