Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 356)
Assignment details
   Login via CAS
Kvantitativní obsahová analýza článků o kampani #MeToo v denících MF DNES a Právo
Thesis title in Czech: Kvantitativní obsahová analýza článků o kampani #MeToo v denících MF DNES a Právo
Thesis title in English: Quantitative content analysis of articles concerning #MeToo campaign in MF DNES and Právo
Key words: Sexuální obtěžování, kampaň #MeToo, média, obsahová analýza, deník, MF DNES, Právo
English key words: Sexual harassment, campaign #MeToo, media, content analysis, newspapers, MF DNES, Právo
Academic year of topic announcement: 2018/2019
Type of assignment: Bachelor's thesis
Thesis language: čeština
Department: Programme Gender Studies (24-KGS)
Supervisor: Ing. Petr Pavlík, Ph.D.
Author: hidden - assigned and confirmed by the Study Dept.
Date of registration: 07.05.2019
Date of assignment: 27.06.2019
Confirmed by Study dept. on: 27.06.2019
Date of electronic submission:27.06.2019
Date of proceeded defence: 23.09.2019
Course: Thesis Defence (YAK47005)
Reviewers: Mgr. Magdaléna Šťovíčková Jantulová
 
 
 
Guidelines
Dle zásad FHS UK.
References
Fitzgerald, L. F., Gelfand, M. J., Drasgow, F. Measuring Sexual Harassment: Theoretical and Psychometric Advances. Basic and Applied Social Psychology, 1995.
Smetáčková, Irena - Pavlík, Petr - Kolářová, Kateřina. Sexuální obtěžování na vysokých školách. Praha: FHS 2009Renzetti, C. M., Curran, D. J. (2003). Ženy, muži a společnost. Praha: Karolinum
Jirák, Jan - Köpplová, Barbara. Média a Společnost. Praha: Portál 2003
Thompson, John B., Média a modernita: sociální teorie médií, 1995 (překlad: Jan Jirák 2004)
Schultz, Winfried – Scherer, Helmut – Hagen, Lutz – Reifová, Irena – Končelík, Jakub. Analýza obsahu mediálních sdělení. Praha: Karolinum 2004
Preliminary scope of work
Bakalářská práce „Kvantitativní obsahová analýza článků o kampani #MeToo v denících MF DNES a Právo“ si klade za cíl zjistit, jakým způsobem jsou články relevantní pro toto téma podávány široké veřejnosti skrze vybraná média a jaké jsou v daných médiích rozdíly v jejich interpretaci. Předmětem mého výzkumu budou články dvou nejčtenějších českých tištěných deníků, Mladé fronty DNES a konkurenčního deníku Právo. V první řadě se v práci snažím přiblížit problém sexuálního obtěžování, které je podstatou kampaně #MeToo. Upozorňuji na fakt, že je tento problém v České republice, oproti zahraničí často zlehčován. V dalším kroku definuji média, která jsou klíčová pro analytickou část práce a za pomoci kvantitativní obsahové analýzy relevantní články podrobím pečlivému měření a porovnám zjištěné výsledky mezi zkoumanými médii.
Preliminary scope of work in English
The bachelor thesis "Quantitative content analysis of articles about #MeToo campaign in MF DNES and Právo daily newspapers" aims to find out how articles relevant to this topic are distributed to the general public through selected media and what are the differences in their interpretation. The subject of my research will be the articles of the two most widely read Czech newspapers, Mladá fronta DNES and the competitive daily newspaper Právo. In my thesis I try to explain the problem of sexual harassment, which is the essence of the #MeToo campaign. I give attention to the fact that this problem is often downplayed in the Czech Republic. Next, I define the media, which are crucial for the analytical part of the work and, through quantitative content analysis, I will subject the relevant articles to careful measurement and compare the results found between the studied media.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html