Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 368)
Thesis details
   Login via CAS
Sebepojetí profese učitele.
Thesis title in Czech: Sebepojetí profese učitele.
Thesis title in English: Self-concept of teacher's profession.
Key words: Sebepojetí, učitel, profesní identita, klíčové dovednosti, sebevědomí
English key words: Self-concept, teacher, professional identity, key skills, self-confidence
Academic year of topic announcement: 2018/2019
Thesis type: diploma thesis
Thesis language: čeština
Department: Katedra pedagogiky (41-KPG)
Supervisor: PhDr. Miroslava Kovaříková, Ph.D.
Author: hidden - assigned by the advisor
Date of registration: 04.04.2019
Date of assignment: 04.04.2019
Date and time of defence: 19.01.2021 14:00
Venue of defence: M. Rettigové 4, Praha 1, R217, 217, 2. patro, vlevo, zadní trakt
Date of electronic submission:10.12.2020
Date of proceeded defence: 19.01.2021
Course: Diploma Thesis (OSZD005)
Opponents: PhDr. Veronika Blažková, Ph.D.
 
 
 
Guidelines
1. Teoretická část. literární rešerše otázek učitelské profese.Profese učitele základní a střední školy. Profesní vývoj. Rozhodující vlivy pro spokojenost s vykonávanou profesí.
2.Výzkumná část.
Kvalitativní šeření metodou narativního interview
3. Praktická část.
Tvorba didaktického materiálu pro začínající učitele.
References
DOUBEK, David, 1994. Začátek v profesi učitele a identita - symbolická inspirace.
Pedagogika online. Roč. XLIV, č. 4, s. 360-367 cit. 2016 – 10 - 2. ISSN 2336-
2189. Dostupné z: http://pages.pedf.cuni.cz/pedagogika/?p=3371&lang=cs


FIŠER, Jan. Z typologie osobnosti učitele. 1. vyd. Praha: Ústav učitelského vzdělání na Univerzitě Karlově, 1965. 22s.
FONTANA, David. Psychologie ve školní praxi: příručka pro učitele. 2. vyd. Praha: Portál, 2003. 384 s. ISBN 80-7178-626-8.

GAVORA, Peter. Úvod do pedagogického výzkumu. 1. vyd. Brno: Paido, 2000. 207 s.
ISBN 80-859-3179-6.

GAVORA, Peter, 2001. Výskum životného príbehu: učiteľka Adamová. Pedagogika online. Roč. LI, č. 3, s. 352 – 368 cit. 2016 – 10 - 2. ISSN 2336 – 2189. Dostupné z: http://pages.pedf.cuni.cz/pedagogika/?p=2186&lang=cs

KYRIACOU, Chris. Klíčové dovednosti učitele: cesty k lepšímu vyučování. 3. vyd. Praha: Portál, 200. 155 s. ISBN 978-80-7367-434-2.
LANGOVÁ, Marta et al. Učitel v pedagogických situacích: kapitoly ze sociální pedagogické Psychologie. 1. vyd. Praha: Univerzita Karlova, 1992. 96 s. ISBN 80-7066-613-7.

SKALKOVÁ, Jarmila. Obecná didaktika: vyučovací proces, učivo a jeho výběr, metody,
organizační formy vyučování. Praha: Grada, 2007. Pedagogika (Grada). ISBN 978-802-4718-217.

SPILKOVÁ.V., VAŠUTOVÁ,J. Učitelská profese v měnících se požadavcích na vzdělávání. Pedf.UK 2008

ŠVEC, Vlastimil. Pedagogické znalosti učitele: teorie a praxe. 1. vyd. Praha: ASPI, 2005.
136 s. ISBN 80-7357-072-6.

VAŠUTOVÁ, Jaroslava. Být učitelem: co by měl učitel vědět o své profesi. 1. vyd. Praha:
Univerzita Karlova, 2002. 51 s. ISBN 80-7290-077-3.

VAŠUTOVÁ, Jaroslava. Profese učitele v českém vzdělávacím kontextu. 1. vyd. Brno: Paido, 2004. 190 s. ISBN 80-7315-082-4.
Preliminary scope of work
Cílem diplomové práce je vytvořit soubor doporučení pro začínající učitele. Výzkumným základem je narativní interview s učiteli s dlouholetou praxí. Výsledný didaktický materiál je určen pro pregraduální přípravu učitelů a je založen jak na datech získaných v rámci interview, tak i jejich komparaci s informacemi čerpanými z odborné literatury.
Preliminary scope of work in English
The aim of the diploma thesis is to create a set of recommendations for beginning teachers. The research basis is a narrative interview with teachers with many years of experience. The resulting didactic material is intended for undergraduate teacher training and is based on both the data obtained in the interview and their comparison with information drawn from the literature.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html