Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 356)
Assignment details
   Login via CAS
Spiritualita adventu a vánočního období v básnickém díle Bohuslava Reynka
Thesis title in Czech: Spiritualita adventu a vánočního období v básnickém díle Bohuslava Reynka
Thesis title in English: Spirituality of advent and christmas in Bohuslav Reynek’s work
Key words: Bohuslav Reynek, spiritualita, Advent, Vánoční období, Vánoce, poezie, grafika, malba
Academic year of topic announcement: 2018/2019
Type of assignment: Bachelor's thesis
Thesis language: čeština
Department: Department of Systematic Theology and Philosophy (26-KST)
Supervisor: doc. RNDr. ThLic. Karel Sládek, Ph.D.
Author: hidden - assigned and confirmed by the Study Dept.
Date of registration: 02.04.2019
Date of assignment: 02.04.2019
Confirmed by Study dept. on: 24.05.2019
Date and time of defence: 25.06.2020 09:00
Date of electronic submission:27.04.2020
Date of submission of printed version:25.06.2020
Date of proceeded defence: 25.06.2020
Reviewers: ThLic. Bc. Barbora Šmejdová, Ph.D.
 
 
 
Guidelines
1. Úvod
2. Cíle práce a metodika jejich vypracování
2.1 Bohuslav Reynek
2.1.1 Osoba
2.1.2 Život a dílo
2.2 Křesťanská spiritualita
2.2.1 Spiritualita adventu v učení římskokatolické církve
2.2.2 Spiritualita vánočního období v učení římskokatolické církve
3.2 Cíle práce, představení hypotézy
3.2.1 Postup práce personalistickým způsobem - představení
3.2.2 Postup práce systematickým způsobem – představení
3.2.3 Cíle práce, ověření hypotézy
3. Význam adventu a vánočního období v životě Bohuslava Reynka
3.1 Pozice víry a její porozumění u Bohuslava Reynka
3.2 Spiritualita a prožívání adventu a vánočního období
4. Advent a vánoční období v básnické tvorbě
4.1 Advent a vánoční období v raných sbírkách
4.1.1 Sbírka Žízně
4.1.2 Sbírka Rybí šupiny
4.1.3 Sbírka Smutek země
4.1.4 Sbírka Had na sněhu
4.1.5 Sbírka Rty a zuby
4.2 Advent a vánoční období v pozdějších sbírkách
4.2.1 Sbírka Setba samot
4.2.2 Sbírka Pieta
4.2.3 Sbírka Podzimní motýli
4.2.4 Sbírka Mráz v okně
4.2.5 Sbírka Sníh na zápraží
4.2.6 Sbírka Odlet vlaštovek (posmrtně vydaná)
4.3 Advent a vánoční období v básních knižně nevydaných
5. Advent a vánoční období v grafické tvorbě
5.1 Kresby a malby
5.2 Linoryt
5.3 Suchá jehla
6. Zhodnocení práce a dosažených zjištění
7. Závěr
8. Seznam použité literatury a zdrojů

References
Zdrojová Literatura:
- Bohuslav Reynek – Básnické spisy /Archa, 2. vydání 2009/
- Pavel Chalupa – Bohuslav Reynek (1892-1971) /Arbor vitae 2011/
- Daniel Reynek, Jiří Reynek, rozhovor Aleše Palána – kdo chodí tmami /Petrkov 2012/
- Lucie Tučková – Suzanne Renaud /Paseka 2013/
- Pavel Chalupa – Bohuslav Reynek, Mezi nebem a zemí /Arbor vitae 2011/
- Bohuslav Reynek, Jaroslav Med, Jiří Šerých – Korespondence /Karolinum 2012/
Vedlejší literatura:
- Steffano di Fiores, Tullo Goffi – Slovník spirituality /Karmelitánské nakl. Kostelní Vydří 1999/
- Eva Večerková, Věra Frolcová – Evropské vánoce v tradicích lidové kultury /Vyšehrad 2010/
- Eva Večerková – Obyčeje a slavnosti v české lidové kultuře / Vyšehrad 2015/
- Valburga Vavřinová – Malá encyklopedie Vánoc /Libri 2000/
- Jan Milič Lochman – O smyslu křesťanských svátků /Vyšehrad 1997/
- Václav Frolec a kolektiv – Vánoce v české kultuře /Vyšehrad 1988/
- Bernard z Clairvaux – Kázání pro dobu adventní a vánoční /Krystal OP 2016/
- Edita Steinová – Vánoční tajemství /Karmelitánské nakl. 3. vydání 2017/
- Ctirad Václav Pospíšil – Hermeneutika Mystéria /Krystal OP, Karmelitánské nakl. 2. vydání 2010/
- Ctirad Václav Pospíšil – Maria - mateřská tvář nejvyššího /Karmelitánské nakl. 2018/
- Viliam Judák – Adventní a vánoční zamyšlení /Karmelitánské nakl. 2007/
- Pavel Vojtěch Kohut – Co je spirituální teologie? /Karmelitánské nakl. 2007/
- David Vopřada – Svatý Augustin - Vánoční promluvy /Krystal OP 2015/
- Petr Vrbacký – Vzhůru k vodám – Adventní a vánoční promluvy /Karmelitánské nakl. 2010/
- Radim Palouš, Jaroslav Šerých – Adventní a postní zamyšlení /Karolinum 1992/
- Giorgio Zevini – Lectio divina na každý den v roce: Doba adventní /Karmelitánské nakl. 2001/
- Adolf Adam – Liturgický rok: historický vývoj a současná praxe /Vyšehrad 1998/
- Jan Kratochvíl – Skryté poklady: Liturgický rok /Dům umění 1997/
- František Kunetka – Liturgický rok ve slavení církve /Matice cyrilometodějská 1995/
- Vlastimil Vondruška – Církevní rok a lidové obyčeje, aneb Kalendárium světců a světic, mučedníků a mučednic, pojednávající o víře českého lidu k nim, jakož i o liturgii katolické /Dona 1991/
- Bible - Písmo svaté Starého a Nového zákona, Český ekumenický překlad /Česká biblická společnost 2008/
Preliminary scope of work
Bakalářská práce se zabývá zkoumáním spirituální reflexe adventu a vánočního období v básnickém literárním díle, ale i v životě básníka a malíře Bohuslava Reynka. Cílem práce je hlubší poznání dané problematiky a proniknutí do spirituality adventu i vánočního období skrze osobu a básnické dílo Bohuslava Reynka, a to na základě římskokatolického křesťanského předporozumění. Jako hlavní nástroj je použita dostupná literatura zabývající se danou problematikou.
Preliminary scope of work in English
The bachelor thesis deals with exploring the spiritual reflection of advent and the Christmas period in the poetic literary work, but also in the life of the poet and painter Bohuslav Reynek. The aim of the thesis is to gain a deeper understanding of the issue and to penetrate the spirituality of advent and Christmas through the person and poetic work of Bohuslav Reynek, based on the Roman Catholic Christian pre-understanding. The main tool is the available literature dealing with the issue.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html