Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 341)
Assignment details
   Login via CAS
Specifika zadávání sektorových veřejných zakázek
Thesis title in Czech: Specifika zadávání sektorových veřejných zakázek
Thesis title in English: Specific aspects of sector public procurement
Key words: sektorová veřejná zakázka, zadávací řízení, relevantní činnosti, právo veřejného zadávání
English key words: sectoral public procurement, tender, relevant activities, law on public procurement
Academic year of topic announcement: 2018/2019
Type of assignment: diploma thesis
Thesis language: čeština
Department: Department of Business Law (22-KOBCHP)
Supervisor: JUDr. Tomáš Horáček, Ph.D.
Author: hidden - assigned by the advisor
Date of registration: 02.04.2019
Date of assignment: 02.05.2019
Date and time of defence: 09.09.2019 14:20
Venue of defence: Právnická fakulta UK, nám. Curieových 7, Praha 1, m.č. 212
Date of electronic submission:03.09.2019
Date of submission of printed version:28.05.2019
Date of proceeded defence: 09.09.2019
Reviewers: doc. JUDr. Petr Liška, LL.M., Ph.D.
 
 
 
Preliminary scope of work
Tato diplomová práce popisuje českou právní úpravu zadávání sektorových veřejných zakázek, cílem je poskytnout komplexní pohled na tuto problematiku. Právní úprava zadávání sektorových veřejných zakázek je odvětví práva veřejného zadávání, jež je specifické i tím, že dopadá i na subjekty soukromé povahy.
Vlastní práce je rozdělená do dvou základních částí. První část popisuje stěžejní témata zadávání sektorových veřejných zakázek. Je zde popsán princip určení sektorové veřejné zakázky, rozdíl tohoto pojetí oproti předchozí právní úpravě, identifikace osob, které se mohou stát zadavateli veřejné zakázky a definice dalších pojmů, jež jsou pro sektorové veřejné zakázky typické. Dále je podrobně popsána problematika relevantních činností
v odvětví plynárenství, teplárenství, elektroenergetiky, vodárenství, dopravy, využití území pro poskytování služby letiště nebo přístavu, poštovních služeb a těžby. V rámci problematiky určení relevantních činností je popsána i analýza související judikatury.
Druhá část práce analyzuje speciální ustanovení pro zadávání sektorových veřejných zakázek, které je upraveno formou speciálních ustanovení vůči obecnému režimu. Pozornost je věnována zejména výjimkám pro jednací řízení s uveřejněním, jednací řízení bez uveřejnění a pro užší řízení. Samostatná kapitole věnována podrobnému popisu systému kvalifikace, jež je institutem specifickým pro sektorové zadávání. Dále je zde kapitola pojednávající
o problematice souběhu činností a rovněž je věnována pozornost problematice uveřejňování smluv uzavřených v rámci zadávání sektorových veřejných zakázek. Rovněž jsou v této části popsány výjimky, kdy se režim sektorového zadávání na zadání sektorové veřejné zakázky neuplatní.
V závěru práce je nastíněna perspektiva právní úpravy zadávání sektorových veřejných zakázek a vyslovena teze o dalším rozvoji působnosti tohoto právního odvětví.
Preliminary scope of work in English
This diploma thesis describes the Czech legal regulation of sectoral public procurement. The aim is to provide a comprehensive view of this issue. Legislation of sectoral public procurement is a sector of public procurement law which is also specific in that it also affects private entities.
The thesis is divided into two basic parts. The first part describes the key topics of awarding sectoral public procurement. There is described the principle of determining the sectoral public contract, the difference of this concept compared to the previous legislation, the identification of persons who can become public contracting authorities and the definition of other terms that are typical for sector public public sector contracts. Furthermore, the issue of relevant activities in the gas, heating, electricity, water, transport, land use areas, airport and port services, postal services and mining is described in detail. The analysis of related case law is also described in the context of determining relevant activities.
The second part analyses the special provisions for the award of sectoral public contracts public sector contracts, which is regulated by special provisions against the general regime. Particular attention is paid to the exceptions for negotiated procedures with publication, negotiated procedure without publication and restricted procedure. A separate chapter is devoted to a detailed description of the qualification system, which is a sector-specific institute. Furthermore, there is a chapter dealing with the issue of concurrence of activities and also the issue of publishing contracts concluded in the framework of the award of sectoral public contracts. Exceptions are also described in this section when the sectoral procurement procedure does not apply to the award of a sectoral public contract.
The conclusion of the thesis outlines the perspective of the legal regulation of the award of sectoral public contracts and the thesis on the further development of the scope of this legal branch.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html