Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 348)
Assignment details
   Login via CAS
Kyberšikana na škole zaměřená proti učiteli
Thesis title in Czech: Kyberšikana na škole zaměřená proti učiteli
Thesis title in English: Cyberbullying at school against the teacher
Key words: kyberšikana, šikana, škola, internet, učitel, prevence, vzdělávání, připravenost
English key words: Cyberbullying, bullying, school, internet, teacher, prevention, education, preparedness
Academic year of topic announcement: 2018/2019
Type of assignment: Bachelor's thesis
Thesis language: čeština
Department: Katedra speciální pedagogiky (41-KSP)
Supervisor: Mgr. Anna Kubíčková
Author: hidden - assigned by the advisor
Date of registration: 21.03.2019
Date of assignment: 28.03.2019
Date and time of defence: 14.09.2020 00:00
Venue of defence: M. Rettigové 4, Praha 1, R126, 126, 1. patro, vlevo, zadní trakt
Date of electronic submission:23.07.2020
Date of proceeded defence: 14.09.2020
Course: Diploma Thesis (OSZD004)
Reviewers: PaedDr. Eva Marádová, CSc.
 
 
 
Guidelines
Studentka vyhledá a rozpracuje relevantní odbornou literaturu a další informační zdroje. Vypracuje analýzu a komparaci různých přístupů ke zkoumané problematice (kyberšikana, strategie prevence ve školách). V souladu se zvolenou výzkumnou metodologií navrhne, připraví a realizuje empirické šetření. Provede analýzu dat a jejich interpretaci, v diskusi propojí výsledky šetření s teoretickými poznatky. Navrhne doporučení pro školní praxi.
Veškeré zásadní kroky studentka průběžně konzultuje s vedoucí práce. Formální úprava práce bude odpovídat požadavkům platného Opatření děkana.
References
ČERNÁ, Alena. Kyberšikana: průvodce novým fenoménem. Praha: Grada, 2013. Psyché. ISBN 978 80-210-6374-7.
ŠMAHAJ, Jan. Kyberšikana jako společenský problém: Cyberbullying as a socialproblem. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2014. Monografie. ISBN 978-80-244-4227-3.
VAŠUTOVÁ, Maria. Proměny šikany ve světě nových médií. Ostrava: Filozofická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě, 2010. ISBN 978-80-7368-858-5.
Preliminary scope of work
Bakalářská práce „Kyberšikana na škole zaměřená proti učiteli“ pojednává o specifikách kyberšikany s bližším pohledem na kyberšikanu zaměřenou proti učitelům na druhých stupních základních škol. Teoretická část práce se snaží o definici kyberšikany, nahlíží na ni z různých úhlů pohledu, popisuje základní poznatky o kyberšikaně a srovnává ji také s tradiční šikanou. Práce ukazuje různé projevy a kanály šíření kyberšikany, věnuje také kapitolu organizacím, které proti kyberšikaně bojují a nabízejí pomoc jejím obětem. Práce se soustředí na kyberšikanu zaměřenou vůči učitelům, popisuje výskyt kyberšikany a její rozšíření v České republice, ukazuje možné dopady na psychickou, emocionální i sociální stránku oběti. Nabízí možnosti prevence na několika úrovních, v prostředí školy, třídy i rodiny. Cílem praktické části bakalářské práce je popsat pohled učitelů na problematiku kyberšikany zaměřené vůči jejich osobě. Praktická část práce se snaží zjistit připravenost učitelů na setkání s kybernetickým útokem, zjišťuje jejich úroveň vzdělání a ptá se jich na to, co jim ve vzdělávání pomáhá a co jim naopak brání. Zkoumá také povědomí učitelů o různých zdrojích ohledně vzdělávání v této oblasti, ptá se jich na webové stránky a tiskoviny, které znají, a semináře, které absolvovali. Dotazníkové šetření je také cíleno na prevenci kyberšikany učitele a ptá se respondentů, zda a jakým způsobem prevenci ve svých třídách zajišťují.
Preliminary scope of work in English
The bachelor‘s thesis „Cyberbullying at school against the teacher“ presents cyberbullying and its specifications with closer look at cyberbullying against the teachers at middle schools. Theoretical part of the thesis is trying to describe the definition of cyberbullying. This part shows cyberbullying from different points of view and compares it to common bullying. Thesis presents different forms and ways of how and where cyberbullying can be done. Thesis is also focusing on organizations, which fight against the cyberbullying and help victims. Thesis presents cyberbullying against the teachers and describes the spread in the Czech Republic. It shows possible impacts on psychical, emotional and also social welbeing of the victim. It offers possibilities of prevention on several levels, at school, in the classroom and in family. The practical part of bachelor’s thesis wants to describe teachers’ opinions about cyberbullying against themselves. The practical part is focusing on discovering the level of teacher’s preparedness to cyber-attack and the level of their knowledge about this topic. It asks teachers about what helps them in education and on the other side, what impedes it. The practical part uncovers teachers’ knowledge of various sources. It asks teachers about web pages, books and journals and also about their participation in some workshops. The survey also describes approaches to the prevention of cyberbullying against the teachers and asks the respondents how they apply prevention in their classes.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html