Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 362)
Assignment details
   Login via CAS
Pojetí česko-ruských vztahů v díle A. V. Florovského
Thesis title in Czech: Pojetí česko-ruských vztahů v díle A. V. Florovského
Thesis title in English: Czech-Russian Relations in the works of A. V. Florovsky
Key words: ruská emigrace|dějiny vědy|česko-ruské vztahy|A. V. Florovskij
English key words: ruská emigrace|history of science|Czech-Russian relations|A. V. Florovskij
Academic year of topic announcement: 2018/2019
Type of assignment: diploma thesis
Thesis language: čeština
Department: Institute of East European Studies (21-UVES)
Supervisor: doc. PhDr. Hanuš Nykl, Ph.D.
Author: hidden - assigned and confirmed by the Study Dept.
Date of registration: 19.02.2019
Date of assignment: 19.02.2019
Administrator approval: zatím neschvalováno
Confirmed by Study dept. on: 21.02.2019
Date and time of defence: 22.01.2020 10:00
Date of electronic submission:03.01.2020
Date of proceeded defence: 22.01.2020
Submitted/finalized: committed by student and finalized
Reviewers: PhDr. Dana Hašková
 
 
 
Guidelines
Diplomová práce prohlubuje téma, kterým se autorka zabývala ve své bakalářské práci, a zaměřuje jej na přínos ruského historika A. V. Florovského v oblasti zkoumání česko-ruských vztahů. Představí hlavní díla věnovaná této problematice a provede jejich komparativní analýzu. Dále se zaměří na činnost A. V. Florovského na Univerzitě Karlově a v dalších institucích v Praze. Při práci budou využity především archivní materiály, dále díla vydaná Florovským a sekundární literatura k tomuto tématu.
References
Archiv Ruské akademie věd v Moskvě
Osobní pozůstalost A.V. Florovského ve Slovanské knihovně v Praze
ФЛОРОВСКИЙ, А. В.: Чехи и восточные славяне: Очерки по истории чешско-русских отношений (X-XVIII вв.) / Praha 1935-1947.
FLOROVSKIJ, A. V.: Jan Hus v ruském pojetí: (Stránka z dějin česko-ruských styků). Praha 1935.
FLOROVSKIJ, A. V.: Čeští jesuité na Rusi: jesuité české provincie a slovanský východ. Praha 1941.
АКСЕНОВА, Е. П.: А. В. Флоровский о положении и традициях славяноведения в среде русской эмиграции. Moskva 2011.
SAVICKÝ, I.: Osudová setkání. Češi v Rusku a Rusové v Čechách. 1914-1938. Praha 1999.
Slavjanskij almanach 2014. Vyp. 1-2. Moskva 2014.
ŠAUR, Josef. K česko-ruské vztahové problematice (Florovského pojetí česko-ruských kulturních vztahů v 10.-18. stoeltí). In Dialog kultur III. Ústí nad Orlicí, 2005. s. 247-253. ISBN 80-86245-15-X.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html