Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 354)
Assignment details
   Login via CAS
Sigmatické a perifrastické futurum v epickom sanskrte
Thesis title in thesis language (Slovak): Sigmatické a perifrastické futurum v epickom sanskrte
Thesis title in Czech: Sigmatické a perifrastické futurum v epickém sanskrtu
Thesis title in English: Sigmatic and periphrastic future in epic sanskrit
Key words: sanskrt|futurum|sigmatické futurum|perifrastické futurum|Mahábhárata|epický sanskrt|Rámájana
English key words: sanskrit|future|sigmatic future|periphrastic future|Mahabharata|epic sanskrit|Ramayana
Academic year of topic announcement: 2018/2019
Type of assignment: Bachelor's thesis
Thesis language: slovenština
Department: Institute of Asian Studies (21-UAS)
Supervisor: PhDr. Jaroslav Strnad, Ph.D.
Author: hidden - assigned and confirmed by the Study Dept.
Date of registration: 12.02.2019
Date of assignment: 12.02.2019
Administrator approval: zatím neschvalováno
Confirmed by Study dept. on: 04.03.2019
Date and time of defence: 11.09.2019 09:00
Date of electronic submission:11.08.2019
Date of proceeded defence: 11.09.2019
Submitted/finalized: committed by student and finalized
Reviewers: PhDr. Zdeněk Štipl, Ph.D.
 
 
 
Guidelines
Sigmatické a perifrastické futurum sú konštrukcie sanskrtskej gramatiky, ktorých plná oblasť funkcií je stále nedostatočne preskúmaná. Hlavný problém nastáva pri otázke o rozdieloch v ich použití. Aj keď ich definície a rozdiely medzi nimi sú popísané už v tradičných gramatikách, reálne použitie v textoch sa s nimi často nezhoduje. Podobne aj medzi popismi zo západných gramatík sanskrtu je možno nájsť nezrovnalosti a rôzni autori poskytujú rôzne pravidlá. V tejto práci najskôr predstavím vývoj týchto konštrukcií od ich koreňov až k neskorším indoáríjskym jazykom, potom sa pozriem na ich aktuálne použitie v v epickom sanskrte, reprezentovanom v eposoch Mahábhárata a Rámajána. Kvôli príliš veľkému počtu výskytov bude z korpusov vybraná vzorka sigmatického a perifrastického futura v počte 500 výskytov z Mahábháraty a 200 výskytov z Rámajany. Tie budú porovnané s definíciami v existujúcich gramatikách sanskrtu.
References
Auwera, J., Plungian, V., Modality’s semantic map, Linguistic Typology 2, 1998, s. 79–124.
Binnick, R. I., Time and the Verb. A Guide to Tense and Aspect, Oxford University Press, London 1991.
Gonda, J., A Critical Survey of the Publications on the Periphrastic Future in Sanskrit, Lingua 6, 1956, s. 158–79.
Kale, M. R., A Higher Sanskrit Grammar: for the use of schools and colleges, 6. ed., Gopal Narayen, Bombay 1922.
Lowe, J. J., The Sanskrit (Pseudo)periphrastic future, Transactions of the Philological Society 115:2, 2017, s. 263–294.
Oberlies, T., A Grammar of Epic Sanskrit, Walter de Gruyter, Berlin 2003.
Tichy, E., Wozu braucht das Altindische ein periphrastisches Futur, Zeitschrift der Deutschen Morgenländischer Gesellschaft 142:2, 1992, s. 334–342.
Tichy, E., Der Konjunktiv und seine Nachbarkategorien: Studien zum indogermanischen Verbum, ausgehend von der älteren vedischen Prosa, Hempen Verlag, Bremen 2006.
Tichy E., Die Nomina agentis auf -tar- im Vedischen, Winter, Heidelberg 1995.
Timberlake, A., „Aspect, tense, mood“, in: Shopen, T. (ed.), Language Typology and Syntactic Description, Volume III, Gramatical categories and the lexicon, 2. ed., Cambridge University Press, Cambridge 2007, s. 280–333.
Whitney, W. D., Sanskrit grammar, 5. ed., Motilal Banarsidass Publishers, Delhi 2008.

Mahábhárata, Rámajana: pri práci sú použité elektronické verzie vytvorené Muneo Tokunagom a Johnom Smithom, dostupné z http://bombay.indology.info [vid. 11. 2. 2019], kvôli možným chybám a preklepom konzultujem pri Mahábhárate kritickú edíciu V. S. Sukthankara a pri Rámajane kritickú edíciu z univerzity v Barode, z ktorých boli elektronické verzie vytvorené.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html