Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 368)
Thesis details
   Login via CAS
Proces sekuritizace kybernetické bezpečnosti EU
Thesis title in Czech: Proces sekuritizace kybernetické bezpečnosti EU
Thesis title in English: Securitisation process of cyber security in the EU
Key words: kybernetická bezpečnost, Evropská unie, sekuritizace, informační a komunikační technologie, kybernetické hrozby
English key words: cyber security, European Union, securitisation, information and communication technologies, cyber threats
Academic year of topic announcement: 2018/2019
Thesis type: diploma thesis
Thesis language: čeština
Department: Department of Security Studies (23-KBS)
Supervisor: doc. PhDr. Vít Střítecký, M.Phil., Ph.D.
Author: hidden - assigned by the advisor
Date of registration: 11.02.2019
Date of assignment: 11.02.2019
Date and time of defence: 22.06.2020 08:00
Venue of defence: Jinonice - U Kříže 8, Praha 5, J4020, Jinonice - místn. č. 4020
Date of electronic submission:23.05.2020
Date of proceeded defence: 22.06.2020
Opponents: doc. PhDr. Běla Plechanovová, CSc.
 
 
 
URKUND check:
References
Buzan, Barry, Ole Waever, Jaap de Wilde. 1998. Security: A new Framework for analysis. Lynne Riener: London.

Cavelty, D. Myriam. 2008. Cyber-security and Threat Politics, London: Routledge.

Cavelty D., Myriam. 2014. Cybersecurity in Switzerland (online). Cham: Springer International Publishing.

Eriksson, Johan. 2001. „Cyberplagues, IT, and Security: Threat Politics in the Information Age“ Journal of Contingencies and Crisis Management 9 (4): 211–222.

Eriksson, Johan, Giampiero Giacomello. 2007. International relations and security in the digital age. New York: Routledge. ISBN 9780415401852.

Hansen, Lene, Helen Nissenbaum. 2009. „Digital Disaster, Cyber Security, and the Copenhagen School.“ International Studies Quarterly, 53(4): 1155-1175.

Hendl, Jan. 2016. Kvalitativní výzkum: základní teorie, metody a aplikace. Čtvrté, přepracované a rozšířené vydání. Praha: Portál. ISBN 978-80-262-0982-9.

Kaplan, Fred M. 2016. Dark territory: the secret history of cyber war. New York: Simon & Schuster.
Preliminary scope of work
Diplomová práce se zabývá vývojem politiky kybernetické bezpečnosti Evropské unie ve vymezeném časovém rozpětí od 90. let 20. století po současnou dobu. Práce je soustředěna na proces sekuritizace, tedy dynamický proces intersubjektivní konstrukce hrozby a bude zkoumat do jaké míry sekuritizace formovala politiku kybernetické bezpečnosti Evropské unie. Předmětem práce bude také analýza narativních témat kybernetické bezpečnosti s cílem určit, jaké téma je dominantní a zda docházelo k jejich proměnám napříč celým zkoumaným obdobím. V tomto ohledu bude použit model variací diskurzů kybernetické bezpečnosti inspirovaný Kodaňskou školou. V práci bude představen také vývoj kybernetických hrozeb a jejich historická kontextualizace, stejně jako jejich postupná globalizace.
Preliminary scope of work in English
The diploma thesis is dealing with the development of the European Union’s cyber security policy during the specific time frame since the 1990’s until the current time. The thesis is focused on the securitization process, that so, dynamic intersubjective process of threat construction with the aim to find out, to what extent securitization formed the cyber security policy of the European Union. The subject of the thesis is also an analysis of the cyber security narrative topics with the aim to determine which topic leads and if there are changes between them during the research period. In this respect, the model of cyber security discourse variations inspired by the Copenhagen school will be used. In the current thesis will be also introduced the development of cyber threats, its historical contextualization, as well as their gradual globalization.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html