Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 368)
Thesis details
   Login via CAS
Prstová abeceda: Strategie užívané pedagogy při vzdělávání neslyšících dětí předškolního věku
Thesis title in Czech: Prstová abeceda: Strategie užívané pedagogy při vzdělávání neslyšících dětí předškolního věku
Thesis title in English: Fingerspelling: Teacher´s strategies when educating Deaf children in the preschool period
Key words: daktyl|mateřská škola pro sluchově postižené|neslyšící dítě|pedagog|pomocné fonemické kódy|prstové abecedy|strategie užívání prstových abeced
English key words: auxiliary phonemic codes|dactyl|kindergarten for the Deaf|Deaf child|teacher|fingerspelling|strategies of using fingerspelling
Academic year of topic announcement: 2018/2019
Thesis type: Bachelor's thesis
Thesis language: čeština
Department: Institut of Deaf Studies (21-UJKN)
Supervisor: Mgr. Andrea Hudáková, Ph.D.
Author: hidden - assigned and confirmed by the Study Dept.
Date of registration: 10.02.2019
Date of assignment: 11.03.2019
Administrator's approval: not processed yet
Confirmed by Study dept. on: 12.03.2019
Date and time of defence: 08.09.2020 11:40
Date of electronic submission:31.07.2020
Date of proceeded defence: 08.09.2020
Submitted/finalized: committed by student and finalized
Opponents: Mgr. Lenka Okrouhlíková, Ph.D.
 
 
 
Guidelines
Cílem práce je popsat strategie užívání prstové abecedy (resp. prstových abeced) při vzdělávání neslyšících dětí předškolního věku u pedagogů vybrané mateřské školy pro sluchově postižené v ČR.
Práce bude volně navazovat na tuzemské práce zabývající se uplatněním prstové abecedy ve vzdělávání neslyšících dětí. Vycházet však bude převážně ze zahraničních studií, jež věnují prstové abecedě – jednak jako kontaktovému prostředku mezi mluvenými a znakovými jazyky, jednak jako nástroji vizuálně-motorické augmentace mluvené komunikace – a její funkci ve vzdělávání neslyšících dětí velkou pozornost. V té souvislosti jsou v zahraničních zdrojích popisovány rozličné strategie (lišící se v koncepčních východiscích, motivacích, cílech i konkrétních realizacích) včleňování prstové abecedy do vzdělávání neslyšících dětí, jako např. tzv. sendvičování a řetězení.
Těžištěm výzkumného šetření v konkrétní mateřské škole bude hledání odpovědí na výzkumné otázky (1) Jaké strategie používají pedagogové v této mateřské škole? (2) Proč volí tyto strategie, tzn. jaká jsou jejich koncepční východiska, motivace a cíle takto realizovaného užití prstové abecedy? Při výzkumném šetření bude využito metod obsahové analýzy kurikulárních a metodických dokumentů školy, observace běžného dění ve škole, analýzy autorkou pořízených videozáznamů zachycujících běžné činnosti ve škole a polostrukturovaných rozhovorů s pedagogy školy.
POSTUP PRÁCE
1. Východiska. Studium relevantní literatury a zdrojů.
2. Výzkumné šetření.
3. Syntéza výstupů z bodů 1 a 2.
4. Diskuse a závěr.
References
Alawad, H., Musyoka, M. (2018). Examining the Effectiveness of Fingerspelling in Improving the Vocabulary and Literacy Skills of Deaf Students. Creative Education, 9,456–468. [on-line; cit. 2019-02-06]. DOI: 10.4236/ce.2018.93032.
Allen, T. E. (2015). ASL Skills, Fingerspelling Ability, Home Communication Context and Early Alphabetic Knowledge of Preschool-Aged Deaf Children. Sign Language Studies, 15, 233–265. [on-line; cit. 2019-02-06]. DOI: https://doi.org/10.1353/sls.2015.0006.
Emmorey, K., Petrich, J. F. (2012). Processing Orthographic Structure: Associations between Print and Fingerspelling. Journal of Deaf Studies and Deaf Education, 17, 194–204. [on-line; cit. 2019-02-06]. DOI: https://doi.org/10.1093/deafed/enr051.
Fingerspelling Our Way to Reading. University of Colorady Boulder. Webová stránka projektu. [on-line; cit. 2019-02-06]. DOI: https://www.colorado.edu/program/fingerspelling/our-research.
Haptonstall-Nykaza, T. S., Schick, B. (2007). The Transition from Fingerspelling to English Print: Facilitating English Decoding. Journal of Deaf Studies and Deaf Education, 12, 172–183. [on-line; cit. 2019-02-06]. DOI: https://doi.org/10.1093/deafed/enm003.
HUDÁKOVÁ, A. Prstová abeceda pro tlumočníky. Praha: ČKTZJ, 2008.
Humphries, T., MacDougall, F. (1999). “Chaining” and Other Links: Making Connections between American Sign Language and English in Two Types of School Settings. Visual Anthropology Review, 15, 84–94. [on-line; cit. 2019-02-06]. DOI: https://doi.org/10.1525/var.2000.15.2.84.
KAŠPAŘÍKOVÁ, K. (2009). Prstová abeceda a její využití v mateřských školách pro sluchově postižené. Diplomová práce. Brno: MU.
MACUROVÁ, A., NOVÁKOVÁ, R. (2008). Poznáváme český znakový jazyk. Český znakový jazyk v kontaktu. Speciální pedagogika, 18(4), 278–298.
MONTEMURRO, K., BRENTARI, D. (2018). Emphatic fingerspelling as code-mixing in American Sign Language. Proceedings of the Linguistic Society of America, 61(3), 1–13. [on-line; cit. 2019-02-06]. DOI:http://dx.doi.org/10.3765/plsa.v3i1.4357.
NAJMANOVÁ, M. (2004). Variabilita komunikačních strategií učitelů v základních školách pro sluchově postižené, které se hlásí k filozofii totální komunikace. Bakalářská práce. Praha, UK.
PADDEN, C. A., GUNSAULS, D. C. (2003). How the Alphabet Came to Be Used in a Sign Language. Sign Language Studies, 4(1), 10–33. [on-line; cit. 2019-02-06]. DOI: 10.1353/sls.2003.0026.
Puente, A., Alvarado, J., Herrera, V. (2006). Fingerspelling and Sign Language as Alternative Codes for Reading and Writing Words for Chilean Deaf Signers. American Annals of the Deaf, 151, 299–310. [on-line; cit. 2019-02-06]. DOI: https://doi.org/10.1353/aad.2006.0039.
Quinto-Pozos, D., Reynolds, W. (2012). ASL Discourse Strategies: Chaining and Connecting: Explaining across Audiences. Sign Language Studies, 12, 41–65. [on-line; cit. 2019-02-06]. DOI: https://doi.org/10.1353/sls.2011.0021.
Roos, C. (2013). Young Deaf Children’s Fingerspelling in Learning to Read and Write: An Ethnographic Study in a Signing Setting. Deafness & Education International, 15, 149–178. [on-line; cit. 2019-02-06]. DOI: https://doi.org/10.1179/1557069X13Y.0000000020.
Staden, A., & Roux, N. (2010). The Efficacy of Fingerspell Coding and Visual Imaging Techniques in Improving the Spelling Proficiency of Deaf Signing Elementary-Phase Children: A South African Case Study. Journal of Developmental & Physical Disabilities, 22, 581–594. [on-line; cit. 2019-02-06]. DOI: https://doi.org/10.1007/s10882-010-9196-y.
Stone, A., Kartheiser, G., Hauser, P. C., Petitto, L.-A., Allen, T. E. (2015). Fingerspelling as a Novel Gateway into Reading Fluency in Deaf Bilinguals. PLoS ONE, 10(10). [on-line; cit. 2019-02-06]. DOI: https://doi.org/10.1371/journal.pone.0139610.
ŠIMČÍKOVÁ, Z. (2012). Prstová abeceda a její role ve vzdělávání žáků se sluchovým postižením na 1. stupni základní školy. Bakalářská práce. Olomouc: UP.
Williams, J., Darcy, I., Newman, S. (2015). Fingerspelling and Print Processing Similarities in Deaf and Hearing Readers. Journal of Language and Literature, 6, 56–65. [on-line; cit. 2019-02-06]. DOI: 10.7813/jll.2015/6-1/12.
ZDRUBECKÁ, A. (2014). Prstové abecedy a jejich využívání ve vzdělávání v MŠ a ZŠ pro sluchově postižené. Bakalářská práce. Praha: UK.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html