Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 341)
Assignment details
   Login via CAS
Dramatická výchova jako možný nástroj prevence strachu ze zvířat u dětí oředškolního věku
Thesis title in Czech: Dramatická výchova jako možný nástroj prevence strachu ze zvířat u dětí oředškolního věku
Thesis title in English: Drama in Education as the tool of fear prevention from animals in the Nursery School.
Key words: Dramatická výchova, metody a techniky, strach, úzkost, fobie, předškolní věk, mateřská škola
English key words: Dramatic education, methods and techniques of dramatic education, fear, anxiety, phobia, preschool age, kindergarten
Academic year of topic announcement: 2018/2019
Type of assignment: Bachelor's thesis
Thesis language: čeština
Department: Katedra preprimární a primární pedagogiky (41-KPPP)
Supervisor: Mgr. Radmila Svobodová
Author: hidden - assigned by the advisor
Date of registration: 21.01.2019
Date of assignment: 21.01.2019
Date and time of defence: 19.05.2021 08:30
Venue of defence: M. Rettigové 4, Praha 1, R128, 128, divadlo, 1. patro, vlevo, zadní trakt
Date of electronic submission:29.03.2021
Date of proceeded defence: 19.05.2021
Course: Diploma Thesis (OSZD004MS)
Reviewers: MgA. Alžběta Ferklová
 
 
 
Guidelines
Pokyny pro vypracování

Cíl bakalářské práce:

Ověřit, zda dramatická výchova může preventivně působit na strach dětí ze zvířat.

Postup při realizaci:
1) Studium odborné literatury.
2) Tvorba teoretické části práce. Dramatická výchova. Strachy a fobie. Metody práce v MŠ.
3) Zpracování praktické části práce na základě prostudované literatury
4) Zpracování poloviny vybrané předlohy do čtyř bloků s důrazem na nonverbální komunikaci učitele.
5) Volba výzkumné metody.
6) Formulace hypotézy respektive výzkumných otázek.
7) Realizace příprav v MŠ.
8) Analýza a evaluace praktické části.
9) Vyhodnocení výzkumného šetření.


References
Budínská, H..........................................Ať si už mohou naše děti ve své škole hrát, Praha 1992

Budínská,H...................................................................................Hry pro 6 smyslů ARTAMA

Kolektiv autorů..................................Malý průvodce dramatickou výchovou v MŠ Praha 1992

Svobodová, E., Švejdová,H..........Metody dramatické výchovy v mateřské škole, Portál 2011

Ulrychová,I........................................................................Hrajeme si s pohádkami, Portál 2000
Preliminary scope of work
Bakalářská práce se věnuje propojení dramatické výchovy s možností prevence strachu
u dětí předškolního věku především prostřednictvím metody hry v roli.
V teoretické části jsou vysvětleny základní pojmy a principy dramatické výchovy, její cíle, metody a techniky v předškolním vzdělávání. Zaměřuje se na zkoumání dramatické výchovy jako možné metody prevence strachu.
Praktická část bakalářské práce probíhá v tematickém bloku – „Kdopak by se bál,“ kde se pomocí dramatických metod a technik pracuje na zlepšení vztahu dětí ke konkrétnímu živočišnému druhu. Cílem bakalářské práce je zjistit, zda může dramatická výchova pozitivně působit na strach dětí předškolního věku ze zvířat.
Preliminary scope of work in English
My dissertation work is focused on a correlation between drama education as a possible fear prevention for preschool aged children applying a method of performance in a certain role.
In the theoretical section you shall find the explanations of basic terms and the principals of drama education, its targets, methods and techniques for preschool education. It is focused on a research of drama education as a possible fear prevention method.
The practical part of my dissertation work is a topic section “Who would fear?” where using drama methods and techniques as main tools we work on an improvement of child relationships with other specified animal species.
The aim of my dissertation work is to discover whether drama education can influence preschool child fears and anxieties of animals.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html