Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 348)
Assignment details
   Login via CAS
Bezpečnost a ochrana zdraví při práci se zaměřením na atypické formy zaměstnávání
Thesis title in Czech: Bezpečnost a ochrana zdraví při práci se zaměřením
na atypické formy zaměstnávání
Thesis title in English: Occupational Health and Safety with Focus on Atypical
Forms of Employment
Key words: BOZP, atypické formy zaměstnávání, pracovní úraz, nemoc z povolání, práce z domova, práce na dálku, agenturní zaměstnávání, dočasné přidělení
English key words: OHS, atypical forms of employment, work accident, occupational disease, homework, telework, agency employment, temporary assignment
Academic year of topic announcement: 2018/2019
Type of assignment: rigorosum thesis
Thesis language: čeština
Department: Department of Labor Law and Social Security Law (22-KPP)
Supervisor: doc. JUDr. Jakub Morávek, Ph.D.
Author: hidden - assigned and confirmed by the Study Dept.
Date of registration: 16.01.2019
Date of assignment: 16.01.2019
Confirmed by Study dept. on: 16.01.2019
Date and time of defence: 09.03.2020 08:30
Venue of defence: PF UK m. 318
Date of electronic submission:10.09.2019
Date of submission of printed version:11.09.2019
Date of proceeded defence: 09.03.2020
Reviewers: JUDr. Jakub Tomšej, Ph.D.
 
 
 
Preliminary scope of work
Práce řeší otázku bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) se zaměřením na atypické formy zaměstnávání. Cílem práce je analyzovat pravidla BOZP s ohledem na současný vývoj výkonu závislé práce a provést následnou komparaci se situací ve Spolkové republice Německo (SRN). V úvodu práce je pozornost věnována základním pojmům, mezi které patří samotný pojem BOZP, atypická zaměstnávání, pracovní úrazy a nemoci z povolání. Dílčí část práce je rovněž zaměřena na krátké představení historie BOZP jak v ČR, tak v SRN. Po historickém exkurzu práce prezentuje hlavní mezinárodní a unijní předpisy týkající se BOZP. Následující čtvrtá kapitola se zabývá povinnostmi zaměstnavatelů, zaměstnanců a dalších zapojených subjektů. V pátém celku jsou získané poznatky uplatněny na hodnocení zajišťování BOZP ve vybraných atypických formách zaměstnávání v ČR. Druhá část kapitoly pak zaměřuje pozornost na vývoj a řešení BOZP ve zvolených atypických formách zaměstnávání v SRN. Závěrečná část nabízí porovnání a zhodnocení přístupů obou zemí včetně nástinu a návrhů směřování BOZP de lege ferenda.
Preliminary scope of work in English
The thesis deals with occupational health and safety (OHS) with focus mainly on atypical forms of employment. The aim of the thesis is to analyse the rules of OHS with regard to the current development of employment relationship and then carry out a comparison with the situation in Germany (GER). In the introductory part is the attention devoted to fundamental terms to which belongs term OHS itself, atypical forms of employment, work accidents and occupational diseases. A part of the thesis presents an overview of OHS history in CZ and GER as well. After the historical excursion is the main international and European law on OHS presented. In the following fourth part the thesis deals with the obligations of employer, employees and other involved subjects. In the fifth chapter, the collected knowledge is used for the evaluation of OHS ensuring in selected atypical forms of employment in CZ. Second part of this chapter focuses on development and solution of OHS in atypical forms of employment in GER. Final part of the thesis offers comparison and evaluation of attitude in both countries including also possible course of OHS de lege ferenda.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html