Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 368)
Thesis details
   Login via CAS
Hodnocení v hodinách výtvarné výchovy
Thesis title in Czech: Hodnocení v hodinách výtvarné výchovy
Thesis title in English: Assessment of Lessons in Art Education
Key words: rozhovor, hodnocení, zpětná vazba, výtvarná výchova, formy hodnocení
English key words: interview, assssment, feedback, art education, forms of assessment
Academic year of topic announcement: 2018/2019
Thesis type: Bachelor's thesis
Thesis language: čeština
Department: Katedra výtvarné výchovy (41-KVV)
Supervisor: PhDr. Leonora Kitzbergerová, Ph.D.
Author: hidden - assigned by the advisor
Date of registration: 15.01.2019
Date of assignment: 24.06.2019
Date and time of defence: 04.06.2020 09:00
Venue of defence: M. Rettigové 4, Praha 1, R325A, 325A, posluchárna VV, 3. patro, vlevo, zadní trakt
Date of electronic submission:01.05.2020
Date of proceeded defence: 04.06.2020
Course: Diploma Thesis (OSZD004)
Opponents: Mgr. Lucie Jakubcová Hajdušková, Ph.D.
 
 
 
Guidelines
Teoretická část práce je zaměřena na práci s odbornou literaturou. Definuje pojem hodnocení, jeho formy a způsoby jeho uplatnění ve výuce.
Praktická část probíhá formou strukturovaných rozhovorů s pedagogy výtvarné výchovy (dále jen VV) zaměřených na jejich postoje k hodnocení. Následuje pozorování učitelů a jejich pedagogické práce s hodnocením v hodinách VV.
Závěr práce srovnává teorii a praxi hodnocení v hodinách VV.
References
BRÜCKNEROVÁ, Karla. Skici ze současné estetické výchovy. Brno: Masarykova univerzita, 2011. ISBN 978-80-210-5616-9.
KOŠŤÁLOVÁ, Hana, Šárka MIKOVÁ a Jiřina STANG. Školní hodnocení žáků a studentů: se zaměřením na slovní hodnocení. Praha: Portál, 2008. ISBN 978-80-7367-314-7.
MAREŠ, Jiří. Učitelovo pojetí výuky. Brno: Masarykova univerzita, 1996. ISBN 80-210-1444-X.
SLAVÍK, Jan. Hodnocení v současné škole: východiska a nové metody pro praxi. Praha: Portál, 1999. ISBN 80-7178-262-9
STARÝ, Karel a Veronika LAUFKOVÁ. Formativní hodnocení ve výuce. Praha: Portál, 2016. ISBN 978-80-262-1001-6
WILIAM, Dylan a Siobhán LEAHY. Zavádění formativního hodnocení: praktické techniky pro základní a střední školy. Druhé revidované vydání. Praha: ve spolupráci s nakladatelstvím Martina Romana a projektem Čtení pomáhá vydala EDUkační LABoratoř, [2016]. ISBN 978-80-906082-7-6.

Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání: s přílohou upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením : [se změnami provedenými k 1.9.2005]. Praha: Národní institut pro další vzdělávání, 2006. ISBN 80-86956-01-6.
Preliminary scope of work
Tato bakalářská práce pojednává o hodnocení v hodinách výtvarné výchovy.
Teoretická část vymezuje pojem školní hodnocení obecně, jeho formy a cíle.
Praktická část se zaměřuje se na zjištění postojů pedagogů k hodnocení, cílů, které sledují, a jaké jeho formy ve výuce uplatňují. Největší důraz je kladen na pozorování hodnotící pedagogické práce učitelů v průběhu hodin VV.
Závěr práce srovnává teorii a praxi hodnocení v hodinách VV.
Preliminary scope of work in English
This Bachelor’s thesis is about the assessment of lessons in art education.
The theoretical part defines the general concept of assessment, its forms and goals.
The practical part focuses on exploring the positions of the teachers on the assessment and the goals which they are trying to achieve, and which forms of assessment they use in their teaching. The greatest emphasis is placed on personal observation of the evaluating pedagogical work of teachers during their art lessons. The conclusion of the thesis compares the theory and practice of assessment in art lessons.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html