Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 368)
Thesis details
   Login via CAS
Využití hudebně pohybových činností pro rozvoj řeči předškolní dětí
Thesis title in Czech: Využití hudebně pohybových činností pro rozvoj řeči předškolní dětí
Thesis title in English: Use of musical and movement activities for speech development of preschool children
Key words: Řeč, komunikace, vývojová dysfázie, rytmus, pohyb, hlas
English key words: Speech, communication, developmental dysphasia, rhythm, movement, voice
Academic year of topic announcement: 2018/2019
Thesis type: Bachelor's thesis
Thesis language: čeština
Department: Katedra hudební výchovy (41-KHV)
Supervisor: Mgr. Milena Kmentová, Ph.D.
Author: hidden - assigned by the advisor
Date of registration: 10.12.2018
Date of assignment: 10.12.2018
Date and time of defence: 22.05.2019 08:30
Venue of defence: M. Rettigové 4, Praha 1, R128, 128, divadlo, 1. patro, vlevo, zadní trakt
Date of electronic submission:17.04.2019
Date of proceeded defence: 22.05.2019
Course: Diploma Thesis (OSZD004MS)
Opponents: PhDr. Kateřina Hurníková, Ph.D.
 
 
 
Preliminary scope of work
Bakalářská práce se zaměřuje na hudebně pohybové činnosti předškolních dětí a jejich využití v logopedické prevenci.
Teoretická část pojednává o poruchách řeči, převážně se zaměřuje na vývojovou dysfázii.
Praktická část obsahuje kazuistiku chlapce s vývojovou dysfázií, analyzuje data z akčního výzkumu a celkově hodnotí vliv hudebně pohybových činností na rozvoj řeči u předškolních dětí.
Praktická část navazuje a dále porovnává závěry výzkumu diplomové práce vypracované Mgr. Janou Martínkovou, který byl rovněž zaměřen na vývojovou poruchu řeči u předškolního dítěte.
Preliminary scope of work in English
The following bachelor thesis is focused on musical and movement activities of preschool age children and their use in logopedic prevention.
The theoretical part deals with speech disorders, mainly focuses on developmental dysphasia.
The practical part contains a casuistry report of a boy with developmental dysphasia, analyzes data from action research and evaluates overall influence of musical and movement activities on speech development in preschool children.
The practical part follows, and further compares the conclusions of the thesis research conducted by Mgr. Jana Martínková, which was also focused on developmental speech disorder in preschool child.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html