Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 356)
Assignment details
   Login via CAS
Rozumíme si? Vliv kulturní identity dítěte na jeho vizuální vyjadřování
Thesis title in Czech: Rozumíme si? Vliv kulturní identity dítěte na jeho vizuální vyjadřování
Thesis title in English: Do We Understand Each Other? The Influence of Child's Cultural Identity on its Visual Expression
Key words: vizuální gramotnost, kulturní identita, komunikace, porozumění, vizuální vyjádření, primární vzdělávání, tvořivost
English key words: visual literacy, cultural identity, communication, understanding, visual expression, primary school, creativity
Academic year of topic announcement: 2018/2019
Type of assignment: diploma thesis
Thesis language: čeština
Department: Katedra výtvarné výchovy (41-KVV)
Supervisor: Mgr. Magdalena Novotná, Ph.D.
Author: hidden - assigned by the advisor
Date of registration: 06.12.2018
Date of assignment: 06.12.2018
Date and time of defence: 20.05.2021 09:00
Venue of defence: M. Rettigové 4, Praha 1, R325A, 325A, posluchárna VV, 3. patro, vlevo, zadní trakt
Date of electronic submission:16.04.2021
Date of proceeded defence: 20.05.2021
Course: Diploma Thesis (OSZD005)
Reviewers: doc. PhDr. Marie Fulková, Ph.D.
 
 
 
Award:Thesis was put forward for an award
Guidelines
Nejprve bude studentka sbírat výzkumná data v terénu, v souvislosti s tím bude hledat a průběžně studovat relevantní odbornou literaturu s cílem zpřesnit výzkumnou otázku. Poté vyhodnotí sesbíraná výzkumná data, na jejichž základě naplánuje a zrealizuje vlastní výtvarný projekt. Následně bude studentka teoreticky i umělecky kontextualizovat téma práce a finalizovat text.
References
BERTRAND, Yves. Soudobé teorie vzdělávaní. Přeložil Oldřich SELUCKÝ. Praha: Portál, 1998.
BURZOVÁ, P., HIRT, T., LUPTÁK, L. Vizuální antropologie, klíčové studie a texty. Plzeň: FF ZČU 2015
Fulková, M. Diskurs umění a vzdělávání. Jinočany: H&H 2008. s.105-113
Geertz, C. Interpretace kultur. Praha: Slon 2000. ISBN 80-85850-89-3
IMAI, Mutsumi. Jazyk a myšlení. Přeložila Petra KANASUGI. Praha: Univerzita Karlova, nakladatelství Karolinum, 2017. Lingvistika (Karolinum).
IRWIN, Rita L a Alex DE COSSON. A/r/tography: rendering self through arts-based living inquiry. Vancouver, Canada: Pacific Educational Press, c2004.
MOREE, Dana &Varianty. Než začneme s multikulturní výchovou. Praha: Člověk v tísni, 2008. 110 s. ISBN 978-80-86961-61-3.
PIAGET, Jean a Bärbel INHELDER. Psychologie dítěte. Vyd. 5. Přeložila Eva VYSKOČILOVÁ. Praha: Portál, 2010.
PRŮCHA, Jan. Interkulturní psychologie: [sociopsychologické zkoumání kultur, etnik, ras a národů]. 2., rozš. vyd. Praha: Portál, 2007. Psychologie (Portál). ISBN 978-80-7367-280-5.
SCHÖN, A. Donald. The Reflective Practitioner. How Professionals think in Action. Basic Books, 1983.
Slavík, J., Štech, S., Chrz, V. Tvorba jako způsob poznávání. Praha: Karolinum 2013. ISBN 978-80-246-2335-1
Šobáňová, P. et. al. Současný stav a perspektivy výtvarné výchovy. Reflexe kurikulárních dokumentů pro všeobecné vzdělávání. Olomouc: Česká sekce INSEA, KVV PedF UP 2016
Švaříček, R. Šeďová, K. a kol. Kvalitativní výzkum v pedagogických vědách. Praha: Portál 2007, 2017. ISBN 978-80-262-0644-6
VYGOTSKIJ, Lev Semenovič. Myšlení a řeč. 2. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1976. Knižnice psychologické literatury.
Preliminary scope of work
Případová studie bude zkoumat, jaký vliv mají jazykové schopnosti (odlišný mateřský jazyk) a kulturní habitus dítěte na jeho práci ve výtvarné výchově. Studentka bude navštěvovat hodiny výtvarné výchovy v primární škole a pomocí rozhovorů a pozorování bude sledovat, jak se výtvarně projevují děti, které pochází z odlišného kulturního prostředí, ve třídě jsou považování za „cizince“ a jejich mateřským jazykem není čeština. Jak zachází se zadáním výtvarných úkolů a jak komunikují v hodinách výtvarné výchovy. V jejich výpovědích, ale i v samotných výtvarných výstupech pak studentka bude hledat souvislosti s jejich jazykovou bariérou a kulturním habitem. Důležitým tématem pro tuto diplomovou práci tedy bude vztah jazyka a výtvarného myšlení. Studentka se bude zabývat tímto fenoménem i v oblasti výtvarného umění, které v různých obdobích hledalo cesty, jak se od těchto vlivů osvobodit.
Preliminary scope of work in English
The case study is going to examine the influence of child's language skills (different native language) and the cultural habitus on its creation in art education. The student is going to attend art lessons in the primary school. Using methods of interview and observation, she is going to follow up the visual expression of children, coming from different cultural environment, being considered as „foreigners“ in the class and having another mother tongue that czech language. The research studies how do the pupils handle creative tasks and how do they communicate in the art education. The author of the paper looks for the influence of cultural habitus in pupil´s answers and artworks. The important subject for this thesis will also be a relation between language and art thinking. The study focus also on on this relation in the field of fine arts, which, in some periods, was seachring for ways to be free from these influences.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html