Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 368)
Thesis details
   Login via CAS
Mechanismy účinků esenciálních olejů na houby
Thesis title in Czech: Mechanismy účinků esenciálních olejů na houby
Thesis title in English: Mechanisms and mode of action of essential oils on fungi
Key words: esenciální oleje, houby, antifungální aktivita, mechanismus účinku
English key words: essential oils, fungi, antifungal activity, mechanism of action, mode of action
Academic year of topic announcement: 2018/2019
Thesis type: Bachelor's thesis
Thesis language: čeština
Department: Department of Botany (31-120)
Supervisor: doc. Mgr. Ondřej Koukol, Ph.D.
Author: hidden - assigned by the advisor
Date of registration: 21.11.2018
Date of assignment: 28.11.2018
Date of electronic submission:09.05.2019
Date of proceeded defence: 03.06.2019
Opponents: Mgr. Adéla Čmoková, Ph.D.
 
 
 
Advisors: MUDr. Mgr. Vít Hubka, Ph.D.
Preliminary scope of work
Esenciální oleje jsou těkavé látky z rostlin se širokým spektrem účinků. Mnohé z nich vykazují antifungální aktivitu. Poněvadž stále narůstá rezistence patogenních hub k antimykotikům, je nalezení nových antifungálních látek pro léčbu mykotických infekcí velice potřebné. Aby mohly být esenciální oleje využity pro výrobu nových léků, je nezbytné znát přesný mechanismus jejich účinku. O vlivu esenciálních olejů na houby se ví sice mnoho, nicméně na co konktrétně v buňce cílí není vždy známo. V této práci shrnuji dosavadní poznatky o mechanismech účinků na houby. Postupně se věnuji vlivu esenciálních olejů na buněčnou stěnu, plazmatickou membránu, mitochondrii, jádro, quorum sensing, virulenční faktory, produkci mykotoxinů a na vývoj houby. Esenciální oleje zpravidla nepůsobí jen na jednu strukturu, ale ovlivňují více struktur a procesů zároveň. V závěrečné kapitole zmiňuji možné směry dalšího výzkumu těchto látek.
Preliminary scope of work in English
Essential oils are volatile compounds from plants with a wide range of effects. Many of them exhibit antifungal activity. As the resistance of pathogenic fungi to antimycotics is increasing, finding new antifungal agents for the treatment of fungal infections is highly desirable. In order to use essential oils for the production of new drugs, it is necessary to know the exact mechanism of their action. Although it is known a lot about the effects of essential oils on fungi, the particular target in a cell is not always described. In this thesis I summarize the present knowledge about the mechanisms of actions on fungi. I gradually deal with effects of essential oils on cell wall, plasma membrane, mitochondrion, nucleus, quorum sensing, virulence factors, mycotoxin production and fungal development. Generally essential oils do not act on one structure but affect multiple structures and processes at the same time. In the last chapter I mention possible directions for further research of these substances.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html