Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 354)
Assignment details
   Login via CAS
Opylování v lesních ekosystémech
Thesis title in Czech: Opylování v lesních ekosystémech
Thesis title in English: Pollination in forest ecosystems
Key words: Opylování, opylovači, temperátní les, limitace dostupností pylu, pohlavní rozmnožování rostlin, přenos pylu, způsob obhospodařování
English key words: Pollination, forest, temperate forest, pollen limitation, pollinators, plant sexual reproduction, pollen transfer, forest management
Academic year of topic announcement: 2018/2019
Type of assignment: Bachelor's thesis
Thesis language: čeština
Department: Department of Botany (31-120)
Supervisor: RNDr. Zdeněk Janovský, Ph.D.
Author: hidden - assigned by the advisor
Date of registration: 16.11.2018
Date of assignment: 16.11.2018
Date of electronic submission:09.05.2019
Date of submission of printed version:10.05.2019
Date of proceeded defence: 03.06.2019
Reviewers: Mgr. Jiří Hadrava, Ph.D.
 
 
 
Guidelines
Rostlinné interakce - MB120P159
Ekologie rostlin - MB120P35
Úvod do entomologie - MB170P79
Botanika cévnatých rostlin (pro odbornou biologii) - MB120P20
Preliminary scope of work
Lesní ekosystémy jsou z pohledu opylování výrazně méně studované než nelesní ekosystémy, což je m.j. dáno mnohem nižšími densitami opylovačů a dalšími specifiky (např. malý význam generativního rozmnožování u rostlin v podrostu). Cílem práce je shrnout dosavadní poznatky o opylování v lesních ekosystémech (s důrazem na temperátní lesy). Plánované tématické členění BP:
1) druhové složení a spektra opylovačů lesních rostlin
2) limitace pylem - stromy a byliny
3) vzdálenosti, na něž je pyl v lese přenášen a důsledky pro strukturu populací lesních rostlin
4) ekologie dominantních lesních opylovačů
5) vliv diverzity rostlin na četnost opylovačů a úspěšnost opylení
6) vliv lidského hospodaření v lese na efektivitu opylování
Preliminary scope of work in English
Pollination in forest ecosystems is studied far less than in open landscape, which is partly due to specifics of forest ecosystems, e.g. low pollinator densities, low importance of generative reproduction in life cycle of many forest understory plant species. The thesis aims to summarise existing knowledge on pollination in forest ecosystems, mainly the temperate ones with emphasis on following topics:
1) abundances and functional group composition of pollinators of forest plants
2) pollen limitation of forest trees and herbs
3) pollen travel distances and contribution of pollen flow to mating structure in forests
4) ecology of dominant forest pollinator groups
5) effects of understory plant diversity on pollinator abundances and pollination efficacy
6) effects of anthropogenic management regimes on pollination efficacy
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html