Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 368)
Thesis details
   Login via CAS
Modulace interakcí interleukinů a jejich receptorů
Thesis title in Czech: Modulace interakcí interleukinů a jejich receptorů
Thesis title in English: Modulation of interactions between interleukins and their receptors
Key words: skafold, cytokin, řízená evoluce proteinů, kvasinkový displej, DLS, MST, CD, teplotní stabilita, gelová permeační chromatografie
English key words: scaffold, cytokine, protein evolution, yeast display, DLS, MST, CD, thermal stability, gel permeation chromatography
Academic year of topic announcement: 2018/2019
Thesis type: diploma thesis
Thesis language: čeština
Department: Department of Physical and Macromolecular Chemistry (31-260)
Supervisor: prof. Ing. Bohdan Schneider, CSc.
Author: hidden - assigned by the advisor
Date of registration: 28.11.2018
Date of assignment: 29.11.2018
Date of electronic submission:09.08.2020
Date of proceeded defence: 08.09.2020
Opponents: RNDr. Veronika Obšilová, Ph.D.
 
 
 
Advisors: RNDr. Pavel Mikulecký, Ph.D.
Preliminary scope of work
Cílem studia je charakterizovat interakce mezi vybranými pro lékařské aplikace významnými interleukiny a jejich receptory a jejich cílená modulace proteiny specificky se k nim vážícím. Tyto proteiny bude student/ka navrhovat a vyvíjet metodami řízené evoluce z malých proteinových domén (scaffolds) známých z literatury ale hlavně vyvíjených v laboratoři. Podstatnou částí práce bude právě vývoj a komplexní biofyzikální charakterizace nových malých proteinových domén, scaffoldů. Inhibice interakcí mezi interleukiny a jejich receptory by potenciálně měla velký význam pro vývoj léčebných či diagnostických prostředků při autoimunitních poruchách. Termodynamické, kinetické a strukturní aspekty interakcí budou studovány pokročilými biofyzikálními technikami, sekvenční i strukturní bioinformatikou včetně krystalografie a počítačovým modelováním.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html