Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 336)
Assignment details
   Login via CAS
Odborná kvalifikace pedagogických pracovníků základních škol ve vztahu k Dlouhodobému záměru vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky
Thesis title in Czech: Odborná kvalifikace pedagogických pracovníků základních škol ve vztahu k Dlouhodobému záměru vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky
Thesis title in English: Professional Qualification of Pedagogical Staff of Elementary and Secondary Schools in relation to the Long-term Plan for Education and Development of the Educational System of the Czech Republic
Key words: pedagogický pracovník, zákon o pedagogických pracovnících, Česká školní inspekce, ředitel školy, učitel, vychovatel, trh práce, výjimka ze zákona
English key words: pedagogical worker, Pedagogical Workers Act, Czech School Inspection, headmaster, teacher, educator, labor market, exception to the law
Academic year of topic announcement: 2017/2018
Type of assignment: diploma thesis
Thesis language: čeština
Department: Katedra andragogiky a managementu vzdělávání (41-KAMV)
Supervisor: RNDr. Jindřich Kitzberger
Author: hidden - assigned by the advisor
Date of registration: 26.06.2018
Date of assignment: 03.11.2018
Date and time of defence: 04.09.2019 08:30
Venue of defence: Myslíkova 7, Praha 1, M006, velká posluchárna
Date of electronic submission:12.07.2019
Date of proceeded defence: 04.09.2019
Course: Diploma Thesis (OSZD005MN)
Reviewers: prof. PhDr. Jaroslav Veteška, Ph.D., MBA, mimořádný profesor Univerzity Karlovy
 
 
 
Guidelines
Práce se bude zabývat současnými kvalifikačními požadavky na pedagogické pracovníky působící na základních školách, a to v kontextu dosahování dílčích cílů stanovených Strategií vzdělávací politiky do roku 2020. Bude rozdělena do dvou částí. V teoretické části se bude věnovat novelám zákona č. 563/2004 Sb. (Zákona o pedagogických pracovnících) z pohledu zákonných nároků na odbornou kvalifikaci pedagogických pracovníků a bude hledat propojení s dílčími cíli definovanými ve Strategii vzdělávací politiky 2020 a dalších kurikulárních dokumentech. Zachytí možná úskalí zajištění kvalifikovaných pedagogických pracovníků, která vyplývají z regionálních situací na trhu práce a uvede možnosti jejich řešení včetně stanovisek kontrolních orgánů, zejména České školní inspekce. Definuje vládní priority ve vztahu k učitelské profesi. Výzkumná část porovná dostupnost kvalifikovaných pedagogických pracovníků v regionech ze dvou různých krajů České republiky, u kterých je předpoklad různých potenciálů na trhu práce.
Cílem práce je provedení analýzy přítomnosti nekvalifikovaných pedagogických pracovníků působících na základních školách ve dvou různých regionech České republiky a definování možných příčin daného stavu.
Dílčím cílem práce je popsat využívané způsoby řešení nedostatku kvalifikovaných pracovníků ze strany oslovených ředitelů škol ve vybraných regionech.
References
1) ŠIKÝŘ, Martin, David BOROVEC a Irena TROJANOVÁ. Personalistika v řízení školy. 2., aktualizované vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2016, 186 s. ISBN 978-80-7552-264-1.

2) POL, Milan. Škola v proměnách. Brno: Masarykova univerzita, 2007, 194 s. ISBN 978-80-210-4499-9.

3) PUŠKINOVÁ, Monika. Právo pro ředitele škol v kostce. Praha: Wolters Kluwer, 2014, 323 s. ISBN 978-80-7478-397-5.

4) ŠIKÝŘ, Martin, David BOROVEC a Irena TROJANOVÁ. Personalistika v řízení školy. 2., aktualizované vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2016, 186 s. ISBN 978-80-7552-264-1.

5) TROJANOVÁ, Irena. Vedení lidí ve školách a školských zařízeních. Praha: Wolters Kluwer, 2014, 120 s. ISBN 978-80-7478-656-3.
6) TROJANOVÁ, Irena, Václav TROJAN a Jindřich KITZBERGER. Kompetence řídících pracovníků ve školství. Praha: Wolters Kluwer Česká republika, 2012, 103 s. ISBN 978-80-7357-899-2.

7) TRUNDA, Michal. Zákon o pedagogických pracovnících s odborným výkladem. 2. vyd. Třinec: RESK, 2014, 162 s. ISBN 978-80-87675-05-2.

8) VALENTA, Jiří. Zákon o pedagogických pracovnících: prakticky a přehledně. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2010, 143 s. ISBN 978-80-7357-567-0.

9) VALENTA, Jiří. Právní rámec řízení škol a školských zařízení: pedagog mezi paragrafy. Třetí vydání. Karviná: Paris, 2016. 364 stran. ISBN 978-80-87173-36-7.

10) VODÁKOVÁ, Soňa. Práva a povinnosti ředitele školy ve vztahu ke kontrolním orgánům: závěrečná práce "Kvalifikačního studia pro ředitele škol a školských zařízení": září 2009 - květen 2010. 1. vyd. Praha: Národní institut pro další vzdělávání, 2010. 32 s. ISBN 978-80-86956-61-9.
Preliminary scope of work
A.Teoretické vymezení
1.Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky.
2.Vzdělávání učitele v ČR
3.Novely zákona č. 563/2004 Sb.
4.Vzdělávací systém a trh práce
5.Kontrolní činnost České školní inspekce – metodické pokyny ve vztahu k odborné kvalifikaci pedagogických pracovníků
B.Empirická část
1.Stanovení a ověření cíle.
2.Metodika šetření
3.Interpretace výsledků šetření
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html