Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 368)
Thesis details
   Login via CAS
Populační modely životních cyklů rostlin a jejich modifikace v přítomnosti chorob a herbivorů
Thesis title in Czech: Populační modely životních cyklů rostlin a jejich modifikace v přítomnosti chorob a herbivorů
Thesis title in English: Population models of plant life-cycles and their modifications by diseases and herbivores
Key words: populační biologie, maticové modely, IPM, choroby, herbivoři, květní sněti
English key words: population biology, matrix models, IPM, diseases, herbivores, anther smuts
Academic year of topic announcement: 2018/2019
Thesis type: Bachelor's thesis
Thesis language: čeština
Department: Department of Botany (31-120)
Supervisor: Mgr. Tomáš Koubek, Ph.D.
Author: hidden - assigned by the advisor
Date of registration: 01.11.2018
Date of assignment: 02.11.2018
Date of electronic submission:06.05.2019
Date of proceeded defence: 17.06.2019
Opponents: Mgr. Klára Koupilová, Ph.D.
 
 
 
Preliminary scope of work
Modelování populační dynamiky je velmi rozšířeným a zaběhnutým nástrojem v ekologii rostlin. Rostlinné životní cykly jsou však silně modifikovány interakcemi s jinými trofickými úrovněmi, které do menší či větší míry zažívají všechny druhy rostlin. Existuje poměrně rozumné množství příkladů s hmyzími i vertebrátními herbivory (například efekt predace semen), choroby však byly dosud do značné míry opomenuty.
Práce bude mít za úkol shrnout poznatky o modelování chování populací rostlin pomocí modelů a najít příklady jejich modifikací za přítomnosti houbových patogenů a herbivorie, případně jejich interakcí. Práce má také za úkol shrnout používání klasických fytopatologických (e.g. SIR), maticových a IPM modelů k tomuto účelu.
Dále pak práce bude podrobnější rešerší popisu chování druhů z čeledi Caryophyllaceae napadených chorobou Microbotryum violaceum s.l., která nejen kastruje rostliny a přežívá v jedincích, ale také interaguje s opylovači. Opylovači přenášejí pyl i chorobu na nové zdravé rostliny, někdy ale také dokážou diskriminovat proti nakaženým květům. Herbivorie semen je u tohoto systému také velmi výrazná.
Preliminary scope of work in English
The modelling of population dynamics is a widespread standard technique in the plant ecology. Plant life cycles are however strongly modified by interactions with other trophic levels that all plants experience to some extent. In literature there is fair number of examples of models with herbivory (particularly seed herbivory) but examples with plant disease dynamics models are rare.
The purpose of the bibliographic research will be to find and sum up all knowledge of plant population dynamics modelling in the light of their modifications by pathogens and herbivores and their possible interaction. The study can also compare suitability of classical SIR models, matrix models and IPM (integral projection models).
Further this work will focus on population biology of Caryophyllaceae infected by anther smut Microbotryum violaceum s.l. that castrates the plant and survives in it to extend the time of infectivity. It also interacts with pollinators that serve here both as pollinator and disease vector. Seed herbivory can be substantial in this system as well.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html