Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 356)
Assignment details
   Login via CAS
Německé frazeologismy v porovnání s českými
Thesis title in Czech: Německé frazeologismy v porovnání s českými
Thesis title in English: Comparison of a German and Czech phraseology
Key words: frazeologie, frazeologismus, frazeologické výrazy, lexikologie, porovnání, přísloví, rčení, klišé, frazém, idiom, kolokace, fráze, ustálené spojení, české frazeologismy, německé frazeologismy, česká frazeologie, německá frazeologie
English key words: phraseology, phraseologism, phraseological expression, lexicology, comparison, proverb, saying, set phrase, idiom, collocation, fixed expression, phrase, Czech idioms, german idioms, Czech phraseology, German phraseology
Academic year of topic announcement: 2018/2019
Type of assignment: Bachelor's thesis
Thesis language: čeština
Department: Katedra germanistiky (41-KG)
Supervisor: doc. Dr. phil. PhDr. Dalibor Zeman, Ph.D.
Author: hidden - assigned by the advisor
Date of registration: 31.10.2018
Date of assignment: 31.10.2018
Date and time of defence: 22.05.2019 08:30
Venue of defence: Spálená 10, Praha 1, SP216
Date of electronic submission:16.04.2019
Date of proceeded defence: 22.05.2019
Course: Diploma Thesis (OSZD004)
Reviewers: Christiane Poimer, Mag. phil.
 
 
 
Guidelines
Studentka se v první části bude zabývat teoretickým rozborem tématu s využitím sekundární literatury. V druhé části využije poznatky získané v části první k práci s daty z německých a českých periodik.
References
BURGER, Harald (2003): Phraseologie. Eine Einführung am Beispiel des Deutschen. Berlin: Erich Schmidt.
CIEŚLAROVÁ, Eva. Phraseologismen im Wörterbuch und im deutschen und tschechischen Sprachgebrauch: am Beispiel von Phraseologismen mit dem Bild von Mann und Frau. Frankfurt am Main: Peter Lang, 2010. 228 s. Sprache System und Tätigkeit; Bd. 62.
ČERMÁK, František (1983): Slovník české frazeologie a idiomatiky. Přirovnání. Praha: Academia.
DUDEN (1999):"Das große Wörterbuch der deutschen Sprache": in zehn Bänden/hgg. vom wissenschaftlichen Rat der Dudenredaktion. 3., völlig neu bearb. und erweit. Aufl. Mannheim: Bibliogr. Institut
ĎURČO, Peter (1994): Probleme der allgemeinen und kontrastiven Phraseologie. Am Beispiel Deutsch und Slowakisch. Heidelberg: Groos.
FÖLDES, Csaba (1996): Deutsche Phraseologie kontrastiv. Intra- und interlinguale Zugänge. Heidelberg: Julius Groos Verlag.
KORHONEN, Jarmo - WOTJAK, Barbara (2001): Kontrastivität in der Phraseologie. In: G. Helbig, L. Götze, G. Henrici, H. J. Krumm (Hgg.): Deutsch als Fremdsprache. Ein internationales Handbuch. 1. Halbband. Berlin, New York: de Gruyter, 224-236.
PALM, Christine. Phraseologie: eine Einführung. Tübingen: Gunter Narr Verlag, ©1997. xii, 130 s. Narr Studienbücher.
PILZ, Klaus Dieter. Phraseologie: Redensartenforschung. Stuttgart: J.B. Metzlersche Verlagsbuchhandlung, 1981. x, 147 stran. Sammlung Metzler: Realien zur Literatur. Abt. C, Sprachwissenschaft
SCHEMANN, Hans (1993): Deutsche Idiomatik: die deutschen Redewendungen im Kontext. 1. Auflage. Stuttgart, Dresden: Klett Verlag für Wissen und Bildung.
SIEBENSCHEIN, Hugo (1983, 1986): Česko-německý slovník. I.-II. díl. Praha: Státní pedagogické nakladatelství.
SIEBENSCHEIN, Hugo (1988): Německo-český slovník. I.-II. díl. Praha: Státní pedagogické nakladatelství.
VEPŘEK, Kliment, ed. Böhmisch-deutsche und deutsch-böhmische Phraseologie: = česko-německá a německo-česká úsloví. Brünn: Carl Winiker, 1909. 179 s.
Preliminary scope of work
Práce se zabývá vysvětlením slova frazeologismus a frazeologie obecně. Studuje původ, rozdělení a vývoj frazeologických výrazů v obou jazycích - němčině a češtině. Porovnává oba jazyky ve vztahu k frazeologii, výskyt a popularitu, jinými slovy hustotu využití frazeologismů v různých publicistických textech. Dále zkoumá příbuznost a propojení frazeologismů s podobným nebo stejným významem.
Periodika pro praktickou část : Der Spiegel, Das Bild, Frankfurter allgemeine Zeitung, Sächsische Zeitung, Respekt, Blesk, Lidové noviny, Kralupský zpravodaj
Preliminary scope of work in English
The thesis clarifies the definition of the word phraseologism and phraseology in general. It deals with the origin, division and development of phraseological expressions in both languages - Czech and German. It compares the languages in relation to phraseology, occurence and popularity. In other words in relation to frequency of using of fixed expressions. A part of the thesis is also a study of connection between Czech and German phraseology.
Periodicals for the practical part: Der Spiegel, Das Bild, Frankfurter allgemeine Zeitung, Sächsische Zeitung, Respekt, Blesk, Lidové noviny, Kralupský zpravodaj
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html