Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 368)
Thesis details
   Login via CAS
Popis a vizualizace magnetooptických přechodů ve ferromagnetických kovech
Thesis title in Czech: Popis a vizualizace magnetooptických přechodů ve ferromagnetických kovech
Thesis title in English: Description and visualization of magnetooptic transitions in ferromagnetic metals
Key words: feromagnetické materiály, optické vlastnosti, magneto-optický Kerrův jev, topologie, fyzika pevných látek
English key words: ferromagnetic materials, optics, magneto-optic Kerr effect, topology, solid-state physics
Academic year of topic announcement: 2022/2023
Thesis type: Bachelor's thesis
Thesis language:
Department: Institute of Physics of Charles University (32-FUUK)
Supervisor: Mgr. Jaroslav Hamrle, Ph.D.
Author:
Guidelines
- seznámení se základními principy výpočtů elektronové struktury (ab-initio výpočty) pomocí Wien2k kódu
- vizualizace optických a magnetooptických přechodů v Brillouinově zóně
- nalezení dominantních příspěvků do optické a magnetooptické odezvy bcc Fe a fcc Ni
References
[1] Richard M. Martin, Electronic structure: Basic Theory and Practical Methods, Cambridge Press
[2] D. N. Basov et al, Towards properties on demand in quantum materials, Nature Materials 16, 1077 (2017)
[3] Experimental observation of optical Weyl points and Fermi arc-like surface states, J. Noh et al, Nature Physics 13, 611 (2017) 
[4] Topological photonics, L. Lu et al, Nature Photonics 248, 821, (2014) 
Preliminary scope of work
Magnetooptický Kerrův jev (MOKE) má využití v mnoha aplikacích (holografický display, optický izolátor) či v základním výzkumu (detekce směru magnetizace či Néelova vektoru, ultrarychlá magnetizační měření, nastavení magnetizace světlem). Ačkoliv popis Kerrova jevu v materiálech je dobře zvládnutá problematika a MOKE jev je rutinně počítán pomocí ab-initio kódů, původ MOKE v magnetických pevných látkách není jasný, a jeho zdroje v elektronové struktuře nejsou dobře popsány. Naše součastná práce na bcc Fe ukazuje, že MOKE pochází z několika málo k-bodů elektronové struktury. Cílem práce je nalezení a vizualizace optických přechodů v elektronové struktuře jednoduchých ferromagnetických kovů (bcc Fe, fcc Ni). Elektronová struktura těchto kovů a pravděpodobnost optických přechodů bude spočtena pomocí Wien2k programu. Navazující práce pak bude zaměřena na pochopení a teoretický popis těchto nalezených bodů a s nimi spojených magneto-optických přechodů.
OEM
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html