Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 356)
Assignment details
   Login via CAS
Mapování chování a postojů k užívání tabákových výrobků u žáků 3. - 5. tříd základních škol v Aši: dotazníkové šetření
Thesis title in Czech: Mapování chování a postojů k užívání tabákových výrobků u žáků 3. - 5. tříd základních škol v Aši: dotazníkové šetření
Thesis title in English: Mapping of behavior and attitudes toward the use of tobacco products among students from 3rd to 5th grades of primary schools in Aš: questionnaire survey
Key words: prevence, chování, postoje, tabákové výrobky, studenti
English key words: prevention, behavior, attitudes, tobacco products, students
Academic year of topic announcement: 2018/2019
Type of assignment: Bachelor's thesis
Thesis language: čeština
Department: Department of Addictology First Faculty of Medicine Charles University and General University Hospital in Prague (11-00611)
Supervisor: Mgr. Adam Kulhánek, Ph.D., MBA
Author: hidden - assigned by the advisor
Date of registration: 22.10.2018
Date of assignment: 26.10.2018
Date and time of defence: 14.06.2019 00:00
Date of electronic submission:24.04.2019
Date of proceeded defence: 14.06.2019
Course: Defence of bachelor´s thesis (B01638)
Reviewers: Mgr. Marián Vanek, Ph.D.
 
 
 
Guidelines
Cíl studie: Zmapovat chování a postoje k užívání tabákových výrobků u žáků 3. - 5. tříd základních škol v Aši
Metodika studie: kvantitativní výzkum
Výzkumný soubor: vybraní žáci 3. - 5. tříd základních škol v Aši (předpokládaný rozhsah souboru 200-300 respondentů)
Výběrové metody: z každé školy bude náhodně vybrána (např. losováním třídních učitelů) jedna třetí, čtvrtá a pátá třída
Metody tvorby dat: dotazníkové šetření
Metody analýzy dat: fixace dat do elektronické podoby, popisná statistika
References
Předběžný seznam odbornné literatury
Miovský, M., Skácelová, L., Zapletalová, J., Novák, P., Barták, M., Bártík, P., et al. (2015). Prevence rizikového chování ve školství (Druhé, přepracované a doplněné vydání). Praha: Klinika adiktologie 1. LF UK v Praze a VFN v Praze
Miovský, M., Adámková, T., Barták, M., Čabalová, L., Čech, T., Doležalová, P., et al. (2015). Výkladový slovník základních pojmů školské prevence rizikového chování. (Druhé, přepracované a doplněné vydání). Praha: Klinika adiktologie 1. LF UK v Praze a VFN v Praze
Miovský, M., Gabrhelík, R., Charvát, M., Šťastná, L., Jurystová, L., & Martanová, V.(2015). Kvalita a efektivita v prevenci rizikového chování dětí a dospívajících. Praha: Klinika adiktologie 1. LF UK v Praze a VFN v Praze
Miovský, M., Aujezká, A., Burešová, I., Čabalová, L., Červenková, E., Exnerová, M., et al. (2015). Programy a intervence školské prevence rizikového chování v praxi (Druhé, přepracované a doplněné vydání). Praha: Klinika adiktologie 1. LF UK v Praze a VFN v Praze
Kabíček, P., Csémy, L., & Hamanová, J. (2014). Rizikové chování v dospívání a jeho vztah ke zdraví. Praha: Stanislav Juhaňák - Triton.
Králíková, E. (2015). Diagnóza F17: závislost na tabáku. Praha: Mladá fronta.
Kalina, K., et al. (2003). Drogy a drogové závislosti – mezioborový přístup. Praha: Úřad vlády ČR
Pavlas Martanová, V. (Ed.) (2012). Standardy odborné způsobilosti poskytovatelů programů školské primární prevence rizikového chování. Praha: Univerzita Karlova v Praze & Togga.
MŠMT (2009a). Strategie prevence rizikových projevů chování u dětí a mládeže v působnosti resortu školstvím mládeže a tělovýchovy na období 2013 – 2018
Váňová, A., Skývová, M., & Malý, M. (2018). Užívání tabáku v České republice 2017. Retrieved fromhttp://www.szu.cz/uploads/documents/szu/aktual/uzivani_tabaku_2017.pdf
Preliminary scope of work
Tato bakalářská práce se zaměřuje na cílovou skupinu žáků 3. - 5. tříd základních škol, tedy věkovou kategorie ve které děti nejčastěji prochází prvními iniciačními pokusy užívat tabák. Preventivní aktivity by tak měly být cíleny zejména do tohoto vývojového stádia žáků.
Cílem studie je zmapovat chování a postoje k užívání tabákových výrobků u žáků 3. - 5. tříd základních škol v Aši. Bude vybrán vzorek žáků v zastoupení jednotlivých ročníků na základních školách v Aši. Data budou sbíráná formou dotazníkového šetření a analyzována s pomocí metod popisné statistiky. Vzhledem k tomu, že se jedná o cílovou skupinu dětí pod 15 let věku, bude vyžadován jak souhlas vybraných škol, tak také rodičů zapojených žáků.
Preliminary scope of work in English
Background:Tobacco products are a global phenomenon, among the social and economic classes of the world population. Smoking is also one of the most common forms of risk behaviour among children and adolescents. According to world research, this is also a major problem among children and adolescents. In the ESPAD research, the Czech Republic belongs among the countries with the highest lifetime prevalence of tobacco products among children and adolescents.
Objective:The aim of the work was to map the attitudes and use of tobacco products among pupils of the 3rd - 5th classes of selected primary schools in city Aš.
Methods: This bachelor thesis research is based on a quantitative method. The research was carried out by a questionnaire survey. Data were analyzed in MS Excel using descriptive statistics methods. Respondents are represented in one third, fourth and fifth class from each primary school in Aš.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html