Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 348)
Assignment details
   Login via CAS
Hľadanie leptokvarkov na experimente ATLAS
Thesis title in thesis language (Slovak): Hľadanie leptokvarkov na experimente ATLAS
Thesis title in Czech: Hledání leptokvarků na experimentu ATLAS
Thesis title in English: Search for leptoquarks with the ATLAS experiment
Key words: CERN, ATLAS, LHC, nová fyzika, leptokvark
English key words: CERN, ATLAS, LHC, new physics, leptoquark
Academic year of topic announcement: 2018/2019
Type of assignment: Bachelor's thesis
Thesis language: slovenština
Department: Institute of Particle and Nuclear Physics (32-UCJF)
Supervisor: Mgr. Vojtěch Pleskot, Ph.D.
Author: hidden - assigned and confirmed by the Study Dept.
Date of registration: 19.10.2018
Date of assignment: 22.10.2018
Confirmed by Study dept. on: 11.12.2018
Date and time of defence: 25.06.2019 09:00
Date of electronic submission:16.05.2019
Date of submission of printed version:16.05.2019
Date of proceeded defence: 25.06.2019
Reviewers: Mgr. Michaela Mlynáriková
 
 
 
Advisors: Mgr. Daniel Scheirich, Ph.D.
Guidelines
Při hledání nových částic je vždy potřeba identifikovat oblast fázového prostoru, ve které se efekty existence nové částice projeví co nejzjevněji. Na dané oblasti fázového prostoru srovná student očekávaný počet událostí (získaný z Monte Carlo simulace) s počtem událostí pozorovaných v datech. Student stanoví 95% CL limity na účinný průřez produkce leptokvarků očekávané v případě, že jsou naměřená data kompatibilní s hypotézou "signál neexistuje". Student bude používat programovací jazyky C++ a Python spolu s frameworkem na analýzu dat ROOT. Seznámí se s některými statistickými metodami běžně používanými v částicové fyzice.
References
ROOT - http://root.cern.ch
The Leptoquark Hunter's Guide: Pair Production - https://arxiv.org/abs/1706.05033
Statistics:
- Glen Cowan https://arxiv.org/abs/1307.2487
- Kyle Cranmer https://arxiv.org/abs/1503.07622
- HistFitter http://histfitter.web.cern.ch/histfitter/
Preliminary scope of work
Kolaborace ATLAS postavila a provozuje obří detektor částic, který zkoumá produkty srážek protonů urychlených urychlovačem LHC ve švýcarské laboratoři CERN. Nejvýznamnější důvody pro vybudování LHC a ATLASu byly hledání Higgsova bosonu a hledání jakýchkoliv dalších nových (třeba i neočekávaných) elementárních částic. Objev Higgsova bosonu byl ohlášen v roce 2012, ale na objev další nové částice se zatím marně čeká. Tímto hledáním se v současné době na ATLASu zabývají přinejmenším stovky lidí.
Při své práci na hledání leptokvarků se student seznámí s nástroji a metodami běžně používanými v částicové fyzice. Konkrétně s programovacími jakyzy C++ a Python, s frameworkem na analýzu dat ROOT a se statistickými metodami používanými na LHC.
Preliminary scope of work in English
The ATLAS collaboration built and operates a huge detector of particles that studies products of collisions of protons accelerated by the LHC accelerator in the Swiss laboratory CERN. The main reasons for the construction of the LHC and ATLAS were search for the Higgs boson and searches for further new (even unexpected) elementary particles. The Higgs boson discovery was announced in 2012 but a discovery of any other new particle is still not there. Currently, at least hundreds of people are searching for new particles on ATLAS.
During his work, the student will get familiar with with tools and methods that are commonly used in the particle physics. Namely, with programming languages C++ and Python, with a framework for data analysis ROOT and with statistical methods used at the LHC.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html