Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 368)
Thesis details
   Login via CAS
„Tak jak pevně skály krkonošské stojí...“ Jan Nepomuk hrabě Harrach a jeho politické působení v Předlitavsku
Thesis title in Czech: „Tak jak pevně skály krkonošské stojí...“ Jan Nepomuk hrabě Harrach a jeho politické působení v Předlitavsku
Thesis title in English: „The Way How Firmly the Rocks of the Giant Mountains Stand...“ Jan Nepomuk count Harrach and his political activities in Cisleithania
Key words: Jan Nepomuk Harrach|Harrachové|19. století|politika|strana konzervativního velkostatku|Národní strana
English key words: Jan Nepomuk Harrach|Harrach family|19th century|politics|feudal conservatives party|Old Czech Party
Academic year of topic announcement: 2018/2019
Thesis type: diploma thesis
Thesis language: čeština
Department: Institute of Czech History (21-UCD)
Supervisor: doc. PhDr. Magdaléna Pokorná, CSc.
Author: hidden - assigned and confirmed by the Study Dept.
Date of registration: 12.10.2018
Date of assignment: 12.10.2018
Administrator's approval: not processed yet
Confirmed by Study dept. on: 19.10.2018
Date and time of defence: 11.09.2019 09:00
Date of electronic submission:31.07.2019
Date of proceeded defence: 11.09.2019
Submitted/finalized: committed by student and finalized
Opponents: prof. PhDr. Milan Hlavačka, CSc.
 
 
 
Guidelines
Jan Nepomuk hrabě Harrach (1828-1909) byl nejen významným členem strany konzervativního velkostatku, politikem předlitavské části habsburské monarchie a úspěšným velkostatkářem. Řadil se k málo početné skupině šlechticů z českých zemí, kteří se vědomě přihlásili k českému národu na základě svého vlastního přesvědčení.
Tato diplomová práce si neklade za ambici podat vyčerpávající biografii hraběte Jana Nepomuka z Harrachu či popis jeho hospodářské činnosti primárně spojené s Jilemnickem. Cílem práce bude analyzovat politické názory a politickou činnost hraběte Harracha v podmínkách a prostoru Předlitavska. Práce se zaměří na to, jak názory Jana Nepomuka vznikaly a krystalizovaly a jak se je na českém zemském sněmu, říšské radě a později v panské sněmovně snažil hrabě prosazovat.
Východiskem pro zpracování práce budou prameny uložené ve vídeňských archivech, jež student zpracuje v rámci studijního pobytu Erasmus+. Na zřetel bude brána také pozůstalost Jana Nepomuka Harracha uložena v archivech na území České republiky a pozůstalosti současníků hraběte Harracha – zejména osobností Národní strany a členů strany konzervativního velkostatku. Dalším ze zdrojů pro diplomovou práci bude i dobový tisk, především list Vaterland, Politik a Národní listy. Archivní zdroje budou poté doplněny a konfrontovány s dostupnou literaturou, jejíž základní výčet je uveden níže.
References
ADÁMEK, K. Památce Jana Harracha, Praha, 1911
BEZECNÝ, Zdeněk. Příliš uzavřená společnost, České Budějovice, 2005
GEORGIEV, Jiří. Až do těch hrdel a statků? Konzervativní myšlení a otázka samosprávy v politických strategiích české státoprávní šlechty po roce 1848, Praha, 2011
KOŘALKA, Jiří. Češi v habsburské říši a Evropě 1815-1915, Praha, 1996
LUŠTINEC, Jan. Jan hrabě Harrach a novosvětská sklárna In: Sborník národního muzea, Praha, 2014, s. 61-63
LUŠTINEC, Jan. Jilemnice, Praha, 2007
OKÁČ, Antonín. Český sněm a vláda před březnem, Praha, 1947
OKÁČ, Antonín. Rakouský problém a list Vaterland, Brno, 1970
PEKAŘ, Josef. Jana Harracha návrh na státoprávní vyrovnání s Čechy z r. 1875, Praha, 1919
URBAN, Otto. Česká společnost 1848-1918, Praha, 2003
ŽUPANIČ, Jan. Nová šlechta Rakouského císařství, Praha, 2006
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html