Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 354)
Assignment details
   Login via CAS
Pevnost nenasycené jemnozrnné zeminy s nízkou plasticitou pro krátkodobou stabilitu
Thesis title in Czech: Pevnost nenasycené jemnozrnné zeminy s nízkou plasticitou pro krátkodobou stabilitu
Thesis title in English: Strength for short-term stability of unsaturated fine-grained soil with low plasticity
Academic year of topic announcement: 2018/2019
Type of assignment: diploma thesis
Thesis language: čeština
Department: Institute of Hydrogeology, Engineering Geology and Applied Geophysics (31-450)
Supervisor: RNDr. Jan Najser, Ph.D.
Author: hidden - assigned by the advisor
Date of registration: 12.10.2018
Date of assignment: 12.11.2018
Date of electronic submission:16.01.2022
Date of submission of printed version:17.01.2022
Date of proceeded defence: 17.02.2022
Reviewers: RNDr. Vladislava Kostkanová, Ph.D.
 
 
 
Preliminary scope of work
Rešeršní část se zabývá stručným přehledem současných koncepcí pro pevnost nenasycených (jemnozrnných) zemin: rozšířená obálka pevnosti založená na dvou nezávislých napěťových proměnných, koncepce „efektivního“ (Bishopova ) napětí s různými aproximacemi/definicemi součinitele χ (včetně „suction stress“). Rozebírá se odvodněná pevnost a zjednodušená koncepce pevnosti neodvodněné, založené na kritických stavech a na kapilární soudržnosti. Zásadní částí rešerše je přehled literatury o vlivu struktury/textury na pevnost (chování) spraše/siltu.
Laboratorní experimenty v trojosých přístrojích mají za cíl jednak stanovení kritického stavu na rekonstituované zemině (pro stanovení čáry NCL je možné využít archivní data), za druhé studium vlivu sání na pevnost nenasycené spraše. Nenasycené vzorky budou hutněné energií Proctor standard při různých vlhkostech. Zjednodušená koncepce neodvodněné pevnosti zeminy se ověří zkouškami v prostém tlaku a zkouškami CIUP na dosycených vzorcích, pro jejichž přípravu (průběh sycení) je zásadní zachování pórovitosti/textury. Zkoušky se provedou ve standardních trojosých přístrojích pro zkoušení nasycených zemin (horní drenáž pro sycení). Sání všech nenasycených vzorků se bude měřit metodou filtračního papíru. Využije se rovněž retenčních čar stanovených v přetlakovém přístroji (Hilf/proporční zvýšení napětí). Při přípravě vzorků je třeba dbát na opakovatelnost/srovnatelnost zeminy. Vliv různých vlhkostí při hutnění na strukturu/texturu vzorku se bude studovat pomocí mikroskopie, případně rtuťové porozimetrie.
Vyhodnocení experimentů povede k závěrům o výše uvedené zjednodušené koncepci pevnosti (přímková obálka, CSSM, kapilární soudržnost) a o efektivním napětí pro danou zeminu.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html