Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 368)
Thesis details
   Login via CAS
Vliv řídícího pole na simulaci regionálního klimatického modelu
Thesis title in Czech: Vliv řídícího pole na simulaci regionálního klimatického modelu
Thesis title in English: Influence of the driving field on nested regional climate model
Key words: globální klimatický model, regionální klimatický model, nejistota
English key words: global climate model, regional climate model, uncertainty
Academic year of topic announcement: 2021/2022
Thesis type: diploma thesis
Thesis language:
Department: Department of Atmospheric Physics (32-KFA)
Supervisor: RNDr. Eva Holtanová, Ph.D.
Author:
Guidelines
V rámci mezinárodní aktivity Euro-CORDEX jsou k dispozici výstupy výstupy řady regionálních klimatických modelů řízených různými globálními modely. Úkolem diplomové práce bude porovnání vybrané podmnožiny simulací (pro vybrané charakteristiky) s cílem zjistit, do jaké míry je zkoumaná charakteristika ve vnořeném modelu ovlivněna řídícím polem. Zadání bude upřesněno po dohodě vedoucí práce s řešitelem.
References
Vautard, R. et al., 2013. The simulation of European heat waves from an ensemble of regional climate models within the EURO-CORDEX project Climate Dynamics, Springer-Verlag, 1-21
Kotlarski, S. et al., 2014: Regional climate modeling on European scales: a joint standard evaluation of the EURO-CORDEX RCM ensemble. Geosci. Model Dev., 7, 1297–1333
Další literatura de doporučení vedoucí práce.
Preliminary scope of work
Matematické modelování klimatu je v současnosti hlavním prostředkem pro poznání dějů podílejících se na vytváření klimatu. Klimatické modelování je mezinárodně koordinováno, naše katedra byla a je zapojena do řady výzkumných projektů zaměřených na tuto problematiku. Regionální klimatické modely (RCM) představují užitečný nástroj pro studium procesů ovlivňujících podnebí v určité oblasti a pro tvorbu scénářů vývoje budoucího klimatu. Před jejich použitím ke konkrétnímu účelu je však třeba posoudit schopnost modelů vystihnout pozorované charakteristiky klimatu a odhadnout nejistoty spojené s modelovými výstupy. Přenos informace mezi řídícím modelem a vnořeným regionálním modelem a míra vlivu řídící simulace na regionální je jednou z aktuálních oblastí výzkumu. V rámci řešení diplomové práce bude možno realizovat krátký výzkumný pobyt na University of Graz.

Preliminary scope of work in English
Numerical models of climate system are currently the main instrument for studying climate. The modelling activities are internationally coordinated, our department has been involved in various research projects in this area. Regional climate models (RCMs) are useful instruments for studying processes influencing climate in a particular area, and for development of future climate change scenarios. Before the models are used for a specific purpose, it is necessary to evaluate their ability to simulate observed climate and assess uncertainties in model outputs. Transfer of information between driving global simulation and the regional model simulation is one of current research areas.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html