Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 368)
Thesis details
   Login via CAS
Ochrana osobních údajů v podmínkách středních škol Karlovarského kraje
Thesis title in Czech: Ochrana osobních údajů v podmínkách středních škol Karlovarského kraje
Thesis title in English: Personal information protection in high school conditions of the Karlovy Vary region
Key words: osobní údaje, GDPR, pověřenec pro ochranu osobních údajů, souhlas se zpracováním osobních údajů, střední škola
English key words: personal information, GDPR, data protection officer, consent to the processing of his or her personal data, high school
Academic year of topic announcement: 2017/2018
Thesis type: Bachelor's thesis
Thesis language: čeština
Department: Katedra andragogiky a managementu vzdělávání (41-KAMV)
Supervisor: RNDr. Jindřich Kitzberger
Author: hidden - assigned by the advisor
Date of registration: 16.09.2018
Date of assignment: 16.09.2018
Date and time of defence: 20.05.2019 10:00
Venue of defence: Myslíkova 7, Praha 1
Date of electronic submission:16.04.2019
Date of proceeded defence: 20.05.2019
Course: Diploma Thesis (OSZD004SM)
Opponents: JUDr. Lenka Papíková
 
 
 
Guidelines
Cílem práce je vymezit právní rámec ochrany osobních údajů a zjistit jakým způsobem je tato problematiku řešena na jednotlivých středních školách v Karlovarském kraji.
References
NEZMAR, Luděk. GDPR: praktický průvodce implementací. Praha: Grada Publishing, 2017. Právo pro praxi. ISBN 978-80-271-0668-4. 304 s
BARTÍK, Václav, JANEČKOVÁ, Eva. Zpracování osobních údajů školami. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2013. 207 s
LISTINA ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD jako ústavní zákon Federálního shromáždění České a Slovenské Federativní Republiky. In: ASPI [právní informační systém]. Praha: Wolters Kluwer ČR [vid. 2018-06-10].
FRÝBOVÁ Alice, URBANOVÁ Eva. Souhlas se zpracováním osobních údajů dle GDPR. RiS - Řízení školy, 2018, č. 2, s. 11. ISSN 1214-8679. In: ASPI [právní informační systém]. Wolters Kluwer ČR [vid. 2018-06-11].
URBANOVÁ Eva, FRÝBOVÁ Alice. Pověřenec pro ochranu osobních údajů. RiS - Řízení školy, 2018, č. 3, s. 7. ISSN 1214-8679. In: ASPI [právní informační systém]. Wolters Kluwer ČR [vid. 2018-06-13].
KATZOVÁ, Pavla. Školský zákon: Komentář [Systém ASPI]. Wolters Kluwer [cit. 2018-6-13]. ASPI_ID KO561_2004CZ. Dostupné v Systému ASPI. ISSN: 2336-517X.
ŠOLC, Martin. Ochrana osobních údajů. Ochrana osobních údajů / Martin Šolc ; oponent práce Ivana Millerová, Martin Kopecký [online]. 2015 [cit. 2018-08-09].
NUTILOVÁ, Helena. Ochrana osobních údajů. Ochrana osobních údajů / Helena Nutilová ; vedoucí práce Helena Prášková ; oponent práce Leoš Mikule, Pavel Mates [online]. 2014 [cit. 2018-08-09].
NOVOTNÁ, Lucie. Ochrana osobních údajů v právu Evropské unie. Ochrana osobních údajů v právu Evropské unie / Lucie Novotná ; vedoucí práce Harald Christian Scheu ; oponent práce Magdaléna Svobodová [online]. 2018 [cit. 2018-08-09]
MELOTÍKOVÁ, Petra. Ochrana osobních údajů v rámci veřejné správy [online]. Olomouc, 2017 [cit. 2018-08-09]. Dostupné z: <https://theses.cz/id/6tdvkw/>. Disertační práce. Univerzita Palackého v Olomouci, Právnická fakulta.
Preliminary scope of work
Práce zahrnuje teoretické vymezení problematiky v kontextu s novou evropskou legislativou (problematika nařízení GDPR) nejprve obecně a následně v podmínkách středních škol. Další částí je výzkumné šetření, které se zaměřuje na ustanovení funkce pověřence osobních údajů a způsobu, jakým školy řeší souhlasy se zveřejňováním a předáváním osobních údajů.
Preliminary scope of work in English
This thesis includes theoretical definition of problematics in regards to new european legislation (problematics of GDPR) at first in general and later in high schools. Next part is research, which focuses on the functions and nomination of personal information commissioner, and the way in which the school solves agreements with publication and sharing of personal information.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html