Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 336)
Assignment details
   Login via CAS
Komparativní studie marketingové komunikace Městského divadla Zlín a Slováckého divadla v letech 2016 - 2017
Thesis title in Czech: Komparativní studie marketingové komunikace Městského divadla Zlín a Slováckého divadla v letech 2016 - 2017
Thesis title in English: Comparative study of marketing communication Městské divadlo Zlín and Slovácké divadlo in 2016 - 2017
Key words: komparativní studie, marketing, marketing kultury, marketingový mix, divadlo, Městské divadlo Zlín, Slovácké divadlo
English key words: comparative study, marketing, marketing of culture, marketing mix, theatre, Městské divadlo Zlín, Slovácké divadlo
Academic year of topic announcement: 2017/2018
Type of assignment: Bachelor's thesis
Thesis language: čeština
Department: Department of Marketing Communication and Public Relations (23-KMKPR)
Supervisor: doc. PhDr. Jan Halada, CSc.
Author: hidden - assigned by the advisor
Date of registration: 10.08.2018
Date of assignment: 10.08.2018
Date and time of defence: 14.06.2019 08:00
Venue of defence: Hollar - Smetanovo nábřeží 6,Praha 1, H107, Hollar - místn. č. 107
Date of electronic submission:15.05.2019
Date of proceeded defence: 14.06.2019
Reviewers: PhDr. Soňa Schneiderová, Ph.D.
 
 
 
URKUND check:
References
Bačuvčík, Radim. Marketing kultury: divadlo, koncerty, publikum, veřejnost. Zlín: VeRBuM, 2012.
Johnová, Radka. Marketing kulturního dědictví a umění. Praha: Grada, 2008.
Žantovská, Irena. Divadlo jako komunikační médium. Praha: Nakladatelství Akademie múzických umění, 2012.
Kotler, Philip. Standing Room Only: Strategies for Marketing the Performing Arts. Harward Business Press, 1997.
Dvořák, Jan. Kreativní management pro divadlo aneb O divadle jinak: kapitoly k tématu realizace divadla, 2. Vydání, Praha: Pražská scéna, 2004.

Preliminary scope of work
Bakalářská práce se zabývá srovnáním marketingové komunikace Městského divadla Zlín a Slováckého divadla. Teoretická část vymezuje pojmy z oblasti marketingu, marketingu kultury a divadla. Následně je využit marketingový mix a všechny jeho nástroje k přiblížení problematiky marketingu divadla. Praktická část obsahuje historii divadel a dále jsou přiblíženy komunikační aktivity jednotlivých divadel. Jedná se o podrobný popis marketingových nástrojů jako je produkt, cena, distribuce a propagace. Propagace je dále rozšířena o kapitoly věnující se reklamě, osobnímu prodeji, podpoře prodeje, public relations a přímému prodeji. Na základě získaných dat je provedena komparace obou kulturních institucí. Práce je doplněna o rozhovory s kompetentními osobami, jež mají komunikaci v divadlech na starost. Dále také o dotazníkové šetření zabývající se povědomím o marketingových aktivitách institucí diváky. Výsledky výzkumu jsou použity ke konkrétním návrhům řešení pro Městské divadlo Zlín i Slovácké divadlo. Tyto návrhy by měly vést ke zefektivnění marketingové komunikace obou těchto subjektů. Bakalářská práce slouží jako podklad pro Městské divadlo Zlín a Slovácké divadlo, která chtějí zaujmout a přilákat stávající, ale i potencionální diváky.
Preliminary scope of work in English
Bachelor thesis deals with comparison of marketing communication of the Městské divadlo Zlín and Slovácké divadlo. The theoretical part defines the concepts of marketing, culture and theatre marketing. The marketing mix is then used and all its tools to approach the marketing of the theatre. The practical part contains the history of theaters and the communication activities of individual theatres are further approached. This is a detailed description of marketing tools such as product, price, distribution and promotion. The promotion is further extended to include chapters on advertising, personal selling, sales promotion, public relations and direct marketing. Based on the obtained data, the comparison of both cultural institutions is performed. The work is complemented by interviews with competent persons who are in charge of communicating in theaters. In addition, a questionnaire inquiry on the marketing activities of the institutions of the viewers. The results of the research are used for specific designs of solutions for Městské divadlo Zlín and Slovácké divadlo. The Bachelor thesis serves as a basis for both theatres, which want to attract the existing but also potential viewers.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html