Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 368)
Thesis details
   Login via CAS
Mediální obraz vybraných českých hokejistů od začátku do konce jejich kariéry v NHL v českých denících
Thesis title in Czech: Mediální obraz vybraných českých hokejistů od začátku do konce jejich kariéry v NHL v českých denících
Thesis title in English: The media image of chosen czech hockey players from the beginning to the end of their careers in NHL in czech daily newspapers
Key words: Mediální obraz, zpravodajské hodnoty, hrdinství, celebrita, hokej, Eliáš, Havlát, Hejduk, Hudler, Kaberle
English key words: Media image, news values, heroism, celebritization, Elias, Havlat, Hejduk, Hudler, Kaberle
Academic year of topic announcement: 2017/2018
Thesis type: diploma thesis
Thesis language: čeština
Department: Department of Journalism (23-KZ)
Supervisor: doc. PhDr. Alice Němcová Tejkalová, Ph.D.
Author: hidden - assigned by the advisor
Date of registration: 08.08.2018
Date of assignment: 08.08.2018
Date and time of defence: 19.06.2019 09:00
Venue of defence: Hollar - Smetanovo nábřeží 6,Praha 1, H110, Hollar - místn. č. 110
Date of electronic submission:10.05.2019
Date of proceeded defence: 19.06.2019
Opponents: Mgr. Veronika Macková, Ph.D.
 
 
 
URKUND check:
References
ANDREWS, David, JACKSON, Steven. Sport Stars: The Cultural Politics of Sporting Celebrity. 1. vyd. London: Routledge, 2001. 280 s. ISBN 0-203-46354-4.
BOORSTIN, Daniel. The Image, A guide to pseudo-events in America. New York: Vintage Books, 1992. ISBN 0-679-74180-1.
BOYLE, Raymond. Sports Journalism: Context and Issues. London: SAGE Publications, 2006. ISBN 1-4129-0797-7.
BOYLE, Raymond, HAYNES, Richard. Football in the New Media Age. London: Routledge, 2004.
BRIGHTON, Paul. FOY, Dennis. News values. 1st publ. Los Angeles ; London ; New Delhi; Singapore: Sage Publications, 2007, 205 s. ISBN 978-1-4129-4600-1.
CREPEAU, Richard. Sport, Heroes and Myth. Journal of Sport & Social Issues. 1981, 5(1), 23-31.
DĚKANOVSKÝ, Jan. Sport, média a mýty: zlatí hoši, královna bílé stopy a další moderní hrdinové. Praha: Dokořán, 2008. 183 s. ISBN 978-80-7363-131-4.
DVOŘÁK, Tomáš. Obraz, in REIFOVÁ, Irena a kol. Slovník mediální komunikace. Praha: Portál, 2004. ISBN 80-7178-926-7.
DENHAM, Bryan. From Coverage to Recovery: Mediating the Fallen Sports Celebrity, in WENNER, Lawrence. Fallen Sports Heroes, Media and Celebrity Culture. New York: P. Lang, 2013. ISBN 978-1-4331-1298-0.
GANS, Herbert: Deciding What’s News. Evanston: Northwestern University Press, 2004. ISBN 0-8101-2237-5
GALTUNG, J., RUGE, M.: The Structure of Foreign News: The Presentation of Congo, Cuba and Cyprus Crises in Four Norwegian Newspaper. In Journal of Peace Research, vol. 2, no. 1, 1965. Pp. 64-91
HALADA, Jan, OSVALDOVÁ Barbora. Slovník žurnalistiky. Praha: Nakladatelství Karolinum, 2017. ISBN 978-80-246-3752-5.
HANITZSCH, Thomas. Journalists as Peacekeeping Force? Peace journalism and mass communication theory. Journalism Studies. 2004, 5(4), 483-495.
HAVRÁNEK, B. Slovník spisovného jazyka českého. 2., nezměněné vyd. Praha: Academia, 1989.
HAYNES, Richard. Book Review: Media Sport Stars. Media, Culture & Society. 2005, roč. 27, č. 1, s. 147-149. ISSN 0163-4437. DOI: 10.1177/016344370502700112. Dostupné z: http://mcs.sagepub.com/cgi/doi/10.1177/016344370502700112
HENDL, Jan. Kvalitativní výzkum: Základní metody a aplikace. Čtvrté. Praha: Portál, 2016. ISBN 978-80-262-0982-9.
HETHERINGTON, Alastair: News, newspapers and television. Vydání první. London: The MacMillan Press, 1985. ISBN 978-0-333-38606-4
JIRÁK, Jan, KÖPPLOVÁ, Barbara.: Masová média. 2., přepracované vydání. Praha: Portál, 2015. ISBN 978-80-262-0743-6
KODOŇOVÁ, Lenka. Sportovec jako mediální celebrita v proměnách času. Praha, 2013. 116 s. Diplomová práce (Mgr.) Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, Institut komunikačních studií a žurnalistiky. Katedra mediálních studií. Vedoucí diplomové práce Doc. PhDr. Barbara Köpplová, CSc.
KUNCZIK, Michael. Základy masové komunikace. Praha: Karolinum, 1995. ISBN 80-7184-134-X
LIPPMANN, W.: Veřejné mínění. New York: Harcourt, 1922.
LIPPMANN, W.: Veřejné mínění. Praha: Portál, 2015. ISBN 978-80-262-0939-3
LULE, Jack. Daily news, eternal stories: the mythological role of journalism. NewYork: Guilford Press, 2001. 244 s. ISBN 1-57230-606-8.
MCCOMBS, Maxwell. Agenda Setting. Praha: Portál, 2009. ISBN 978-80-7367-591-2.
MCNAIR, B.: Sociologie žurnalistiky. Vydání první. Praha: Portál, 2004. ISBN 80-7178-840-6
MILLER, Toby. Exposing Celebrity Sports, in WENNER, Lawrence. Fallen Sports Heroes, Media and Celebrity Culture. New York: P. Lang, 2013. ISBN 978-1-4331-1298-0.
MORGAN, William. Athletic Heroic Acts and Living on the Moral Edge, in WENNER, Lawrence. Fallen Sports Heroes, Media and Celebrity Culture. New York: P. Lang, 2013. ISBN 978-1-4331-1298-0.
REIFOVÁ, Irena a kol. Slovník mediální komunikace. Praha: Portál, 2004. ISBN 80-7178-926-7
ROWE, David. Sport, culture and the media: the unruly trinity. Buckingham, England: Open University Press, 2004. 253 s. ISBN 0-335-21075-9.
RAMPA, Robert. Mediální obraz rwandské genocidy v denících Mladá fronta Dnes a The New York Times. Olomouc, 2017. Bakalářská diplomová práce. Univerzita Palackého v Olomouci. Vedoucí práce Mgr. Zdenka Burešová.
SANDE, Øystein: The Perception of Foreign News. In Journal of Peace Research, vol. 8., no. 3/4, 1971. Pp. 221-237.
SEDLÁKOVÁ, Renáta. Výzkum médií. Praha: Grada Publishing, 2014. ISBN 978-80-247-3568-9.
SEKOT, Aleš. Sociologické problémy sportu. 1. vyd. Praha: Grada, 2008. 223 s. ISBN 978-80-247-2562-8.
SCHERER, Jay, MCDERMOTT Lisa. Don Cherry and the Cultural Politics of Rock’Em Sock’Em Nationalism: Complicating the Hero-Villain Binary in Canada, in WENNER, Lawrence. Fallen Sports Heroes, Media and Celebrity Culture. New York: P. Lang, 2013. ISBN 978-1-4331-1298-0.
SMART, Barry. The sport star: modern sport and the cultural economy of sporting celebrity. 1. vyd. London: SAGE, 2005. 217 s. ISBN 07-619-4351-X.
TRAMPOTA, T.: Zpravodajství. Praha: Portál, 2006. ISBN 80-7367-096-8
TRAMPOTA, Tomáš a Martina VOJTĚCHOVSKÁ. Metody výzkumu médií. Praha: Portál, 2010. ISBN 978-80-7367-683-4.
WENNER, Lawrence. Fallen Sports Heroes, Media and Celebrity Culture. New York: P. Lang, 2013. ISBN 978-1-4331-1298-0.
WONG, L., TRUMPER, R. Global Celebrity Athletes and Nationalism: Fútbol, Hockey, and the Representation of Nation. Journal of Sport and Social Issues, 2002, roč. 26, č. 2, s. 168 – 194.
Preliminary scope of work
Kvalitativní obsahovou analýzou bude zpracován mediální obraz pěti vybraných českých hokejistů (Milan Hejduk, Patrik Eliáš, Martin Havlát, Jiří Hudler a Tomáš Kaberle). Analýza bude zaměřena na jejich kariéru v NHL. Vybraní sportovci strávili v zámořské lize dlouhé roky, během nichž prožili slavné momenty, nešťastné nehody a zranění i negativní skandály. Vnímání a pohled médií na sportovce se tak v průběhu času měnil. Tato práce chce mediální obraz sportovců více přiblížit a popsat.
Preliminary scope of work in English
By qualitative analysis of content this thesis will process media image of five Czech hockey players (Patrik Elias, Martin Havlat, Milan Hejduk, Jiri Hudler and Tomas Kaberle).
Analysis will focus on their career in NHL. Selected athletes spend in NHL many years. They lived out famous moments, unfortunate accidents and injuries and negative scandals. Perception and point of view were changing in media. This thesis wants to describe their media image.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html