Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 368)
Thesis details
   Login via CAS
Hlavní dietní chyby u nemocných s primárním hyperaldosteronismem a esenciální hypertenzí
Thesis title in Czech: Hlavní dietní chyby u nemocných s primárním hyperaldosteronismem a esenciální hypertenzí
Thesis title in English: Major dietary mistakes in patients with primary aldosteronism and essential hypertension
Key words: arteriální hypertenze, primární hyperaldosteronismus, nefarmakologická opatření, dieta, stravovací návyky, frekvenční dotazník
English key words: arterial hypertension, primary aldosteronism, nonpharmacological measures, diet, eating habits, frequency questionnaire
Academic year of topic announcement: 2017/2018
Thesis type: Bachelor's thesis
Thesis language: čeština
Department: 3rd Department of Medicine – Department of Endocrinology and Metabolism First Faculty of Medicine Charles University and General University Hospital in Prague (11-00530)
Supervisor: doc. MUDr. Ondřej Petrák, Ph.D.
Author: hidden - assigned by the advisor
Date of registration: 06.08.2018
Date of assignment: 06.08.2018
Date and time of defence: 08.09.2022 08:00
Date of electronic submission:14.08.2022
Date of proceeded defence: 08.09.2022
Course: Defense of Bachelor thesis (B02367)
Opponents: MUDr. Zuzana Krátká, Ph.D.
 
 
 
Preliminary scope of work
Tato práce má za cíl zhodnotit stravovací návyky u nemocných s esenciální hypertenzí, tedy s multifaktoriální formou onemocnění bez konkrétní vyvolávající příčiny a u hypertoniků s primárním hyperaldosteronismem, který vzniká na podkladě autonomní nadprodukce aldosteronu.V teoretické části tato práce pojednává o prevalenci, klasifikaci a léčbě obou onemocnění. Z pohledu etiopatogeneze esenciální hypertenze uvádí důležité faktory životního stylu, které se na vzniku vysokého krevního tlaku podílejí, stejně jako její průběh a důsledky v podobě orgánového postižení a kardiovaskulárních příhod. Rozdílná etiologie a léčba primárního hyperaldosteronismu, jeho specifické projevy, ale i neméně závažné orgánové komplikace jsou prezentovány, společně s dietními vlivy, které jeho průběh a důsledky ovlivňují. Praktická část práce se zabývá analýzou srovnávacího dotazníkového výzkumu mezi pacienty s esenciální hypertenzí a pacienty s diagnózou primárního hyperaldosteronismu, kteří se s těžkým průběhem onemocnění nebo s podezřením na sekundární etiologii podrobili diagnostické hospitalizaci ve specializovaném centru III. interní kliniky. Otázky pokrývaly základní osobní charakteristiky nemocných, jejich pohybové a stravovací návyky, denní a pitný režim, kuřáctví, spotřebu alkoholu a expozici stresové zátěži. V kontextu znalosti dietních opatření je zvláštní pozornost věnována spotřebě kuchyňské soli, je hodnocena frekvence příjmu rizikových potravin z hlediska vlivu na krevní tlak i další související onemocnění.
Preliminary scope of work in English
This bachelor thesis aims to evaluate the eating habits of patients with essential hypertension, a multifactorial form of the disease without a specific causing cause, and of
hypertonics with primary aldosteronism, which arises on the basis of autonomous overproduction of aldosterone.In the theoretical part, this thesis deals with the prevalence,
classification, and treatment of both diseases. From the point of view of the etiopathogenesis of essential hypertension, it lists the important factors of lifestyle that
contribute to high blood pressure, as well as its course and consequences in the form of end-organ damage and cardiovascular events. Different etiology and treatment of primary
aldosteronism, its specific manifestations, but also non-less serious organ complications, together with dietary influences that affect its course and consequences, are
presented. The practical part of the thesis deals with the analysis of comparative questionnaire research between patients with essential hypertension and patients diagnosed
with primary aldosteronism who, with a severe course of the disease or suspected secondary etiology, underwent diagnostic hospitalization in a specialized center of the 3rd
Department of Internal Medicine. The questions covered basic personal characteristics of the patients, their exercise and eating habits, daily and drinking patterns, smoking
habits, alcohol consumption and exposure to stress load. In the context of knowledge of diet measures, particular attention is paid to the consumption of table salt, the
frequency of intake of risky foods in terms of the effect on blood pressure and other related diseases is evaluated.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html