Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 356)
Assignment details
   Login via CAS
Analýza diskurzu vybraných českých food blogů
Thesis title in Czech: Analýza diskurzu vybraných českých food blogů
Thesis title in English: Discourse Analysis of Selected Czech Food Blogs
Key words: Food blog, Analýza diskurzu, lingvistická analýza, kulinářský diskurz, prostředky multimodální komunikace
English key words: Food blog, discourse analysis, linguistic analysis, culinary discourse, means of multimodal communication
Academic year of topic announcement: 2017/2018
Type of assignment: diploma thesis
Thesis language: čeština
Department: Department of Media Studies (23-KMS)
Supervisor: PhDr. Tereza Klabíková Rábová, Ph.D.
Author: hidden - assigned by the advisor
Date of registration: 11.06.2018
Date of assignment: 11.06.2018
Date and time of defence: 22.09.2020 08:00
Venue of defence: Hollar - Smetanovo nábřeží 6,Praha 1, H012, 12, Hollar - místn. č. 012
Date of electronic submission:31.07.2020
Date of proceeded defence: 22.09.2020
Reviewers: PhDr. Mgr. Kristina Zábrodská, Ph.D.
 
 
 
URKUND check:
References
CESIRIOVÁ, Daniela (2020): The Discourse of Food Blogs: Multidisciplinary Perspectives. New York: Routledge. ISBN 978-0-429-45586-5.

DIEMER, Stefan; FROBENIUS Maximiliane (2013): When making pie, all ingredients must be chilled. Including you: Lexical, syntactic and interactive features in online discourse – a synchronic study of food blogs. In: C. Gerhardtová; M. Frobenius; S. Ley (eds.): Culinary Linguistics. Amsterdam / Philadelphia: John Benjamins Publishing Company, s. 53–81. ISBN 978-90-272-7171-6.

GERHARDTOVÁ, Cornelia (2013): Food and language – language and food. In: C. Gerhardtová; M. Frobenius; S. Ley (eds.): Culinary Linguistics. Amsterdam / Philadelphia: John Benjamins Publishing Company, s. 3–49. ISBN 978-90-272-7171-6.

HALADA, Jan; OSVALDOVÁ, Barbara (eds.) (2017): Slovník žurnalistiky: výklad pojmů a teorie oboru. Praha: Karolinum. ISBN 9788024637525.

HENDL, Jan (2005): Kvalitativní výzkum: Základní metody a aplikace. Praha: Portál. ISBN 80-7367-040-2.

KASÍK, Pavel (2009): Blogy, Web 2.0 a žurnalisté. In: Osvaldová, B.; Tejkalová, A. (eds.): Žurnalistika v informační společnosti: digitalizace a internetizace žurnalistiky: proměny a perspektivy žurnalistiky v epoše digitálních médií aneb nová média teoreticky i prakticky. Praha: Karolinum, s. 145–162. ISBN 978-80-246-1684-1.

KRAUS, Jiří (2003): Typologie diskurzu. Úvod do terminologie oboru. In: S. Čmejrková; J. Hoffmannová (eds.): Jazyk, média politika. Praha: Academia, s. 17–25. ISBN 80-200-1034-3.

LOFGRENOVÁ, Jennifer (2013): Food Blogging and Food-related Media Convergence [online]. In M/C Journal 16, č. 3 [cit. 29. 3. 2020]. Dostupné z: http://journal.media-culture.org.au/index.php/mcjournal/article/view/638.

NEKVAPIL, Jiří (2017): Analýza diskurzu. In: Petr Karlík, Marek Nekula, Jana Pleskalová (eds.): CzechEncy – Nový encyklopedický slovník češtiny [online]. Dostupné z: www.czechency.org/slovnik/ANALÝZA DISKURZU.

RETTBERG, Jill Walker (2008): Blogging [online]. Cambridge: Polity. Dostupné z: http://site.ebrary.com/lib/cuni/Doc?id=10738063.

SCHNEIDEROVÁ, Soňa (2015): Analýza diskurzu a mediální text. Praha: Karolinum. ISBN 978-80-246-2884-4.

TRAMPOTA, Tomáš, VOJTĚCHOVSKÁ, Martina (2010): Metody výzkumu médií. Praha: Portál. ISBN 978-80-7367-683-4.


Preliminary scope of work
Cílem této práce je zachytit specifické jazykové rysy vybraných food blogů, které se vyskytují na české internetové scéně. Dosažení tohoto cíle vyžaduje hloubkovou analýzu textových i formálních aspektů jednotlivých food blogů a zachycení jejich společných rysů.Vzhledem ke zvolenému materiálu nebude na téma nahlíženo z diachronního pohledu, nebude tedy charakterizován vývoj diskurzu v čase. Výzkum však může kromě společných rysů diskurzu food blogů odhalit také specifické jazykové zvláštnosti jednotlivých autorů. V takovém případě budou v práci tyto zvláštnosti zmíněny.
Preliminary scope of work in English
The aim of this work is to capture the specific language features of selected food blogs that occur on the Czech Internet scene. Achieving this goal requires an in-depth analysis of the textual and formal aspects of individual food blogs and the capture of their common features. Due to the chosen material, the topic will not be viewed from a diachronic point of view, so the development of discourse over time will not be characterized. However, in addition to the common features of the discourse of food blogs, research can also reveal specific linguistic peculiarities of individual authors. In this case, these peculiarities will be mentioned in the work.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html