Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 341)
Assignment details
   Login via CAS
Zlatá Ester Ledecká, komparace sportovního zpravodajství v pořadech Branky, body, vteřiny a Sportovní noviny v době zimních olympijských her 2018
Thesis title in Czech: Zlatá Ester Ledecká, komparace sportovního zpravodajství v pořadech Branky, body, vteřiny a Sportovní noviny v době zimních olympijských her 2018
Thesis title in English: Gold lady Ester Ledecká, comparation of sport news in Branky, body, vteřiny and Sportovní noviny at the Winter Olympic Games 2018
Key words: Ester Ledecká, olympijské hry, Česká televize, TV Nova, Branky, body, vteřiny, Sportovní noviny, zpravodajství
English key words: Ester Ledecká, Olympic Games, Česká televize, TV Nova, Branky, body, vteřiny, Sportovní noviny, News
Academic year of topic announcement: 2017/2018
Type of assignment: Bachelor's thesis
Thesis language: čeština
Department: Department of Media Studies (23-KMS)
Supervisor: Mgr. Veronika Macková, Ph.D.
Author: hidden - assigned by the advisor
Date of registration: 08.06.2018
Date of assignment: 08.06.2018
Date and time of defence: 23.09.2019 09:00
Venue of defence: Hollar - Smetanovo nábřeží 6,Praha 1, H012, 12, Hollar - místn. č. 012
Date of electronic submission:31.07.2019
Date of proceeded defence: 23.09.2019
Reviewers: Mgr. Ondřej Trunečka, Ph.D.
 
 
 
URKUND check:
References
BEDNAŘÍK, Petr, Jan JIRÁK a Barbara KÖPPLOVÁ. Dějiny českých médií: od počátku do současnosti. Praha: Grada, 2011. Žurnalistika a komunikace. ISBN 978-80-247-3028-8.
ČERVENKA, Jan. Agenda-setting: teoretické přístupy. Praha: Sociologický ústav Akademie věd ČR, 2008. ISBN 978-80-7330-151-4.
HARTLEY, John. Understanding news. London: Routledge, 1990. Studies in culture and communication. ISBN 0-415-03933-9.
MCCOMBS, Maxwell E. Agenda setting: nastolování agendy: masová média a veřejné mínění. Praha: Portál, 2009. ISBN 978-80-7367-591-2.
MCQUAIL, Denis. Úvod do teorie masové komunikace. Praha: Portál, 1999. ISBN 80-7178-200-9.
SCHULZ, Winfried a Irena REIFOVÁ. Analýza obsahu mediálních sdělení. 3., nezměn. vyd. Přeložil Barbara KÖPPLOVÁ. Praha: Karolinum, 2011. ISBN 978-80-246-1980-4.
SEDLÁKOVÁ, Renáta. Výzkum médií: nejužívanější metody a techniky. Praha: Grada, 2014. Žurnalistika a komunikace. ISBN 978-80-247-3568-9.
TRAMPOTA, Tomáš a Martina VOJTĚCHOVSKÁ. Metody výzkumu médií. Praha: Portál, 2010. ISBN 978-80-7367-683-4.
TRAMPOTA, Tomáš. Zpravodajství. Vol Vyd. 1. Praha: Portál; 2006. ISBN 80-7367-096-8.
GALTANG Johan, RUGE Mari Holmboe. The Structure of Foreign News. Journal of Peace Research [online]. 1965. Str. 64-90. ISNN 0022-3433. Dostupné z: https://journals-sagepub-com.ezproxy.is.cuni.cz/doi/pdf/10.1177/002234336500200104
Preliminary scope of work
Tématem této práce je komparace mediálního obrazu dvojnásobné zlaté šampionky Ester Ledecké v období Zimních olympijských her v Pchjongčchangu 2018, a to optikou pořadů Branky, body, vteřiny a Sportovní noviny. Vybrané pořady jsou hlavními sportovně zpravodajskými relacemi České televize a TV Nova.
Analyzovány budou reportáže věnující se Ester Ledecké v období týden před začátkem Zimních olympijských her v Pchjongčchangu, po celý jejich průběh a týden po skončení (od 3. 2. do 3. 3. 2018). Práce je rozdělena do dvou částí: teoretické a praktické. První je věnována veřejnoprávním a soukromým médiím, historickým souvislostem vzniku sportovní redakce v Československé televizi a teoretickým přístupům, které jsou využívány pro výzkum obsahu mediálních sdělení. Druhá část je tvořena kvalitativní a kvantitativní analýzou, která zkoumá vybrané příspěvky.
Kvantitativní analýzou bude získán celkový počet příspěvků o Ester Ledecké a průměrná stopáž každého z nich. Dále výzkum zjišťuje, kolik příspěvků v rámci vysílání vybraných pořadů se věnovalo Ester Ledecké ve spojení se sportovními a profesionálními výkony a jaký podíl měla témata odlišná. Kvalitativní analýza se zaměřuje na samotný obsah jednotlivých reportáží. Zkoumá, jaká témata byla s Ester Ledeckou spojována a jakým způsobem byla sportovkyně v reportážích prezentována.
Preliminary scope of work in English
The topic of this thesis is a comparison of the portrayal of the double gold medalist, Ester Ledecka, by the media Branky, body, vteřiny (Goals, points, seconds) and Sportovní noviny (Sports news) during the PyeongChang 2018 Winter Olympic Games. The selected programmes are flagship relays of the channels Česká televize and TV Nova, respectively. This thesis analyzes reportages concerning Ester Ledecka in the period one week before, during, and one week after the Games, i.e. from 3 February 2018 until 3 March 2018. The paper has two main parts: theoretical and practical. The first section deals with both public and private media outlets, presents the historical context of the founding of the sports edition of the then Czechoslovak Television, and discusses the theoretical concepts commonly used for the study of media content. Qualitative and quantitative analyses of the selected reportages then constitute the second part of this paper.
The total amount of reportages on Ester Ledecka and their average footage are derived by quantitative analysis. What follows is a research establishing which pieces are sports-related and which cover different aspects of the athlete’s life. The qualitative analysis is then focused on the content of the individual reportages, examining which topics were being associated with Ester Ledecka and the style of their coverage.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html