Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 348)
Assignment details
   Login via CAS
Mentorské doprovázení lektorů při církevní sociálně výchovné práci s mládeží
Thesis title in Czech: Mentorské doprovázení lektorů při církevní sociálně výchovné práci s mládeží
Thesis title in English: Mentoring of lectors in church socio-educational work with youth
Key words: mentoring|mentorské doprovázení|křesťanská edukace|křesťanská mládež|sociálně výchovná práce|rozvoj lektorů|církevní volnočasová zařízení
English key words: Mentoring|Mentor spiritual accompaniment|Christian education|Christian youth|Socio-educational work|Development of lecturers|Christian leisure facilities
Academic year of topic announcement: 2017/2018
Type of assignment: diploma thesis
Thesis language: čeština
Department: Department of Education (21-KPED)
Supervisor: Mgr. Tereza Komárková, Ph.D.
Author: hidden - assigned and confirmed by the Study Dept.
Date of registration: 06.06.2018
Date of assignment: 06.06.2018
Administrator approval: zatím neschvalováno
Confirmed by Study dept. on: 15.06.2018
Date and time of defence: 18.06.2019 08:00
Date of electronic submission:10.05.2019
Date of proceeded defence: 18.06.2019
Submitted/finalized: committed by student and finalized
Reviewers: PhDr. Daniela Sedláčková, Ph.D.
 
 
 
Guidelines
Diplomová práce se zabývá tématem mentorského doprovázení lektorů v církevním prostředí, a to konkrétně při sociálně výchovné práci s křesťanskou mládeží.
Práce má teoreticko-empirický charakter. Teoretická část práce se věnuje klíčovým aspektům křesťanské edukace mládeže a specifikům sociálně výchovné práce s mládeží v církevním prostředí. Dále je poskytnut prostor pro představení hnutí mentoringu a mentorského doprovázení jako nástroje rozvoje lektora. Závěr teoretické části nabízí náhled na roli mentora lektorů a lektorských týmů při církevní sociálně výchovné práci s mládeží.
Empirická část je koncipována jako kvalitativní výzkum. Výsledky šetření budou prezentovány formou případové studie mentorsky doprovázeného lektorského týmu, který realizuje sociálně výchovné projekty pro mládež v křesťanském prostředí.
References
BALÍK, Jan. Na cestě s mladými: O službě církve mladým lidem. Praha: Paulínky, 2004. ISBN 80-86025-76-4.
BARRY, William A. a William J. CONNOLLY. Praxe duchovního doprovázení. Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2009. Orientace (Karmelitánské nakladatelství). ISBN 978-80-7195-217-6.
BAŠTECKÁ, Bohumila, Veronika ČERMÁKOVÁ a Milan KINKOR. Týmová supervize: teorie a praxe. Praha: Portál, 2016. ISBN 978-80-262-0940-9.
BRUMOVSKÁ, Tereza a Gabriela MÁLKOVÁ. Mentoring: výchova k profesionálnímu dobrovolnictví. Praha: Portál, 2010. ISBN 978-80-7367-772-5.
CIDLINSKÁ, Kateřina a Martina FUCIMANOVÁ. Mentoring: co v příručkách nenajdete. Praha: Sociologický ústav AV ČR, 2017. ISBN 978-80-7330-303-7.
FEHRING, Heather a Susan RODRIGUES, ed. Teaching, coaching and mentoring adult learners: lessons for professionalism and partnership. London: Routledge, Taylor & Francis Group, 2017. ISBN 978-1-138-96105-0.
FULA, Milan, Michael MARTINEK a Izabela BIEŃKOWSKA, ed. Sociálně-výchovné kontexty práce s ohroženou mládeží: monografie příspěvků z mezinárodní vědecké konference. Praha: Jabok - Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická, 2012. ISBN 978-80-904681-0-8.
HAYES, Nicky. Psychologie týmové práce: strategie efektivního vedení týmů. Praha: Portál, 2005. ISBN 80-7178-983-6.
HRBÁČKOVÁ, Karla, Eliška SUCHÁNKOVÁ, Jana LUKÁŠOVÁ a Diana DUHÁROVÁ. Mentoring jako metodická podpora vzdělávání učitelů. Ve Zlíně: Univerzita Tomáše Bati, 2014. ISBN 978-80-7454-457-6.
KAPLÁNEK, Michal. Pastorace mládeže. Praha: Salesiánská provincie, 1999.
KRAUS, Blahoslav a Věra POLÁČKOVÁ. Člověk - prostředí - výchova: k otázkám sociální pedagogiky. Brno: Paido, 2001. ISBN 80-7315-004-2.
KREJČOVÁ, Lenka. Psychologické aspekty vzdělávání dospívajících. Praha: Grada, 2011. Pedagogika. ISBN 978-80-247-3474-3.
Mentoring a využití jeho metod pro práci s dětmi a žáky ve volnočasových aktivitách. Boskovice: DENEB Int., 2012. ISBN 978-80-905407-3-6.
MUCHOVÁ, Ludmila. Úvod do náboženské pedagogiky. Vyd. 1. České Budějovice: PedF JU, 1992. ISBN 80-7040-052-8.
VÁVROVÁ, Soňa. Doprovázení v pomáhajících profesích. Praha: Portál, 2012. ISBN 978-80-262-0087-1.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html