Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 336)
Assignment details
   Login via CAS
Didaktika nadaných žáků na 1.stupni základní školy
Thesis title in Czech: Didaktika nadaných žáků na 1.stupni základní školy
Thesis title in English: Didactics of Gifted Children at Primary School
Key words: didaktika, nadaný žák, formy a metody práce, akční výzkum
English key words: didactics, gifted child, forms and methods of work, action research
Academic year of topic announcement: 2017/2018
Type of assignment: diploma thesis
Thesis language: čeština
Department: Katedra preprimární a primární pedagogiky (41-KPPP)
Supervisor: PhDr. Tereza Krčmářová, Ph.D.
Author: hidden - assigned by the advisor
Date of registration: 28.05.2018
Date of assignment: 28.05.2018
Date and time of defence: 22.05.2019 09:00
Venue of defence: M. Rettigové 4, Praha 1, R210, 210, 2. patro, vlevo
Date of electronic submission:18.04.2019
Date of proceeded defence: 22.05.2019
Course: Diploma Thesis (OSZD005)
Reviewers: PhDr. Mgr. Lenka Zemanová, Ph.D.
 
 
 
Guidelines
Práce si klade za cíl zmapovat metody, formy práce a vzdělávací strategie využívané při vyučování nadaných žáků a prostřednictvím akčního učitelského výzkumu ověřit jejich efektivitu v praxi.
References
FOŘTÍK, Václav a Jitka FOŘTÍKOVÁ. Nadané dítě a rozvoj jeho schopností. Vydání druhé. Praha: Portál, 2015. ISBN 978-80-262-0969-0.
RENZULLI, Joseph S, FOŘTÍKOVÁ, Jitka (ed.). Úspěšná výuka mimořádně nadaných dětí. Praha: Triton, 2008. ISBN 978-80-254-3705-6.
MUDRÁK, Jiří. Nadané děti a jejich rozvoj. Vyd. 1. Praha: Grada, 2015. Pedagogika (Grada). ISBN 978-80-247-5089-7.
HAVIGEROVÁ, Jana Marie. Pět pohledů na nadání. Vyd. 1. Praha: Grada, 2011. Pedagogika (Grada). ISBN 978-80-247-3857-4.
Preliminary scope of work
Teoretická část – teoretická část bude obsahovat rešerši odborné literatury, týkající se problematiky vzdělávání nadaných žáků. Věnovat se bude zejména zmapování metod, forem práce a vzdělávacích strategií, které se využívají při práci s nadanými žáky.
Praktická část – praktická část bude obsahovat akční učitelský výzkum, kde se budu pokoušet o aplikaci teoretických poznatků do tříd prvního stupně základní školy, ve kterých se vyskytuje několik nadaných žáků, a o ověření jejich efektivity v praxi.
Preliminary scope of work in English
The theoretical part - the theoretical part of my work will include a research of professional literature on the subject of education of gifted children. The main focus will be on mapping methods, forms of work and educational strategies of gifted children.
The practical part - the practical part will include action teacher research, where I will apply theoretical knowledge to primary school classes with gifted children and verify their effectiveness in practice.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html