Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 368)
Thesis details
   Login via CAS
Projekt Bookstart: potenciál dalšího rozvoje v České republice
Thesis title in Czech: Projekt Bookstart: potenciál dalšího rozvoje v České republice
Thesis title in English: Project Bookstart: the potential for further development in the Czech Republic
Key words: Bookstart|dětské čtenářství|čtenářská gramotnost|čtenářská pregramotnost|rozvoj čtenářské gramotnosti|knihovny
English key words: Bookstart|children's reading|reading literacy|pre-reading literacy|literacy development|libraries
Academic year of topic announcement: 2017/2018
Thesis type: diploma thesis
Thesis language: čeština
Department: Institute of Information Studies and Librarianship (21-UISK)
Supervisor: PhDr. Hana Landová, Ph.D.
Author: hidden - assigned and confirmed by the Study Dept.
Date of registration: 24.05.2018
Date of assignment: 24.05.2018
Administrator's approval: not processed yet
Confirmed by Study dept. on: 29.06.2018
Date and time of defence: 09.09.2019 09:00
Date of electronic submission:19.07.2019
Date of proceeded defence: 09.09.2019
Submitted/finalized: committed by student and finalized
Opponents: PhDr. Jiřina Šmejkalová, CSc.
 
 
 
Guidelines
Cílem práce je představení projektu Bookstart: dosavadní zkušenosti s jeho průběhem v zahraničí a zmapování pilotního ročníku projektu v České republice. V teoretické části bude popsána historie a zkušenosti s projektem ve vybraných zemích. V praktické části v kvalitativním výzkumu bude zjištěna motivace zapojení do projektu a v kvantitativním výzkumu bude zjišťován potenciál dalšího rozvoje projektu v České republice.

Základní osnova:
Úvod
Bookstart: základní informace o projektu
Zahraniční zkušenosti
Bookstart v ČR - pilotní ročník
Praktická část: motivace zapojení do projektu a potenciál dalšího rozvoje projektu

Diplomová práce bude připravena v souladu s platnými vnitřními předpisy FF UK a dalšími metodickými pokyny a normativními dokumenty.
References
Bulletin SKIP: S knížkou do života – projekt Bookstart v českém prostředí. 2017, 26(zvláštní 1). ISSN 1213-5828. Dostupné z:http://www.skipcr.cz/dokumenty/zc_17-1.pdf
HALL, Elaine. Babies, Books and 'Impact': Problems and possibilities in the evaluation of a Bookstart project. Educational Review[online]. 2010,53(1), 57-64 [cit. 2018-05-01]. DOI: 10.1080/00131910120033655. ISSN 0013-1911. Dostupné z:https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/00131910120033655
S knížkou do života [online]. [cit. 2018-05-01]. Dostupné z:http://www.sknizkoudozivota.cz/
Welcome to Bookstart. BookTrust [online]. 2017 [cit. 2018-05-01]. Dostupné z:https://www.booktrust.org.uk/supporting-you/families/our-programmes/bookstart/
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html