Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 336)
Assignment details
  
Volnočasové aktivity žáků v domově mládeže
Thesis title in Czech: Volnočasové aktivity žáků v domově mládeže
Thesis title in English: Students free time activities at school hostel
Key words: Domov mládeže, volný čas, adolescence, zájmy, motivace
English key words: School hostel, free time, adolescence, interests, motivation
Academic year of topic announcement: 2017/2018
Type of assignment: diploma thesis
Thesis language: čeština
Department: HTF - Katedra učitelství (28-08)
Supervisor: prof. PhDr. RNDr. Marie Vágnerová, CSc.
Author: hidden - assigned by the advisor
Date of registration: 22.05.2018
Date of assignment: 22.05.2018
Date and time of defence: 20.09.2021 10:00
Date of electronic submission:14.07.2021
Date of proceeded defence: 20.09.2021
Reviewers: doc. Pavlína Janošová, Ph.D.
 
 
 
References
ADAIR, John Eric. Efektivní motivace. Praha: Alfa Publishing, 2004. Management (Alfa Publishing). ISBN 80-86851-00-1.
BENDL, Stanislav a kol. Vychovatelství. Praha: Grada Publishing, 2015. ISBN 978-80-247-9763-2.
BLÁHA, Václav. Výchova mimo vyučování (2). Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1990. ISBN 80-04-24419-X.
CSÉMY, Ladislav. Životní styl a zdraví českých školáků: z výsledků mezinárodní srovnávací studie Světové zdravotnické organizace The Health Behaviour in School-aged Children (HBSC). Praha: Psychiatrické centrum, 2005. ISBN 80-85121-94-8.
ČESKÁ REPUBLIKA. Vyhláška č. 108 ze dne 10. 11. 2004. Vyhláška o školských výchovných a ubytovacích zařízeních a školských účelových zařízeních. In: Školský zákon, 10. 11. 2004. Částka 190.
HÁJEK, Bedřich, Břetislav HOFBAUER a Jiřina PÁVKOVÁ. Pedagogické ovlivňování volného času: Trendy pedagogiky volného času. 2. Praha: Portál, 2011. ISBN 80-7290-128-1.
HÁJEK, Bedřich, Břetislav HOFBAUER a Jiřina PÁVKOVÁ. Pedagogika volného času. Praha: Univerzita Karlova v Praze – Pedagogická fakulta, 2003. ISBN 80-7290-128-1.
HELUS, Zdeněk. Osobnost a její vývoj. 2., přeprac. vyd. Praha: Univerzita Karlova
JANOŠOVÁ, Pavlína. Adolescence. In: BLATNÝ, Marek, ed. Psychologie celoživotního vývoje. Praha: Karolinum, 2016, s. 99-116. ISBN 978-80-246-3462-3.
KREJČOVÁ, Lenka. Psychologické aspekty vzdělávání dospívajících. Praha: Grada, 2011. Pedagogika (Grada). ISBN 978-80-247-3474-3.
KROHN, M. D. The interrelationship between substance use and precocious transitions to adult statuses. Pubmed.gov [online]. USA: University at Albany, 1997 [cit. 2021-03-26]. Dostupné z: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/9097510/#affiliation-1
LANGMEIER, Josef a Dana KREJČÍŘOVÁ. Vývojová psychologie. 2., aktualiz. vyd. Praha: Grada, 2006. Psyché (Grada). ISBN 80-247-1284-9.
MEŠKOVÁ, Marta. Motivace žáků efektivní komunikací: [praktická příručka pro učitele]. Praha: Portál, 2012. ISBN 978-80-262-0198-4.
PÁVKOVÁ, Jiřina. Pedagogika volného času. Vyd. 3., aktualiz. Praha: Portál, 2002. ISBN 80-7178-711-6.
ŘÍČAN, Pavel. Cesta životem: [vývojová psychologie: přepracované vydání. 3. vyd. Praha: Portál, 2014. ISBN 978-80-262-0772-6.
SKORUNKOVÁ, Radka. Úvod do vývojové psychologie. Hradec Králové: Gaudeamus, 2005. ISBN 80-7041-727-7.
SKORUNKOVÁ, Radka. Základy vývojové psychologie. Hradec Králové: Gaudeamus, 2013. ISBN 978-80-7435-253-9.
ŠÍMOVÁ, Alena. Vnitřní řád domova mládeže. Ssars.cz [online]. Stochov, 2020,
1. 9. 2020 [cit. 2021-5-9]. Dostupné z: https://www.ssars.cz/cz/student-rodic/skolni-rad-a-dodatek/
ŠPIČÁK, Jiljí. Úvod do teorie a metodiky výchovné práce pro vychovatele. Olomouc: Univerzita Palackého, 1992. ISBN 80-7067-093-2.
ŠTURSOVÁ, Tereza a Miroslav BOCAN. Aktuální problémy mládeže ČR [online]. Praha, 2006 [cit. 2021-03-09]. Dostupné z: http://www.vyzkum-mladez.cz/zprava/
1174039212.pdf. Závěrečná práce. Národní institut dětí a mládeže.
ŠVAŘÍČEK, Roman a Klára ŠEĎOVÁ. Kvalitativní výzkum v pedagogických vědách. Praha: Portál, 2007. ISBN 978-80-7367-313-0.
THOROVÁ, Kateřina. Vývojová psychologie: proměny lidské psychiky od početí po smrt. Praha: Portál, 2015. ISBN 978-80-262-0714-6.
v Praze, Pedagogická fakulta, 2009. ISBN 978-80-7290-396-2.
VÁGNEROVÁ, Marie. Vývojová psychologie I.: dětství a dospívání. Praha: Karolinum, 2005. ISBN 80-246-0956-8.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html