Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 290)
Assignment details
   Login via CAS
Charakterizace infračerveného detektoru pro magneto-optická měření
Thesis title in Czech: Charakterizace infračerveného detektoru pro magneto-optická měření
Thesis title in English: Characterization of infrared detector for magneto-optical measurements
Academic year of topic announcement: 2017/2018
Type of assignment: project
Thesis language:
Department: Department of Chemical Physics and Optics (32-KCHFO)
Supervisor: prof. RNDr. Petr Němec, Ph.D.
Author:
Guidelines
Výpočetní technika se v současnosti stala prakticky všudypřítomnou součástí našich životů. To následně vede k neustále se zvyšujícím požadavkům na množství a rychlost ukládání dat. Ve velké většině existujících i vyvíjených aplikací jsou k permanentnímu ukládání dat využívány zejména magnetické materiály, kde jsou logické nuly a jedničky uloženy prostřednictvím orientace magnetických momentů. Jednou z velice efektivních experimentálních metod pro studium magnetických vlastností těchto materiálů je využití magneto-optických (MO) jevů, kde analýza polarizačního stavu světla odraženého od nich umožňuje zjistit orientaci magnetických momentů v látce. Pro maximalizaci měřených MO signálů je ale potřeba vhodně zvolit spektrální rozsah a mít k dispozici optické komponenty v příslušné spektrální oblasti.
V Laboratoři OptoSpintroniky, což je společné pracoviště MFF UK a FZU AV ČR, je výzkum magneticky uspořádaných materiálů pro aplikace v elektronice uskutečňován již dlouhou dobu. Nicméně veškeré optické a magneto-optické experimenty byly zatím prováděny jen ve spektrálních oblastech, které jsou kompatibilní se spektrální citlivostí detektorů na bázi křemíku. Cílem tohoto projektu je provést detailní charakterizaci detektorů na bázi InGaAs, které byly do Laboratoře OptoSpintroniky pořízeny v nedávné minulosti a které mají umožnit provádět optická a magneto-optická měření i v infračervené spektrální oblasti, kde již detektory na bázi křemíku nejsou citlivé. Tato charakterizace bude zahrnovat například:
1. Nalezení rozsahu intenzit světla, kdy detektorem generovaný elektrický signál je lineárně úměrný dopadající intenzitě světla; ověření vlivu vlnové délky na tuto oblast linearity detektoru.
2. Změření spektrální závislosti citlivosti detektorů na bázi InGaAs a Si ve viditelné a infračervené spektrální oblasti.
3. Ověření funkčnosti detektorů InGaAs při různých frekvencích (10 Hz – 100 kHz) modulace intenzity světla pro použití s fázově citlivými zesilovači.
4. Porovnání velikosti šumu detektorů na bázi InGaAs a Si.

References
1. E. Hecht: „Optics“, Addison Wesley, San Francisco (2002)
2. A. K. Zvezdin, V. A. Kotov, „Modern Magnetooptics and Magnetooptical Materials“, Institute of Physics Publishing, Bristol/Philadelphia (1997).

Preliminary scope of work
http://physics.mff.cuni.cz/kchfo/ooe/informace-pro-studenty
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html