Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 348)
Assignment details
   Login via CAS
Egoismus - etika dnešní doby
Thesis title in Czech: Egoismus - etika dnešní doby
Thesis title in English: Egoism – the ethical concept of today
Key words: altruismus, egoismus, emoční inteligence, empatie, etika, hodnoty, morálka, konformita, konzum
English key words: altruism, egoism, emotional intelligence, empathy, ethics, values, morality, conformity, consumerism
Academic year of topic announcement: 2017/2018
Type of assignment: diploma thesis
Thesis language: čeština
Department: Department of systematic Theology and Philosophy (26-KST)
Supervisor: Mgr. Ing. Prokop Sousedík, Ph.D.
Author: hidden - assigned and confirmed by the Study Dept.
Date of registration: 10.05.2018
Date of assignment: 03.05.2019
Confirmed by Study dept. on: 03.05.2019
Date and time of defence: 19.06.2019 09:00
Date of electronic submission:03.05.2019
Date of submission of printed version:07.05.2019
Date of proceeded defence: 19.06.2019
Reviewers: doc. Mgr. Bc. David Svoboda, Ph.D.
 
 
 
Guidelines
1) Úvod
2) Průmyslový věk a člověk jako homo economicus
3) Charakteristika egocentrické společnosti a jejich hodnot
4) Sugestivní působení společenského prostředí a konformita
5) Reflexe nad duševním zdravím současného člověka
6) Fenomén empatie a jeho možnosti
7) Závěr
References
ARISTOTELÉS a PŘELOŽIL A POZNÁMKAMI OPATŘIL ANTONÍN KŘÍŽ. Etika Níkomachova. 4., nezměn. vyd. Praha: Rezek, 2013. ISBN 9788086207353.
BARON-COHEN, Simon. Věda zla: nová teorie lidské krutosti. Brno: Emitos, 2014. ISBN 978-80-87171-37-0.
BAUER, Winfried M. Tyranie blahobytu. Praha: Volvox Globator, 1997. ISBN 80-7207-033-9.
BAUMAN, Zygmunt. Tekutá modernost. Přeložil S. M. BLUMFELD. Praha: Mladá fronta, 2002. Myšlenky (Mladá fronta). ISBN 80-204-0966-1.
Bible: Písmo svaté Starého a Nového zákona : (včetně deuterokanonických knih) : český ekumenický překlad. 13. vyd., (4. opr. vyd.). Přeložil Miloš BIČ, přeložil Josef Bohumil SOUČEK, přeložil Jindřich MÁNEK. Praha: Česká biblické společnost, 2007. ISBN 978-80-85810-59-2.
DAWKINS, Richard. Sobecký gen. Praha: Mladá fronta, 1998. Kolumbus. ISBN 80-204-0730-8.
EINSTEIN, Albert. Jak vidím svět. Přeložil Hanuš KARLACH. Praha: NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 1993. ISBN 80-7106-078-x.
FRANKL, Viktor Emil. Vůle ke smyslu: vybrané přednášky o logoterapii ; s příspěvkem Elisabeth S.Lukasové. Brno: Cesta, 1994. ISBN 80-85139-29-2.
FROMM, Erich. Mít nebo být?. Praha: Naše vojsko, 1992. ISBN 80-206-0181-3.
FROMM, Erich. Cesty z nemocné společnosti: sociálně psychologická studie. Přeložil Jindra HUBKOVÁ. Praha: Earth Save, 2009. ISBN 978-80-86916-10-1.
GARDNER, Howard. Dimenze myšlení: teorie rozmanitých inteligencí. Praha: Portál, 1999. ISBN 80-7178-279-3.
GINTEROVÁ, Hana a Světlana HAJDINOVÁ. Etická výchova: 8-9. Ilustroval Alena LEGIERSKÁ. Praha: Národní institut pro další vzdělávání, 2014. ISBN 978-80-87449-57-8.
GOLEMAN, Daniel. Emoční inteligence. Vyd. 2., (V nakl. Metafora 1.). Přeložil Markéta BÍLKOVÁ. V Praze: Metafora, 2011. ISBN 978-80-7359-334-6.
GOLEMAN, Daniel. Síla lidskosti: Dalajlama a jeho vize pro lidstvo. Přeložil Kateřina ORLOVÁ. V Praze: Metafora, 2015. ISBN 978-80-7359-460-2.
HABERMAS, Jürgen. Budoucnost lidské přirozenosti: na cestě k liberální eugenice?. Praha: Filosofia, 2003. Filosofie a sociální vědy. ISBN 80-7007-174-5.
HASS, Aaron. Morální inteligence: jak rozvíjet a kultivovat dobro v nás. Praha: Columbus, 1999. ISBN 80-7249-010-9.
CHURCHLAND, Patricia Smith. Mozek a důvěra, aneb, Co nám neurověda říká o morálce. Praha: Dybbuk, 2015. ISBN 978-80-7438-115-7.
Laudato si' papeže Františka: Buď pochválen : encyklika o péči o společný domov : 24. května 2015. Praha: Paulínky, 2015. ISBN 978-80-7450-187-6.
LIESSMANN, Konrad Paul. Teorie nevzdělanosti: omyly společnosti vědění. Praha: Academia, 2008. XXI. století. ISBN 978-80-200-1677-5.
LIPOVETSKY, Gilles. Soumrak povinnosti: bezbolestná etika nových demokratických časů. Praha: Prostor, 1999. Střed (Prostor). ISBN 80-7260-008-7.
LIPOVETSKY, Gilles. Éra prázdnoty: úvahy o současném individualismu. V českém jazyce vyd. 3. Praha: Prostor, 1998. Střed (Prostor). ISBN 80-7260-085-0.
MARITAIN, Jacques a [Z FRANCOUZŠTINY PŘELOŽIL KAREL ŠPRUNK]. Víra v člověka. Praha: Krystal OP, 2008. ISBN 9788087183052.
MIKOŠKA, Petr a Lukáš Novák. Jak současná věda objevuje empatii: transdisciplinární pohled na klíč k lidské duši. Červený Kostelec: Pavel Mervart, 2017. ISBN 978-80-7465-290-5.
PLATÓN. Ústava. Šesté, opravené vydání. Přeložil František NOVOTNÝ. Praha: OIKOYMENH, 2017. ISBN 978-80-7298-230-1.
SEDLÁČEK, Tomáš. Ekonomie dobra a zla: po stopách lidského tázání od Gilgameše po finanční krizi. Praha: 65. pole, 2009. ISBN 978-80-903944-3-8.
SCHWEITZER, Albert. Nauka úcty k životu. Praha: Supraphon, 1974. Lyra Pragensis.
SPITZER, Manfred. Digitální demence: jak připravujeme sami sebe a naše děti o rozum. Brno: Host, 2014. ISBN 978-80-7294-872-7.
Preliminary scope of work
Diplomová práce se zabývá současným egoistickým zaměřením člověka a jeho hodnotové hierarchie. Prostřednictvím obsahové analýzy odborného textu se pokusí nenumerickým šetřením a interpretací sociální reality popsat soudobá teoretická východiska. Práce chce ověřit hypotézu, podle níž vede závislost člověka na současné společnosti k rozvoji egoistického charakteru. Poukáže rovněž na možnosti interdisciplinárně zkoumaného fenoménu empatie, který je základním prvkem altruismu.
Preliminary scope of work in English
This thesis review the present day`s trend of egotistically focused individuals and their value hierarchy. With the help of scientific text content analysis it will attempt to use non-numeric examination and social reality interpretation to describe current theoretical scenarios. The thesis will attempt to verify a hypothesis suggesting that individuals` dependence on present day`s values leads to the reinforcement of egotistical character. It will also touch the interdisciplinary studied phenomenon of empathy as a basic principle of altruism.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html