Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 341)
Assignment details
   Login via CAS
Vliv dramatické výchovy na upevňování přátelských vztahů ve skupině v MŠ
Thesis title in Czech: Vliv dramatické výchovy na upevňování přátelských vztahů ve skupině v MŠ
Thesis title in English: The influence of dramatic education on the consolidation of friendship in the kindergarten group
Key words: mateřská škola, dramatická výchova, metody a techniky dramatické výchovy, hra, přátelské vztahy, spolupráce ve skupině
English key words: kindergarten, drama education, methods and techniques of drama education, play, friendly relations, group cooperation
Academic year of topic announcement: 2017/2018
Type of assignment: Bachelor's thesis
Thesis language: čeština
Department: Katedra preprimární a primární pedagogiky (41-KPPP)
Supervisor: MgA. Alžběta Ferklová
Author: hidden - assigned by the advisor
Date of registration: 01.05.2018
Date of assignment: 01.05.2018
Date and time of defence: 22.05.2019 08:30
Venue of defence: M. Rettigové 4, Praha 1, R118, 118, Doktorandská místnost, 1. patro, vlevo
Date of electronic submission:13.04.2019
Date of proceeded defence: 22.05.2019
Course: Diploma Thesis (OSZD004MS)
Reviewers: Mgr. et Mgr. Irena Hanyš Holemá, Ph.D.
 
 
 
Guidelines
1) Studium odborné literatury.
2) Rozbor knihy Petra Síse - Šťastný skřítek.
3) Pozorování a diagnostika skupiny.
3) Návrh lekcí do praktické části.
4) Realizace praktické části.
5) Evaluace lekcí a pozorování vztahů ve třídě/dotazník pro učitelky.
6) Zodpovězení výzkumných otázek.
References
BLÁHOVÁ, Krista. Uvedení do systému školní dramatiky: dramatická výchova pro učitele obecné, základní a národní školy. Praha: IPOS – Informační a poradenské středisko pro místní kulturu, 1996. ISBN 80-7068-070-9
BUDÍNSKÁ, Hana. Hry pro šest smyslů. Praha: Artama, 2016.
KOŤÁTKOVÁ, Soňa. Vybrané kapitoly z dramatické výchovy. Praha: Karolinum, 1998. ISBN 80-7184-756-9
MACHKOVÁ, Eva. Úvod do studia dramatické výchovy. Praha: IPOS, 1998. ISBN 80-7068-103-9
MACHKOVÁ, Eva. Metodika dramatické výchovy: zásobník dramatických her a improvizací. 7., rozš. vyd. Praha: Artama, 1992. ISBN 80-7068-041-5
MACHKOVÁ, Eva. Volba literární látky pro dramatickou výchovu, aneb, Hledání dramatičnosti. Praha: Akademie múzických umění, 2000. ISBN 80-85883-54-6
MACHKOVÁ, Eva. Jak se učí dramatická výchova: didaktika dramatické výchovy. 2. vyd. Praha: Akademie múzických umění v Praze, Divadelní fakulta, katedra výchovné dramatiky, 2007. ISBN 978-80-7331-089-9
MARUŠÁK, Radek. Literatura v akci: metody dramatické výchovy při práci s uměleckou literaturou. V Praze: Akademie múzických umění, 2010. ISBN 978-80-7331-172-8
SVOBODOVÁ, Eva a Hana ŠVEJDOVÁ. Metody dramatické výchovy v mateřské škole. Praha: Portál, 2011. ISBN 978-80-262-0020-8
ULRYCHOVÁ, Irina, Vlasta GREGOROVÁ a Hana ŠVEJDOVÁ. Hrajeme si s pohádkami: dramatická výchova v mateřské škole a na 1. stupni základní školy. Praha: Portál, 2000. ISBN 80-7178-355-2
KALHOUSOVÁ, Iveta. Námětová hra v mateřské škole. 1992.
SVOBODOVÁ, Eva. Prosociální činnosti v předškolním vzdělávání. Praha: Raabe, c2007. Nahlížet - nacházet. ISBN 978-80-86307-39-8.
SVOBODOVÁ, Eva. Vzdělávání v mateřské škole: školní a třídní vzdělávací program. Praha: Portál, 2010. ISBN 978-80-7367-774-9.
Preliminary scope of work
Ve své bakalářské práci se budu zabývat vlivem dramatické výchovy na přátelské vztahy ve skupině v MŠ. Práce se bude skládat ze dvou částí.
V teoretické části vymezím pojem dramatická výchova, zaměřím se na metody a techniky dramatické výchovy, cíle, rozeberu spolupráci dětí ve skupinách, hru v roli a druhy dramatické výchovy.
V druhé, praktické části se zaměřím na vztahy v mateřské škole a v rámci práce s knihou si připravím dramatické lekce. Dále budu pozorovat a popisovat skupinu ve třídě, denní program a spolupráci dětí ve skupině. Mým úkolem bude zapisovat výsledky mého výzkumu. Po svých praktických lekcích budu pozorovat změny chování a upevňování přátelství. Bude mě zajímat, jak na děti dramatické lekce působily z hlediska vnímání hry ve spolupráci s ostatními dětmi. Lekce budou vycházet z knihy Petra Síse - Šťastný skřítek.
Preliminary scope of work in English
In my bachelor thesis I will deal with the influence of dramatic education on friendship in the kindergarten group. It will consist of two parts.
In the theoretical part I will describe what is dramatic education, I will focus on methods and techniques of dramatic education, objectives, I will discuss the teamwork of children in groups, play in the role and types of dramatic education.
In the second, practical part, I will focus on friendships in the kindergarten and I will prepare dramatic lessons as part of the work with the book. Next, I will observe and describe the group in the class, the daily program and the teamwork of the children in the group. My task will be to write the results of my research. After my practical lessons, I will observe changes in behavior and the consolidation od friendship. I will be interested in how children play dramatic lessons in terms of perception of the game in teamwork with other children. Lessons will be based on Peter Siss´s book - Happy Elf.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html