Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 368)
Thesis details
   Login via CAS
Русские и чешские народные традиции рождественского цикла на уроках русского языка
Thesis title in thesis language (Russian): Русские и чешские народные традиции рождественского цикла на уроках русского языка
Thesis title in Czech: Ruské a české národní tradice vánočního období ve výuce ruštiny
Thesis title in English: Russian and Czech Christmas Folk Traditions at the Lessons of Russian Language
Key words: Ruské tradice, české tradice, zvyky, obyčeje, lingvodidaktika, metodologie, ruský jazyk, svátky, Advent, Vánoce, Nový rok, Tři králové
English key words: Rituals, traditions, Russian customs and traditions, Czech customs and traditions, holidays, language pedagogy, comparison, language teaching methodology, Russian language, religion, Advent, Christmas, New Year, Three Kings, Baptism of Jesus
Academic year of topic announcement: 2017/2018
Thesis type: diploma thesis
Thesis language: ruština
Department: Katedra rusistiky a lingvodidaktiky (41-KRL)
Supervisor: PhDr. Lenka Rozboudová, Ph.D.
Author: hidden - assigned by the advisor
Date of registration: 30.04.2018
Date of assignment: 11.05.2018
Date and time of defence: 12.09.2019 09:00
Venue of defence: M. Rettigové 4, Praha 1, R107, 107, didaktická učebna, 1. patro, vpravo
Date of electronic submission:13.07.2019
Date of proceeded defence: 12.09.2019
Course: Diploma Thesis (OSZD005)
Opponents: Mgr. Elena Vasilyeva, CSc.
 
 
 
Guidelines
První část této diplomové práce bude vycházet z popisu a z analýzy vybraných svátků kalendářního roku. Dále bude věnována pozornost vlivu pohanské víry a křesťanské církve na vznik a vývoj tradic. Druhá část práce bude analyzovat vztahy jazyka a kultury ve výuce cizího jazyka, tj. interkulturní komunikační kompetenci a reálie ve výuce ruského jazyka. Tyto informace budou zpracovány na základě obsahové analýzy odborné literatury. Praktická část diplomové práce bude analyzovat popisy a interpretace ruských lidových tradic či oslav v učebních souborech pro výuku ruského jazyka. Dále bude provedeno šetření mezi učiteli ruského jazyka o způsobech práce s ruskými národními tradicemi a testování žákům, jehož cílem bude zjistit, jak ovládají ruské lidové tradice.
References
HERYNEK, Petr. České Vánoce. Praha: Grada Publishing, 2005. 159 s.
ISBN 80-247-0760-8.
SELEŠNIKOV, S. I. Člověk a čas. Praha: Práce, 1973. 240 s. ISBN 80-7277-024-1.
ŠOTTNEROVÁ, Dagmar. Lidové tradice. 1. vyd. Olomouc: Rubico, 2009. 252
s. ISBN 978-80-7346-096-9.
TOUFAR, Pavel. Český rok na vsi a ve městě.1.vyd. Třebíc: Akcent 2004.
279 s. ISBN 80-7268-277-6.
VONDRUŠKOVÁ, Alena. České zvyky a obyčeje. 1. vyd. Praha: Albatros,
2004. 370 s. ISBN 80-00-01356-8.
АНДРЕЕВ, В.,Ф. Праздники и обряды на Руси. Москва: Вече, 2006. ISBN
5-9533-1564-3.
БОГАТЫРЕВ, П. Г. Народная культура славян. Сост. НОВИК, Е. С. И
ДОЛГИН, Б. С. Москва: OГИ, 2007. ISBN 978-5-94282-395-5
ИДЕЛЬСОН, Н. И. История календаря. Москва: Наука, 1976. 325 c.
КЛИБАНОВ, И.,А.,Русское Православие: вехи истории, М.: Политиздат,
1989, 719 с. ISBN 5-250-00246-3
КОСИДОВСКИЙ, З. Библейские сказания; Сказания евангелистов. М.:
Политиздат, 1990. 478 с. - ISBN 5-250-00603-5-90 .
КРИНИЧНАЯ, Н.А. Домашний дух и святочные гадания. Карельский научный
центр РАН, Ин-т языка, лит-ры и истории, 1993.
МАКСИМОВ, С. В. Литературные путешествия. Москва «Современник», 1986.
415 с. IB 4245
ТЕРЕЩЕНКО, А.,В. История культуры русского народа. Москва: Эсмо, 2006.
736 с. ISBN 5-699-17864-3.
ФЛОРЯ, Б. Н. Христианство в странах Восточной, Юго-Восточной и
Центральной Европы на пороге второго тысячилетия. Москва: Языки
славянской культуры, 2002. С. 480. ISBN 5-94457-063-6
ВОРОЖЦОВА, И. В. Основы лингводидактики. Учебное пособие для студентов
высших учебных заведений. Ижевск: Удмуртский государственный
университет, 2007. – 113 с.
NEDOMOVÁ, Z., VLHOVÁ, K. Metodika výuky ruského jazyka na 2. stupni
základních škol a středních školách z pohledu pedagogické praxe –
náměty pro začínajícího učitele, Ostravská univerzita v Ostravě, 1.
vydání, 2010. 120s. ISBN 978-80-7368-890-5
Preliminary scope of work
Tato diplomová práce představuje popis, srovnání a analýzu vybraných svátků kalendářního roku související s národními tradicemi či náboženstvím. Teoretická část diplomové práce se skládá ze dvou částí. První část se věnuje historickým a náboženským předpokladům vzniku jednotlivých svátků a tradic a také se zabývá jejich změnami v průběhu času. V práci se zkoumá jak vliv slovanských náboženství a obřadů, tak i vliv katolické a pravoslavné církve na jednotlivé národní tradice. Srovnávací analýza českých a ruských svátků a tradic má za cíl představit podobnosti a rozdíly mezi těmito svátky a tradicemi. Ve druhé teoretické části je věnována pozornost problematice použití tradic z lingvodidaktického hlediska. Důraz je kladen na vztah jazyka a kultury ve výuce ruského jazyka a také na rozvoj interkulturní komunikační kompetence ve výuce reálií na základní a střední škole. Praktická část diplomové práce představuje analýzu některých učebních souborů, které jsou používány ve výuce ruského jazyka v České republice, s cílem zjistit, jakým způsobem jsou prezentovány a popsány ruské a české tradiční svátky a národní obyčeje. Dále budou prezentovány výsledky šetření mezi učiteli ruského jazyka a žáky základních a středních škol. Cílem šetření je zjistit, jaké metody učitelé využívají při prezentaci ruských svátků tradic ve výuce ruštiny a nakolik žáci znají svátky a tradice zimního cyklu.
Preliminary scope of work in English
The master's thesis deals with the analysis and detailed description
of the basic holidays of the civil year. The theoretical part of the
thesis contains the study of the most popular folk traditions,
religious rituals and beliefs of the Slavs, the way how Christian
church (Catholic and Orthodox) influenced on the origin of fundamental
traditions and rituals.There is also a description of the way the
major Slavonic holidays are held.
Czech and Russian traditions are compared in order to find some basic
similarities and differences between them and to analyse the
development of the traditions in historical context. Such issues as
language pedagogy, intercultural language competence and how to use
traditions at Russian lessons at primary and secondary schools are
also emphasised in the work. The practical part of the thesis deals with the analysis of some books used for teaching Russian language at Czech schools in order to find out how customs, folk traditions and holidays are described and presented. It also contains the research of the contemporary situation at Czech schools in the form of the testing of the teachers of Russian language and the students of elementary and secondary schools. The aim of the research is to find out which methods the teachers are dealing with for the successful presentation of Russian holidays and folk traditions at the lessons of Russian language and how well the students know some of the holidays and traditions of winter time.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html