Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 368)
Thesis details
   Login via CAS
Vzdělávání žáků s ADHD na základní škole
Thesis title in Czech: Vzdělávání žáků s ADHD na základní škole
Thesis title in English: Education of pupils suffering from ADHD in elementary school
Key words: ADHD, porucha pozornosti, poruchy učení, speciální vzdělávací potřeby, vzdělávání, základní škola, žák
English key words: ADHD, attention deficit hyperactivity disorder, learning disabilities, special education needs, education, elementary school, pupil
Academic year of topic announcement: 2017/2018
Thesis type: diploma thesis
Thesis language: čeština
Department: Katedra pedagogiky (41-KPG)
Supervisor: PhDr. Veronika Blažková, Ph.D.
Author: hidden - assigned by the advisor
Date of registration: 27.04.2018
Date of assignment: 27.04.2018
Date and time of defence: 08.09.2021 09:00
Venue of defence: M. Rettigové 4, Praha 1, R218, 218, 2. patro, vlevo, zadní trakt
Date of electronic submission:10.07.2021
Date of proceeded defence: 08.09.2021
Course: Diploma Thesis (OSZD005)
Opponents: PhDr. Alena Thorovská
 
 
 
Guidelines
Jedná se o teoreticko-empirickou práci, jejíž podstatnou částí budou případové studie a využití metody rozhovoru. Formulace problému, který bude v práci řešen: Jak probíhá edukace žáků s ADHD na ZŠ? Jakým způsobem pracuje rodina s dítětem s ADHD?
References
JANDERKOVÁ, Dita, Jitka KENDÍKOVÁ, Jarmila KLÉGROVÁ, Iva STRNADOVÁ, Jana SWIERKOSZOVÁ a Zdenka ŽENATOVÁ. SPU a ADHD. Praha: Raabe, 2016. Dobrá škola. ISBN 978-80-7496-215-8.
JUCOVIČOVÁ, Drahomíra a Hana ŽÁČKOVÁ. Školní hodnocení a žáci se specifickými poruchami učení a chování: (využitelné pro základní i střední školy). Praha: D + H, 2017. ISBN 978-80-87295-25-0.
LECHTA, Viktor, ed. Inkluzivní pedagogika. Praha: Portál, 2016. ISBN 978-80-262-1123-5.
SLOWÍK, Josef. Speciální pedagogika. 2., aktualizované a doplněné vydání. Praha: Grada, 2016. Pedagogika (Grada). ISBN 978-80-271-0095-8.
ŠVAŘÍČEK, Roman a Klára ŠEĎOVÁ. Kvalitativní výzkum v pedagogických vědách. Vyd. 2. Praha: Portál, 2014. ISBN 978-80-262-0644-6.
VINGRÁLKOVÁ, Eva. Cvičení a terapie pro děti s autismem, Aspergerovým syndromem, ADD, ADHD, poruchou smyslového zpracování a jinými poruchami učení. Olomouc: Fontána, 2016. ISBN 978-80-7336-844-9.
ZÁVĚRKOVÁ, Markéta. Jak se žije s ADHD: co se stane, když vám vstoupí do života, jaké to je žít s nimi a s námi. Praha: Pasparta, 2016. ISBN 978-80-88163-30-5.
Preliminary scope of work
V teoretické části práce se autorka bude zabývat syndromem ADHD a přidruženými poruchami. Autorka vymezí pojem ADHD včetně etiologie, dále se zaměří na potřeby a edukaci žáka s ADHD. V empirické části autorka zpracuje dvě případové studie žáků s ADHD, které budou doplněny o rozhovory s rodiči a pracovníky, kteří pracují s žáky s ADHD.
Preliminary scope of work in English
Main focus of the author in the theoretical part is on ADHD and other disorders associated to it. Several concepts are defined afterwards including ADHD and etiology. The focus is later set on education and needs of ADHD suffering students and two studies concerning such students are carried out in the empirical part of this work. These also include interviews with parents and workers close to the students.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html