Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 336)
Assignment details
  
Využití pohádek v dramatické výchově s dětmi předškolního věku
Thesis title in Czech: Využití pohádek v dramatické výchově s dětmi předškolního věku
Thesis title in English: Using a fairy tales in drama education with preschool children
Key words: předškolní dítě, mateřská škola, dramatická výchova, metody a techniky dramatické výchovy, pohádky
English key words: preschool child, nursery school, drama education, methods and techniques of drama in education, fairy tales
Academic year of topic announcement: 2017/2018
Type of assignment: Bachelor's thesis
Thesis language: čeština
Department: Katedra preprimární a primární pedagogiky (41-KPPP)
Supervisor: MgA. Alžběta Ferklová
Author: hidden - assigned by the advisor
Date of registration: 07.04.2018
Date of assignment: 07.04.2018
Date and time of defence: 22.05.2019 08:30
Venue of defence: M. Rettigové 4, Praha 1, R118, 118, Doktorandská místnost, 1. patro, vlevo
Date of electronic submission:13.04.2019
Date of proceeded defence: 22.05.2019
Course: Diploma Thesis (OSZD004MS)
Reviewers: Mgr. et Mgr. Irena Hanyš Holemá, Ph.D.
 
 
 
Guidelines
1) Studium odborné literatury a literatury pro děti.
2) Výběr textů pohádek pro praktickou část.
3) Návrh lekcí do praktické části a tvorba dotazníků/otázek pro děti.
4) Realizace praktické části.
5) Evaluace.
6) Zodpovězení výzkumných otázek.
References
Bláhová, Krista: Uvedení do systému školní dramatiky, Praha 1996
Budínská, Hana: Hry pro šest smyslů, Artama, 2016
Koťátková, Soňa: Vybrané kapitoly z dramatické výchovy, Karolinum, Praha 1998
Machková, Eva: Úvod do studia dramatické výchovy, Praha 1998
Machková, Eva: Metodika dramatické výchovy, Praha 2011
Machková, Eva: Volba literární látky pro dramatickou výchovu aneb Hledání dramatičnosti, Praha 2000
Marušák, Radek: Literatura v akci, Praha, AMU, 2010
Polzerová, Eva: Pohybová průprava jako součást dramatické výchovy, Artama, Praha 1995
Svobodová, Eva: Malý průvodce dramatickou výchovou v mateřské škole, Artama, Praha 1992
Švejdová, H. a Svobodová, E.: Metody dramatické výchovy v mateřské školy, Portál, Praha 2011
Ulrychová, Irena a kol.: Hrajeme si s pohádkami, Portál, Praha 2000
Preliminary scope of work
Cílem mé bakalářské práce je zjištění, zdali si děti lépe osvojí pohádky pomocí dramatických metod a technik, nebo po přečtení textu. Dále budu zjišťovat, do jaké míry je daná dramatická metoda a technika efektivní.
Bakalářská práce je rozdělena na část teoretickou a praktickou. V teoretické části se zaměřuji na předškolní vzdělávání, dramatickou výchovou a rozbor literárních textů. V praktické části se zabývám využitím pohádek v praxi.

Teoretická část:
1. Předškolní věk dítěte
a) Tělesný vývoj
b) Kognitivní vývoj
c) Sociální a emoční vývoj
2. Dramatická výchova
a) Dramatická výchova v mateřské škole
b) Osobnost učitele v dramatické výchově
3. Metody a techniky dramatické výchovy
a) Metody a techniky využité v praktické části bakalářské práce
b) Další vhodné metody a techniky pro děti v mateřské škole
4. Lekce dramatické výchovy
a) Struktura lekce dramatické výchovy
b) Podmínky pro dramatickou lekci
5. Literární text v dramatické výchově
a) Volba literární látky
b) Kritéria volby literární látky
c) Literární látka vhodná pro děti předškolního věku
d) Charakteristika pohádek

Praktická část:
V praktické části budu zkoumat, jak si děti lépe osvojí literární text – pohádku. Jedné skupině dětí pohádku pouze přečtu, a s druhou skupinou ji s využitím dramatické výchovy ztvárním a prožiji. Poté pomocí dotazníku budu zjišťovat, kolik informací ohledně pohádky si děti zapamatovaly. Dále uvádím vhodné metody a techniky pro děti předškolního věku.
Preliminary scope of work in English
The aim of my bachelor thesis is to find out if the fairy tale children learn better using dramatic methods and techniques or after reading the text. Next, I will find out to what extent the dramatic method and techniques is effective.
The bachelor thesis is divided into the theoretical and practical part. In the theoretical part I focus on pre-school education, drama education and analysis of literary texts. In the practical part I deal with the use of fairy tales in practice.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html