Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 348)
Assignment details
   Login via CAS
Vliv historické zkušenosti na současná politická rozhodnutí: rozdíl v českých a slovenských postojích k uznání Jeruzaléma jako hlavního města Izraele.
Thesis title in Czech: Vliv historické zkušenosti na současná politická rozhodnutí: rozdíl v českých a slovenských postojích k uznání Jeruzaléma jako hlavního města Izraele.
Thesis title in English: Influence of Historical Experience on Current Political Decisions: Difference in Czech and Slovak Attitudes to Recognizing Jerusalem as the Capital of Israel.
Key words: Československo, Česká republika, Slovenská republika, Izrael, Jeruzalém, OSN, historický institucionalismus, zahraniční politika, antikomunismus.
English key words: Czechoslovakia, Czech Republic, Slovak Republic, Israel, Jerusalem, UN, historical institutionalism, foreign policy, anti-communism.
Academic year of topic announcement: 2017/2018
Type of assignment: diploma thesis
Thesis language: čeština
Department: Department of German and Austrian Studies (23-KNRS)
Supervisor: doc. Mgr. Tomáš Weiss, M.A., Ph.D.
Author: hidden - assigned by the advisor
Date of registration: 09.03.2018
Date of assignment: 09.03.2018
Date and time of defence: 24.01.2022 09:00
Venue of defence: Pekařská 16, JPEK112, 112, Malá učebna, 1.patro
Date of electronic submission:04.01.2022
Date of proceeded defence: 24.01.2022
Reviewers: PhDr. Miroslav Kunštát, Ph.D.
 
 
 
URKUND check:
References
Bílková, Veronika. 2018. „Kontroverzní otázka Jeruzaléma z pohledu mezinárodního práva.“ Ústav mezinárodních vztahů.
Bútorová, Zora. 2019. 30 rokov po Něžnej revolúcii. Zisky a straty očami verejnosti. Bratislava: Inštitút pre verejné otázky.
Čapková, Kateřina. 2013. Češi, Němci, Židé? Praha - Litomyšl: Paseka.
—. 2019. Židé, nebo Němci? Praha: Nakladatelství Lidové noviny.
Čejka, Marek. 2011. Dějiny moderního Izraele. Praha: Grada.
D´Evereux, Veronika. 2019. „Vybrané právní otázky související s postavením Jeruzaléma jakožto hlavního města států Izrael a Palestina.“ AUC Iuridica (Nakladatelství Karolinum) (4): 121-142.
Demeš, Pavol a Nováková, Katarína. 2019. Slovakia and Israel: Prvch 25 Rokov. Bratislava: Slovak Foreign Policy Association.
Dohnal, Nikolas a Havelka, Kryštof. 2020. Dva pohledy na konflikt o Svatou zemi: mezi českým realismem a evropským idealismem. Brusel: New Direction.
Dostál, Vít a Mesežnikov, Grigorij. 2017. Maximum možného? 25 let samostatné české a slovenské zahraniční politiky. Praha: Heinrich-Böll-Stiftung; Asociace pro mezinárodní otázky (AMO); Inštitút pre verejné otázky (IVO).
Fieretos, Orfeo. 2011. „Historical Institutionalism in International Relations.“ International Organization (Cambrigde University Press) 65 (2): 367-399.
Fioretos, Orfeo, Adam Sheingate, a Tulia G. Falleti. 2016. The Oxford Handbook of Historical Institutionalism . Oxford: Oxfor University Press.
Kalhousová, Irena. 2019. Our Jews, our Israel! Origins of the foreign policy of Poland, the Czech Republic, and Hungary towards Israel. London: London School of Economics and Political Science.
Kaplan, Karel. 2009. Kronika komunistického Československa, Gottwald a Slánský. Brno: Barrister & Principal.
Klimek, Antonín. 2017. Boj o Hrad. Praha: Nakladatelství Tomáš Krsek .
Kořan, Michael. 2016. Aktéři a tvorba české zahraniční politiky. Brno: CDK.
Koubek, Jiří, a Martin Polášek. 2013. Antikomunismus: nekonečný příběh české politiky? Praha: Friedrich-Ebert-Stiftung e.V.
Křen, Jan. 2005. Dvě století střední Evropy. Praha: Argo.
Kunštát, David. 2011. „Historická paměť a politická identita voličů KSČM.“ Naše společnost (AV ČR) 9 (2): 15-32.
Kunštát, Miroslav. 2010. „V siločarách nové střední Evropy. Koncepce a tvorba zahraniční politiky Slovenské republiky v prvním desetiletí její existence.“ Střed. Časopis pro mezioborová studia Střední Evropy 19. a 20. století. (Masarykův ústav a Archiv Akademie věd ČR) 2010 (2): 82-118.
Ma, Shu-Yun. 2007. „Political Science at the Edge of Chaos? The Paradigmatic Implications of Historical Institutionalism.“ International Political Science Review (Sage Publications) 28 (2): 57-78.
Orzoff, Andrea. 2009. Battle for the Castle: The Myth of Czechoslavakia in Europe 1914-1948. New York: Oxford University Press.
Peters, Guy B., John Pierre, a Desmond S. King. 2005. „The Politics of Path Dependency: Political Conflict in Historical Institutionalism.“ The Journal of Politics (The University of Chicago Press) 67 (4): 1275-1300.
Pierson, Paul. 2000. „Increasing Returns, Path Dependence, and the Study of Politics.“ The American Political Science Review (American Political Science Association, Cambridge University Press) 251-267.
Rychlík, Jan. 2015. Češi a Slováci ve 20. století. Spolupráce a konflikty 1914–1992. Praha: Vyšehrad.
—. 2020. Československo v období socialismu 1945-1989. Vyšehrad: 2020.
Salner, Peter. 2018. Židia na Slovensku po roku 1989. Komunita medzi budúcnosťou a minulosťou. Bratislava: Ústav etnológie a sociálněj antropológie SAV.
Šimko, Ivan. 2018. Ako sme si nasadili červené nosy a vyhnali Mečiara. Bratislava: Artis Omnis.
Steinmo, Sven, Kathleen Thelen, a Frank Longstreth. 1992. Structuring politics. Cambridge: Cambridge University Press.
Svobodová, Jana. 1994. „Zdroje a projevy antisemitismu v českých zemích, 1948-1992.“ Sešity Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR (Ústav pro soudobé dějiny AV ČR) (19): 90.
Taterová, Eva. 2016. „Československá zahraniční politika vůči Izraeli v první polovině padesátých let 20. století.“ Mezinárodní vztahy (Ústav mezinárodních vztahů) 2016 (3): 52-72.
Thelen, Kathleen. 1999. „Historical Institutionalism in Comparative Politics.“ Annu. Rev. Polit. Sci. (Annual Reviews) 1999 (2): 369-404.
Tulmets, Elsa. 2014. East Central European Foreign Policy Identity in Perspective - Back to Europe and the EU’s Neighbourhood. London: Palgrave Macmillan.
Waisová, Šárka. 2011. Tíha volby: Česká zahraniční politika mezi principy a zájmy. Praha: Ústav mezinárodních vztahů,.
Waisová, Šárka a Piknerová, Linda. 2012. „Twenty Years After: Dissident Tradition in Czech Foreign Policy Matters.“ East European Politics and Societies 26 (1): 162-188.
Weiss, Tomáš. 2011. „Projecting the Re-Discovered: Czech Policy Towards Eastern Europe.“ Perspectives (Institute of International Relations) 19 (2): 27-44.
Zídek, Petr, a Karel Sieber. 2009. Československo a Blízký východ v letech 1948-1989. Praha: Ústav mezinárodních vztahů EU.

Preliminary scope of work
Tato práce se zabývá vlivem historické zkušenosti na současná politická rozhodnutí, a to konkrétně rozdílem v českých a slovenských postojích k uznání Jeruzaléma jako hlavního města Izraele. Rozhodujícím obdobím je 1993-2018, kdy se v souvislosti s rozdílným vývojem v obou nástupnických státech Československa snaží autor najít odpověď na otázku týkající se důvodu odlišného přístupu k Izraeli nejen z pohledu vlastních bilaterálních vztahů, ale rovněž i na půdě OSN. Jako hlavní argument slouží především odlišné sebepojetí obou nástupnických států plynoucí především z polistopadového vývoje, který do jisté míry znamenal návrat do historických trajektorií, jež byly narušeny během studené války, a zároveň nutnost reagovat na nové světové uspořádání. Pro obě země tyto skutečnosti zároveň znamenaly možnost nově tvořit vlastní zahraniční politiku a ujasnit si svoji roli v mezinárodním systému. Postoj k Izraeli přitom velmi úzce souvisí s vyrovnáním se s vlastní minulostí, zejména pak s vymezením se vůči komunismu, kdy je u České republiky patrný výrazný vliv příslušníků normalizačního disentu na tvorbu nové zahraniční politiky, který byl navíc umocněn mobilizačním potenciálem antikomunismu, jakožto nástrojem pro eliminaci vlivu levicových stran ve vnitropolitickém systému.
Preliminary scope of work in English
This thesis deals with the influence of historical experience on current political decisions, namely the difference in Czech and Slovak attitudes towards the recognition of Jerusalem as the capital of Israel. The decisive period is 1993-2018, when, in the context of different developments in the two successor states of Czechoslovakia, the author tries to find an answer to the question about the reason for the different approach to Israel not only from the point of view of its own bilateral relations, but also at the UN. The main argument is primarily the differing self-conception of the two successor states, stemming mainly from post-November developments, which to some extent meant a return to the historical trajectories that were disrupted during the Cold War, while at the same time the need to respond to the new world order. At the same time, it meant for both countries the opportunity to re-create their own foreign policy and to clarify their role in the international system. The attitude towards Israel is very closely related to the settlement with its own past, especially the definition towards communism, when the Czech Republic is evident in the strong influence of members of normalizing dissent on the creation of a new foreign policy, which has also been strengthened by the mobilization potential of anti-communism as a tool for eliminating the influence of left-wing parties in the internal political system.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html